Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesmøde  

Dato: 06-03-2018

Referat.

Afbud fraEva

Ordstyrer: Flemming

Referent: Jette

Dagsorden.

Referat

1. Godkendelse af referat:

Referat godkendt

2. Velkommen til nye medlemmer & konstituering

Formand: Flemming

Næstformand: Henriette

Flemming og Michelle er valgt for 1 år.

3. Gennemgang af bestyrelsens arbejde og kompetencer

Beskrivelse af bestyrelsens kompetencer og beføjelser ligger i mappen på hjemmesiden

4. Punkter fra forældre:

Præsentation af bestyrelsen

5. Nyt fra Ledelsen:

 

6. Budget og Regnskab:

Det fremgår af regnskabet at der er 318.000 i underskud. Overskridelsen kan for en del forklares med at budgettet er baseret på tildeling pr. barn og vuggestuebarn (som vi ikke har) tæller dobbelt. Der skabes balance ved at ”aflyse” studerende i næste halvår, en medarbejder er lånt ud til Limfjordsskolen i 4 mdr. og en medarbejder er opsagt.

7. Byggeri i Vestbyen

De seneste tegninger, som er forelagt byggeudvalget blev forevist bestyrelsen.

Det afstedkom en del drøftelser omkring muligheder for ændring og disponering af rummene.

Konkrete forslag tages med på byggemøde.

Foreløbig drøftelse af muligheder for genhusning i byggeperioden.

8. Næste møde

25.4.18. 18.30-20.00 i Bulderby

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464