Struer KommuneStruer Lydens by

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af forslag til lokalplan 343
Teknisk Sekretariat

OFFENTLIG HØRING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 343

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har den 28. november 2018 vedtaget
at sende forslag til lokalplan nr. 343 Boliger i Resen i offentlig høring.

Lokalplanen erstatter en del af gældende lokalplan nr. 325.  Lokalplanforslaget har til formål at åbne mulighed for boliganvendelse foruden de anvendelser, som var mulige indenfor eksisterende lokalplan nr. 325. 

Læs mere:

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 345
Teknisk Sekretariat

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 345

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har den 7. november 2018 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 345 for et boligområde ved Nørrevænget på Jegindø i offentlig høring.

 

Lokalplanen erstatter gældende lokalplan nr. 342. Forslaget til lokalplanen ændrer ikke de gældende bestemmelser for områdets anvendelse, men inddrager et areal af matr.nr. 16ae Jegindø By, Jegindø, som var undtaget bestemmelserne i lokalplan nr. 342.

 

Læs mere:

 

Offentliggørelser

Vesterkærvej 3, Humlum, 7600 Struer – Byggesag – Nedrivning af 2 lader (BBR bygning 2 og 5).

Ejeren af Vesterkærvej 3, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 3N Brejnholt, Humlum, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af to lader (BBR bygning 2 og 5).

Laden (BBR bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4.

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 01-11-2018, der er ikke fremsendt indsigelser. Struer Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

 

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse for Hvidberg A/S, Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer

Ansøgning om miljøgodkendelse
Hvidberg A/S har den 3. september 2018 søgt om miljøgodkendelse til etablering af et affaldsbehandlingsanlæg med nedknusningsfaciliteter for farligt og for ikke farligt affald. Anlægget vil blive beliggende Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer.

Ret til udtalelse
Du har ret til at se ansøgningsmaterialet, som du kan få tilsendt via din e-boks. Send en mail med dit navn og adresse til teknisk@struer.dk. Du har mulighed for at kommentere på ansøgningen med frist senest den 15. oktober 2018 via mailadressen teknisk@struer.dk. Er du interesseret i at få tilsendt udkast til afgørelse om miljøgodkendelse, når dette er udarbejdet, skal du kontakte os senest 15. oktober 2018.

Du har mulighed for at kommentere på udkastet. Frist for kommentarer til udkastet er inden 2 uger, fra du har modtaget udkastet.
Din indsendte udtalelse vil ikke blive vist offentligt på denne side. Når du har sendt din udtalelse, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst. Der gøres opmærksom på, at der er åbenhed i kommunens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal derfor oplyses, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i kommunens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.struer.dk.
Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt. Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Struer Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.struer.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer eller teknisk@struer.dk, eller på tlf. 9684 8484. Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j. nr. 09.02.00-P19-3-18 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet og om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når udkastet foreligger, skal være modtaget senest den 15. oktober 2018.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 330

Struer Kommune har den 28. august 2018 endelig vedtaget lokalplan nr. 330 for et erhvervsområde ved Vester Gimsingvej i Struer. Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af affaldshåndteringsanlæg eller anlæg til knuseaktiviteter og lignende. 
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om etablering af støjafskærmning og belægning mod nedsivning af forurening til grundvandet.

Forslaget til lokalplan nr. 330 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er i den forbindelse modtaget et høringssvar. Dette har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Samtidig med høring af forslag til lokalplan, er miljøvurdering af planen blevet offentliggjort. 

Læs mere:

 

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 338

Struer Kommune har den 6. april 2018 endelig vedtaget lokalplan nr. 338 for et boligområde i Bremdal. Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af boliger. Der kan indenfor området både etableres åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

Der skal etableres regnvandsbassiner til håndtering af regnvand, som også skal bidrage med en positiv rekreativ værdi til området. 

Forslaget til lokalplan nr. 338 har været i offentlig høring i 4 uger, og der er i den forbindelse modtaget et høringssvar. Dette har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Samtidig med høring af forslag til lokalplan, er screening om miljøvurdering blevet offentliggjort, og der er ikke modtaget klager om afgørelsen.

Læs mere:
•    Lokalplan nr. 338
•    Følgebrev til lokalplan
 

Vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018

Byrådet i Struer Kommune har den 10-10-2017 vedtaget Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018. Tillægget er udarbejdet på baggrund af Struer By-Havn-projekt, der har til formål at forbedre den rumlige og funktionelle forbindelse mellem Struer Bymidte og Havnen samt at klimasikre området.

Der etableres en stormflodsmur, der sættes flere højvandslukker, vejarealer omlægges og samtidigt omlægges regnvandsledninger. Der etableres en pumpestation og flere mindre pumper og der etableres regnvandsbede.

Udkast til tillægget har været i 8 ugers offentlig høring, der er ikke modtaget høringssvar. Læs mere herunder:

Der foreligger en screeningsafgørelse om at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Klagefristen er udløbet og der er ikke modtaget klager.
 

Landsbypuljen

Struer Kommune søger emner til Landsbypuljen. Er du ejer af en nedslidt bolig eller hus som enten ønskes nedrevet eller istandsat, kan du ansøge om tilskud til istandsættelse eller nedrivning. Læs mere herunder:

Høringssvar vindmøller

Forslag til plangrundlag for opstilling af fire vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm har været ude i offentlig høring. I den forbindelse har kommunen modtaget 11 høringssvar og herunder ca. 260 underskrifter mod vindmølleprojektet. Du kan se det tidligere offentliggjorte planmateriale samt de modtagne høringssvar nedenfor:

Der skal nu samles op og vurderes på de bemærkningerne, hvorefter sagen igen skal behandles i udvalg og byråd. Der er endnu ikke fastlagt datoer for den politiske behandling. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00