Struer KommuneStruer Lydens by
Information fra Plan og Miljø

Afgørelser

Aktuelle høringer

Høring af lokalplantillæg

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.1 for et boligområde på Nørrevænget og Søstjernevej, Jegind.

Lokalplantillæggets formål er, at området kan anvendes til boligformål herunder helårs- og fritidsbolig.

Forslaget er i høring indtil d. 31. juli 2017.

Der er foretaget en screening af forslaget til lokalplantillægget. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Klage over Byrådets afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indsendt til Planklagenævnet senest den 31. juli 2017.

Læs mere:

Høring af tillæg til spildevandsplan

Baggrunden for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen er at der med projektet Struer By og Havn sker en række ændringer. Der etableres en pumpestation, der etableres regnvandsbede og regnvandsledninger omlægges. Desuden omlægges vejarealer, der etableres flere højvandslukker og pumper, samt en stormflodsmur, således at der i forbindelse med projektet med forbedring af den rumlige og funktionelle forbindelse mellem Struer bymidte og Struer Havn, sker en klimatilpasning af området. Læs mere herunder:

 

Reguleringsprojekt i Hestbæk - høring efter vandløbsloven

Læs Struer Kommunes høringsbrevet herunder:

Høring af lokalplan

Forslag til lokalplan nr. 335 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 for et erhvervsareal på Havne Alle 1.

Forslaget er i høring indtil d. 29. marts 2017.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. På baggrund screeningen har byrådet vurderet at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Klage over byrådets afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering skal være indsendt til Planklagenævnet senest d. 1. marts 2017, klagevejledning kan ses i følgebrevet.

Høring temaplan 

Temaplan for erhverv i forhøring. Interesserede har mulighed for at bidrage med ideer til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Struer Kommune.


Offentliggørelser

Nedrivning af bevaringsværdigebygninger

Struer Kommune har modtaget anmeldelse af nedrivning af bygningen kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4.

Læs mere her

Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 12. juni 2017. Indsigelse skal sendes til Struer Kommune, Byggekontoret, Østergade 13, 7600 Struer, eller via e-mail: teknisk@struer.dk

 

Natura 2000-handleplaner

Struer Byråd har den 28. marts 2017 vedtaget endelige Natura 2000-handleplaner for områderne ”Venø og Venø Sund” og ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. Du kan se planerne her:

Der kan klages over handleplanerne med frist den 17. maj 2017. Se mere her
 

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse vedr. B & O A/S's kraftvarmeværk

Bang & Olufsen, Hjermvej 21, 7600 Struer har i forbindelse med en retlig lovliggørelse af et eksisterende kraftvarmeanlæg indsendt ansøgning om et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse.

Kraftvarmeanlægget, der alene producerer til virksomhedens eget forbrug, består af en naturgasfyret motor og 2 naturgasfyrede kedler, samt af et gasoliefyret reservekedelanlæg. Anlægget har en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

Idet virksomheden som hovedaktivitet er omfattet af IE-direktivet, må godkendelsesmyndigheden Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer ikke træffe afgørelse om miljøgodkendelse, førend offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og til udkast til afgørelse.

Spørgsmål samt kommentarer til ansøgningen skal senest 9. maj 2017 fremsendes til Struer Kommune, Plan & Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, mail: teknisk@struer.dk

Der gøres opmærksom på, at enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende materiale, samt udkast til afgørelse finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nedrivning af bevaringsværdigebygninger

Struer Kommune har modtaget anmeldelse af nedrivning af bygningen kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4.

Læs mere her.

Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 11. april 2017. Indsigelse skal sendes til Struer Kommune, Byggekontoret, Østergade 13, 7600 Struer, eller via e-mail: teknisk@struer.dk.   

Landsbypuljen

Struer Kommune søger emner til Landsbypuljen. Er du ejer af en nedslidt bolig eller hus som enten ønskes nedrevet eller istandsat, kan du ansøge om tilskud til istandsættelse eller nedrivning. Læs mere herunder:

Høringssvar vindmøller

Forslag til plangrundlag for opstilling af fire vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm har været ude i offentlig høring. I den forbindelse har kommunen modtaget 11 høringssvar og herunder ca. 260 underskrifter mod vindmølleprojektet. Du kan se det tidligere offentliggjorte planmateriale samt de modtagne høringssvar nedenfor:

Der skal nu samles op og vurderes på de bemærkningerne, hvorefter sagen igen skal behandles i udvalg og byråd. Der er endnu ikke fastlagt datoer for den politiske behandling. 


Tilsyn

Arrangementer

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk