Struer KommuneStruer Lydens by
Information fra Plan og Miljø

Afgørelser

Aktuelle høringer

Høring af lokalplan

Forslag til lokalplan nr. 336 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Mundbergs Allé 1, 7600 Struer.

Forslaget er i høring indtil d. 31. oktober 2017.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Klage over Byrådets afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering skal være indsendt til Planklagenævnet senest d. 3. oktober 2017. Klagevejledning kan ses i følgebrevet.

Læs mere:

Høring af tillæg til spildevandsplan

Baggrunden for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen er at der med projektet Struer By og Havn sker en række ændringer. Der etableres en pumpestation, der etableres regnvandsbede og regnvandsledninger omlægges. Desuden omlægges vejarealer, der etableres flere højvandslukker og pumper, samt en stormflodsmur, således at der i forbindelse med projektet med forbedring af den rumlige og funktionelle forbindelse mellem Struer bymidte og Struer Havn, sker en klimatilpasning af området. Læs mere herunder:

 

Høring temaplan 

Temaplan for erhverv i forhøring. Interesserede har mulighed for at bidrage med ideer til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Struer Kommune.


Offentliggørelser

Landsbypuljen

Struer Kommune søger emner til Landsbypuljen. Er du ejer af en nedslidt bolig eller hus som enten ønskes nedrevet eller istandsat, kan du ansøge om tilskud til istandsættelse eller nedrivning. Læs mere herunder:

Høringssvar vindmøller

Forslag til plangrundlag for opstilling af fire vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm har været ude i offentlig høring. I den forbindelse har kommunen modtaget 11 høringssvar og herunder ca. 260 underskrifter mod vindmølleprojektet. Du kan se det tidligere offentliggjorte planmateriale samt de modtagne høringssvar nedenfor:

Der skal nu samles op og vurderes på de bemærkningerne, hvorefter sagen igen skal behandles i udvalg og byråd. Der er endnu ikke fastlagt datoer for den politiske behandling. 


Tilsyn

Arrangementer

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk