Billede af Bangs Have

Plejebolig

Ansøgning og Visitation

Luk alle
Åben alle

Vi foretager altid en individuel vurdering af din situation, før vi tager stilling til, om du kan få tildelt en plejebolig.

Betingelserne for, at du kan komme i betragtning er blandt andet, at du har:

  • Nedsat evne til at tage vare på dig selv
  • Et omfattende, uforudsigeligt og komplekst behov for hjælp og omsorg hele døgnet, der ikke kan afhjælpes med genoptræning, hjælpemidler, madservice, øget hjemmehjælp, aflastningsophold, nødkaldapparat eller øvrige sociale og pædagogiske tilbud.

Når dit ansøgningsskema er modtaget i Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger, vil du få besøg af en visitator, der gennemgår ansøgningen med dig og dine eventuelle pårørende. Vi laver en vurdering af din samlede situation og plejebehov og efter besøget modtager du en afgørelse på ansøgningen.

Under samtalen drøfter vi dine ønsker og behov, og visitatoren orienterer dig om de tilbud og muligheder, der er. Efter samtalen vurderer visitatoren, hvilken type bolig der egner sig bedst.

Du kan frit vælge mellem boliger i Struer Kommune, og du kan blive skrevet op til flere plejecentre.

Der er en godkendt sagsbehandlings tid på ansøgning om plejebolig på 6 uger.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse fra Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger, som bekræfter, at du er visiteret til en plejebolig.

I forhold til plejeboliger er der 2 former for ventelister:

Generel venteliste

Du tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder – her frasiger du dig mulighed for indflydelse på geografisk beliggenhed af boligen.

Specifik venteliste


Du tilbydes en plejebolig på et af de prioriterede plejecentre.

Boligerne tilbydes efter en konkret vurdering af behov – der vurderes løbende på hvilke borgere der aktuelt har det største behov for en plejebolig. Vi bestræber os på at tilbyde dig den bolig der ønskes – men det anbefales at du søger bredt blandt flere plejecentre, for på den måde hurtigere at kunne tilbydes en bolig. 

Anden Kommune

Hvis du ønsker at søge i en anden Kommune skal du visiteres til plejebolig i Struer Kommune. Herefter sender Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger din ansøgning videre den ønskede Kommune.

Visitator kontakter dig eller dine pårørende, når du får tilbudt en bolig.

Boligen tilbydes til den 1. eller 15. i en måned. I tilbuddet fremgår adressen på boligen, den månedlige husleje, indskud, kontaktoplysninger vedrørende fremvisning og indflytningssyn samt telefonnummer til funktionsleder og visitator.

Du skal kontakte Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger med besked om boligen ønskes eller ej.
Når du takker ja til en bolig, vil du få tilsendt en lejekontrakt og der kan efterfølgende søges boligsikring og varmetilskud på Udbetaling Danmark.

Når jeg har fået tildelt en bolig - og har takket ja

Luk alle
Åben alle

Fremvisning af plejebolig kan aftales med serviceleder, hvis telefonnummer er angivet i bevilligsbrev, eller ved kontakt til funktionsleder eller sygeplejerske ved plejecentret. 

Her kan du finde priser for hver lejlighed for vores forskellige plejeboliger:

Økonomiafdelingen sender lejekontrakt, husorden, vedligeholdelsesreglement og evt. el kontrakt til beboers e-Boks eller nuværende adresse. Lejekontrakt m.m. kan også sendes til pårørende, hvis der foreligger en fuldmagt. 

Økonomiafdelingen sender faktura på husleje og indskud. Du skal dokumentere at det er betalt inden indflytning. Lejekontrakt og el kontrakt skal være underskrevet og afleveret til økonomiafdelingen inden du flytter ind.

Nøglerne til lejemålet udleveres af servicelederen ved indflytningssyn.

Økonomiafdelingen kan kontaktes:

Ældreboliger: 96 84 82 00

Mail: Bolig@struer.dk

 

Indflytningsdatoen som fremgår af lejekontrakten kan ikke ændres. 

Inden jeg kan flytte ind, skal der være styr på følgende

Luk alle
Åben alle

Lejekontrakt og eventuel el-kontrakt skal være underskrevet og afleveret til økonomiafdelingen. 

En kopi af lejekontrakten, vedligeholdelsesreglement og husorden er til  beboeren.

Lejekontrakt og eventuel el kontrakt skal underskrives og afleveres til økonomiafdelingen. 

Lån til indskud kan ansøges ved Borgerservice eller Borger.dk, når lejekontrakten er underskrevet.

Der sendes faktura på indskud og husleje. Vi opfordrer til at bruge første måneds faktura på husleje til at tilmelde betaling til PBS.

Man kan ansøge om boligstøtte ved Udbetaling Danmark, tlf. nr. 70 12 80 63.

Underskrevet lejekontrakt skal indsendes med ansøgning om boligstøtte til Udbetaling Danmark.

Link til Udbetaling Danmark

 

Ansøgning om boligstøtte (pdf-fil)

Den fremsendte el kontrakt underskrives og afleveres til økonomiafdelingen, som sørger for at tilmelde el til elselskabet.

Når du har dokumentation for, at du har betalt indskud og første måneds husleje, kan der aftales indflytningssyn og overdragelse af nøgler med serviceleder. Herefter kan du tage boligen i brug fra overtagelsesdatoen.

Du aftaler med funktionslederen eller sygeplejersken på plejecentret, hvilken dato du flytter ind - senest fem dage efter overtagelsesdato.

Du vil få udleveret en mappe med indflytningsmateriale. Heri står bl.a. hvad vi anbefaler at medbringe. Du vil blive bedt om at udfylde og underskrive et ydelsesskema, hvor du skal oplyse, hvilke ydelser du ønsker at købe vedr. kost, evt. vask af personlige ejendele og leje af linned, rengøringsrekvisitter og -midler og personlige hygiejneprodukter. På skemaet skal du påføre bankoplysninger. Den første faktura skal du selv betale. Vi tilråder tilmelding til betalingsservice.

Du er selv ansvarlig for transport til plejeboligen. Eventuelle hjælpemidler, f.eks. en plejeseng, skal du sørge for at få med flyttelæsset til plejecentret.

Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen.

Når jeg er flyttet ind

Luk alle
Åben alle

Efter indflytning i en plejebolig gennemføres en indflytningssamtale med personalet, hvor pårørende er velkomne til at deltage.

Formålet med samtalen er at sikre din selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihed, og at personalet bliver orienteret om dit hidtidige liv og vaner. Vi lægger vægt på at bibeholde de daglige færdigheder, som du har.

Samtalen munder ud i en beskrivelse af dit behov for hjælp samt beskrivelse af dit helbred og livssituation. Beskrivelsen af dit behov for hjælp opdateres løbende og anvendes i det daglige som udgangspunkt for den hjælp der leveres til dig.

På Bangs Have, Enggård Centret og Ældrecentret Solvang er der ansat en uddannet medarbejder, der varetager aktiviteter for beboerne sammen med plejepersonalet. På Svalegangen varetager plejepersonalet aktiviteter med beboerne. Aktiviteterne foregår inde og ude og er relateret til årstider og højtider. Aktiviteterne kan bestå af: Film, oplæsning, fællessang, andagter/gudstjenester, bevægelse, samvær og dans, udflugter og mindre ture med centrets bus, på rickshaw- eller side-by-sidecykel, til bens og i kørestol.

Herudover har plejecentret en aktiv Vennekreds, der bidrager med aktiviteter.

Opsigelse af plejeboligen

Luk alle
Åben alle

Lejer har ansvar for at opsige, tømme og rengøre boligen ifølge tjekliste, som sendes af økonomiafdelingen.

Opsigelse af lejemålet skal være skriftligt og kan sendes til bolig@struer.dk, afle eres til økonomiafdelingen på Østergade 13, Struer eller opsiges på nedenstående link. 

Ved fraflytning hæfter beboer for lejemålet løbende måned + 3 måneder.

Lejer vil modtage en bekræftigelse på at opsigelsen af modtaget. Heraf vil fremgå oplysninger om flyttesyn.

Efter fraflytningssynet fremsender økonomiafdelingen overslag over istandsættelse til dig.

Efter istandsættelse af lejemålet fremsendes endeligt flytteregnskab til dig.

 

Ved dødsfald vil vi gerne imødekomme jeres ønsker. Tal med kontaktpersonen i plejecentret og få eventuelt ønsker skrevet ned.

Pårørende har ansvar for at opsige, tømme og rengøre boligen ifølge tjekliste, som vil blive tilsendt af økonomiafdelingen.

Ved dødsfald hæfter boet for lejemålet løbende måned + 1 måned.

Afdødes kontaktperson vil modtage en bekræftelse på at opsigelse er modtaget. Heraf vil fremgå oplysninger om flyttesyn.

Efter fraflytningssynet vil økonomiafdelingen sende et overslag over istandsættelse til Skifteretten via skifteportalen. 

Efter istandsættelse af lejemålet vil der blive sendt endelig flytteregnskab til bobestyrer. 

Generelt for pårørende

Luk alle
Åben alle

Husk at melde flytning ved Borgerservice, apotek, posthus, avis m.v.

I skal selv stå for indkøb og andre personlige ting.

Ved behov skal du som pårørende ledsage til tandlæge, læge, sygehus eller andet.
I skal selv ordne briller, ure og lignende, hvis det går i stykker.

Vær opmærksom på at få tegnet en ansvars- og indboforsikring, da man som beboer selv hæfter for ødelagte ting.

Det er beboerens eller pårørendes ansvar at tømme postkasse, hvis ikke andet er aftalt.
Det er vigtigt at lave en fuldmagt til pårørende, hvis beboeren ikke selv er i stand til at underskrive m.m.

Såfremt borger eller pårørende oplever uhensigtsmæssige ting i boligen eller i forbindelse med plejen, skal der rettes henvendelse til lederen i plejeboligen. 

Har du spørgsmål, så kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

Tlf: 96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00

Send mail:

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Klik på linket herunder, log på med MitID og skriv din besked.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)