Grundlæggende pædagogik

Vestbyens grundlæggende pædagogik

I Vestbyens Dagtilbud  er vores indsats altid at arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling. Baggrunden for at stille meget skarpt på netop disse to værdier i børnenes udvikling er ud fra en erfaring om, at børn der i hamoni med sig selv, og som har styr på relationerne til de mennesker, de færdes blandt, er børn i trivsel, og  er børn der kan lære. I vores pædagogiske arbejde inddrager vi læreplanerne på en måde, så vi sikrer, at børnene i deres tid her hos os får alle pædagogiske facetter med i forhold til deres indlæring.

Et særligt fokus

Børnene skal respektere hinanden - være i stand til at flytte fokus væk fra sig selv og behandle hinanden ligeværdigt.

Børnene skal tage ansvar for deres egne ting - "hat, jakke, støvler." Legetøj, materialer o.a som er til rådighed for dem skal de behandle ordentligt. Dette gælder også de fysiske rum, de befinder sig i.

Børn er ikke født ansvarlige, men de kan lære at blive det

I pædagogiske kredse snakkes der ofte om det store serviceniveau, som mange forældre praktiserer overfor deres børn. Børnenes vej bliver fejet og plejet og holdt helt fri for forhindringer, så de ikke skal tænke på andet end at være barn under de mest optimale forhold. Det skyldes til dels, at mange forældre er presset i deres forældrerolle og forpligtigelser. Med baggrund i de mange timer børn og forældre er adskilte i hverdagen, går forældre derfor til deres yderste for at gøre det så godt som muligt for deres børn.

Ansvarlighed er afhængig af bevidsthed. Bevidsthed defineret som viden om og erkendelse af det, man foretager sig. Små børn har ikke denne bevidsthed, da de ikke har lært det. Derfor skal vi tidligt begynde at give børnene anvisninger på meget elementære opgaver, de kan klare i forhold til deres alder, så de kontinuerligt udvikler mere og mere selvstændighed. Det er de meget elementære og praktiske opgaver, børnene skal lære, inden de når skolestart. Her tænkes på -"hat , jakke, støvler" automatiseringen.  i børnehaverne bliver der også arbejdet med, at garderobben er til at opbevare "hat, jakke, støvler" i, og at børnenes ejendele ikke skal ligge og flyde på gulvet. Dette hjælper både børn og forældre i forhold til mange ærgelser de ellers vil få, når børnenes ting forsvinder.

Samme automatiske ansvarsfølelese kan overføres til de fleste af livets praktiske gøremål, så de i deres voksenalder ikke behøver at kæmpe med dagligdagens gøremål som uoverkommelige pligter, der fylder alt for meget sat op imod det, man som ungt menneske hellere vil beskæftige sig med… og alt dette -bare fordi man som forældre ikke har lært børnene nogle helt grundlæggende ting som er med til at få det hele til at glide lige lidt lettere. Barndommen er den periode, hvor man står i lære som menneske, og hvor rigtig megen læring skal blive en integreret del af ens personlige kompetencer. Hvis man som forældre forsømmer denne helt basale læring i forhold til sit barn, bliver det rigtigt svært som voksen at få selv de grundlæggende praktiske gøremål i livet til at fungere.

Tager man som forældre udgangspunkt i, at børn fødes med ansvarlighed, er det at starte med målet i stedet for med begyndelsen. Børn fødes ikke med men til at kunne påtage sig personlig ansvarlighed. Forestillingen om børn som værende mere og noget andet, end det de er, skaber grobund for en fejlfortolkening af deres handlinger og samtidig tillægge dem nogle motiver, de ikke har. Det er netop her den store forældeopgave ligger.

Forestillingen om den medfødte ansvarlighed er efter alt at dømme et psykologisk postulat, der skader langt mere end det gavner Hvis det er i denne tro, vi opdrager vores børn, er det måske udgangspunktet for, at der gennem de seneste år har der været en holdning til, at de unge skal prøve sig selv af for at finde ud af, hvor grænserne går. Efterhånden ser vi alt for mange ødelagte, splittede, målløse, forvirrede, deprimerede og ensomme unge til at tro på denne teori. Vi ser mange unge i dag, der ingen grænser har i forhold til alkohol, stoffer, sex, moral m.m. og som efterhånden rykker længere og længere ud i grænseløshed. Desuden er ungdomskulturen i dag præget af, at kun den stærkeste kan overleve. Hverdagen for mange unge er lig med mobning og gruppepres eller et liv, hvor de lever med skjulte følelser bag deres egne facader.

Derfor skal vi have fokus på, at børnene lærer at sætte grænser for sig selv, sige stop og vælge fra. Grænser danner en ramme om livet, som skaber plads til udfoldelse og forhindrer, at børnene i deres ungdomsår ikke må opleve, at deres personlighed flyder sammen med omgivelserne, som det kan iagttages hos alt for mange unge i dag. Dette lærer de kun, hvis vi voksne påtager os opgaven som de voksne og dem ,der ved bedst. Gennem gode relationer til børnene og med en anerkendelse i forhold til barnet om - at det ikke er dig, der er forkert, men det du gør lige nu, der ikke er rigtigt - påtager vi os opgaven, hvor vi både anerkender barnet - og anviser hvad der ikke er rigtigt, og får talt med barnet om hvilke andre løsninger, der så kan være.

Ved at skærpe dette fokus i de tidlige år, gøres børnene i deres udvikling bevidste om sig selv og konsekvenserne af de valg, de senere i livet må træffe. Overser vi som professionelle og forældre dette stigende problem, får vi en ungdomskultur, der ikke ser konsekvenserne af de valg de træffer- eller måske endnu værre - de valg, som de ikke træffer.

Hvis vi ind i denne sammenhæng gør status på, hvad det er vi vil have mere af, i forhold til de børn og forældre vi samarbejder med, er det at:

Børnene skal tage hensyn til hinanden og de ting, de omgiver sig med.
De skal kunne tage ansvar for deres personlige ejendele inden skolestart.
De skal være gode ved hinanden og ikke vise aggressiv adfærd, hvis det går anderledes, end de lige havde forestillet sig.
De skal se og aflæse hinandens signaler og lytte til hinanden.
De skal respektere de afgrænsninger, vi sætter for dem og det, vi siger.
De skal kunne se deres andel af konflikter - det var ikke mig, der startede - han sagde jeg skulle - hun gjorde det også...
Når vi ser på hvilke ressourcer vi samlet har som forældre og personale er det følgende:.

En forældregruppe der er meget interesseret i deres børn og vil dem det allerbedste.
En personalegruppe der har lyst til at arbejde med børnenes grundlæggende udvikling
En bestyrelse som vil agere og være medspiller.

M -mål:

Vi vil være med til at udvikle børnene, så de i stigende grad kan tage ansvar for sig selv, for egne handlinger og for andre.
Vi vil have en kultur, hvor de største børn i børnehaven er gode rollemodeller for de små.
Vi vil arbejde med børnenes udvikling på en måde, så de kan forvalte de udfordringer/det ansvar der følger i overgangen og tiden ind i skolen. - udvise respekt for lærerne, klassekammerater og deres personlige ejendele.
Vi vil hos børnene se mere samvittighed og ansvarsfølelse. Her vil vi inddrage forældrene mere direkte i konkrete situationer.
Vi vil fortsat opdrage børnenes, så de føler ansvar, når det gælder børnehavens ting.
Vi vil afgrænse dem i deres aggressive adfærd overfor hinanden.
Vi vil have dem til at se egen andel i konflikter.
Vi vil lære børnene at lytte, aflæse og respektere hinandens signaler, verbale som nonverbale.
Vi vil have ansvarsfulde og tydelige forældre, der tør tage ansvaret i forhold til forældrerollen.
Vi vil i personalegruppen være gode rollemodeller for børnene. Vi vil lytte, aflæse og respektere hinanden - børn og forældre.
Vi vil være loyale overfor fælles beslutninger.
Vil vil værne om de fysiske rammer og behandle vores fælles ting med respekt.
Vi vil hele tiden være en personalegruppe i faglig og personlig udvikling.
T - Tegn

Vi vil se situationer, hvor børn viser omsorg for hinanden - trøster, hjælper, lytter, drager omsorg for de mindre, henter hjælp til andre.
Vi vil ikke se, at vores ting bliver ødelagt med vilje.
Vi vil se, at børnene rydder op efter sig selv
Vi vil se, at børnene kan vente på tur og give plads til hinanden.
Vi vil se, at børnene respekterer hinandens signaler - verbale og nonverbale. Det betyder at de aflæser hinandens signaler og tilpasser deres handling derefter.
Vi vil se, at børnene kan holde fokus på emner til f.eks. samling og ikke altid vil have fokus rettet mod sig selv.
Vi vil i skolen se, at børnene er blevet mærkbart mere veltilpassede og bedre til at indgå i sociale sammenhænge.
Vi vil se forældre der bakker os op i, at børnene skal tage ansvar for deres egne personlige ting.
Vi vil kunne se at børnehaven fremstår ryddeligt. Tingene skal anvendes til rette formål - Sandting i kasserne efter brug - cykler i skuret - stolene står ved bordet - sommerblomsterne skal blive i krukkerne og må ikke plukkes osv.
Vi vil se et stort fagligt engagement i det pædagogiske arbejde - være med i front når der stilles nye faglige krav - fortsat have fokus på arbejdesglæde.
 

T - Tiltag

I børnehaverne vil vi fortsat prioritere vores samlinger højt. Læse, samtale, synge, fortælle.
Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang, skal vi være konsekvente i de konflikter, der opstår. Sige til børnene, at de skal samle ting op, der ligger på gulvene - også selv om det ikke er pågældende, der har smidt det. At tingene ryddes op, når de er færdige med at bruge dem. At møblerne bruges til det, der er tiltænkt. De voksne skal være rollemodeller i forhold til dette, så der skabes en kultur der afspejler dette. Der skal være handling bag vores ord.
Vi vil fortsat arbejde med det pædagogiske materiale Trin for trin
Arbejde med indlæring af ordet stop. Bruges som signal, når børnene overskrider hinandens grænser.
Vi vil inddrage forældrene i forhold til, at de hjælper børnene med at rydde op, når de hentes - at de føler medansvar for børnenes måde, at behandle børnehavernes ting på, når de henter og bringer - at de griber ind, når de ser at børnene træder på/ sparker til legetøj og møbler.
Vi vil skabe en forventning om, at når forældre orienteres om uheldige ting børnene har gjort, at de så tager medansvar, når vi siger: Jeg vil gerne have, at I derhjemme tager en snak om... Vi ligger dermed ikke op til diskussion, om det er rigtigt eller forkert men viser, at vi forventer, at de samarbejder om at give børnene ansvarsfølelse og samvittighed.
Vi vil holde forældremøder, hvor forældrerollen diskuteres ud fra værdier og menneskesyn Vi vil bruge vores faglighed i forhold til at videregive, hvordan man er en tydelig forældre.
Løbende informationer via artikler og brug af hjemmesiden.
E - Evaluering

På alle personalemøder vil vi have et pædagogisk oplæg, hvor der er fokus på de grundholninger, meneskesyn og nye indsatsområder, vi fortløbende arbejder med.
Orientere og diskutere ovenstående på bestyrelsesmøder.
Løbende evaluering.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464