Struer KommuneStruer Lydens by

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af lokalplan nr. 340
Teknisk sekretariat

Høring af lokalplan nr. 340

Byrådet har den 29. januar 2019 vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og 15 samt forslag til lokalplan nr. 340-Område til bolig- og rekreativformål i Hjerm, i offentlig høring. 
 

Lokalplanen erstatter den gældende byplanvedtægt nr. 25.  Lokalplanforslaget deler området op i fire delområder. Delområde I er til offentligt formål, og er til hal, sportspladser og rekreative formål mm. Delområde II og III kan anvendes til boligformål. Delområde IV er til offentligt formål og bypark.
 

Planforslaget er i høring fra den 6. februar 2019 til den 3. april 2019. 
 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der foretaget en screening af lokalplanforslaget. 
 

På baggrund af denne screening har byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget. 
 

Læs mere: 

 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Vedtagelse af forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier
Teknisk sekretariat

Vedtagelse af forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

Struer Kommune har vedtaget en forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.
 

Formålet med forskriften er at danne og oplyse om rammer og krav for håndtering af olier og kemikalier samt at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier med henblik på at forebygge forurening til jord, overfladevand, grundvand og/eller kloak.
 

Du kan læse forskriften her - Forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.

Vedtagelse af forskrift for miljøregulering af visse bygge og anlægsarbejder
Teknisk sekretariat

Vedtagelse af forskrift for miljøregulering af visse bygge og anlægsarbejder

Struer Kommune har vedtaget en forskrift for miljøregulering af visse bygge og anlægsarbejder. 
 

Formålet med forskriften er at danne og oplyse om rammer og krav for midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge-, anlægs- , renoverings- og nedrivningsarbejder samt at bidrage til at forebygge eller begrænse generne forbundet med arbejdet. Derudover skal forskriften være med til at skabe et godt og effektivt samarbejde mellem myndigheden, bygherrer, entreprenører og borgere i Struer Kommune.
 

Du kan læse forskriften her - Forskrift for miljøregulering af visse bygge og anlægsarbejder

Bemyndigelse til færdsel langs vandløb
Teknisk Sekretariat

Bemyndigelse til færdsel langs vandløb

Struer Kommune bemyndiger Orbicon til at færdes langs alle de offentlige vandløb i Hummelmose Å vandløbssystemet (Hummelmose Å, Sideløb Hummelmose, Hjerm Bæk og Kærgård Bæk) og langs med Serup Å samt tilløb fra Uglev.

Struer Kommune er i gang med at opmåle alle vandløbene i de 2 vandløbssystemer.
Opmålingen sker i forbindelse med arbejdet med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb.

Færdslen i forbindelse med opmålingerne vil hovedsagligt foregå til fods, men hvor det er muligt og hensigtsmæssigt kan motoriseret færdsel finde sted i vandløbets arbejdsbælter.

Bemyndigelsen gælder indtil 31. marts 2019.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 343
Teknisk Sekretariat

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 343

Struer Kommune har den 23. januar 2018 endelig vedtaget lokalplan nr. 343 for et boligområde i Resen. Lokalplanen erstatter gældende lokalplan nr. 325. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for boliganvendelse foruden de anvendelser, som var mulige indenfor eksisterende lokalplan nr. 325. 

Inden for lokalplanområdet er der mulighed for boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, liberale erhverv og rekreative formål. 

Forslaget til lokalplan nr. 343 har været i offentlig høring i 6 uger, og der er i den forbindelse modtaget et høringssvar. Dette har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Samtidig med høring af forslag til lokalplan, er screening om miljøvurdering blevet offentliggjort, og der er ikke modtaget klager om afgørelsen.

Læs mere:

Jyllandsgade 53, Nedrivning af Ringgade 100-110, Struer
Teknisk sekretariat

Jyllandsgade 53, 7600 Struer – Byggesag – Nedrivning af Ringgade 100-110, Struer

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af blokkene Ringgade 100-110, 7600 Struer, matr.nr. 15ir, 15ko, 21m og 21n, Struer. 
 

Ringgade 100 (BBR bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Lokalplan 234, En bevarende lokalplan for Struer Kommune. 
 

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger i klasse 1-4 må jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer kapitel 5, §§ 17 og 18, ikke foretages før ansøgningen om nedrivning har været offentlig bekendtgjort. 
 

Dette indebærer, at der skal gennemføres en offentlig høring, og orientering til interesseorganisationer om den ansøgte nedrivning. Struer Kommune skal derpå beslutte om der skal nedlægges et forbud mod den ønskede nedrivning. 
 

Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen. Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres. 
 

Indsigelser skal fremsendes til Struer Kommune, Byggekontoret, Østergade 13, 7600 Struer eller via mail til teknisk@struer.dk. Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 22-02-2019. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00