Plejebolig

Luk alle
Åben alle

Vi foretager altid en individuel vurdering af din situation, før vi tager stilling til, om du kan få tildelt en plejebolig.

Betingelserne for, at du kan komme i betragtning er blandt andet, at du har:

  • Nedsat evne til at tage vare på dig selv
  • Et omfattende, uforudsigeligt og komplekst behov for hjælp og omsorg hele døgnet, der ikke kan afhjælpes med genoptræning, hjælpemidler, madservice, øget hjemmehjælp, aflastningsophold, nødkaldapparat eller øvrige sociale og pædagogiske tilbud.
Luk alle
Åben alle

Når dit ansøgningsskema er modtaget i Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger, vil du få besøg af en visitator, der gennemgår ansøgningen med dig og dine eventuelle pårørende. Vi laver en vurdering af din samlede situation og plejebehov og efter besøget modtager du en afgørelse på ansøgningen.

Under samtalen drøfter vi dine ønsker og behov, og visitatoren orienterer dig om de tilbud og muligheder, der er. Efter samtalen vurderer visitatoren, hvilken type bolig der egner sig bedst.

Du kan frit vælge mellem boliger i Struer Kommune, og du kan blive skrevet op til flere plejecentre.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse fra Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger, som bekræfter, at du er visiteret til en plejebolig.

I forhold til plejeboliger er der 2 former for ventelister:

Generel venteliste

Du tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder – her frasiger du dig mulighed for indflydelse på geografisk beliggenhed af boligen.

Specifik venteliste


Du tilbydes en plejebolig på et af de prioriterede plejecentre.

Boligerne tilbydes efter en konkret vurdering af behov – der vurderes løbende på hvilke borgere der aktuelt har det største behov for en plejebolig. Vi bestræber os på at tilbyde dig den bolig der ønskes – men det anbefales at du søger bredt blandt flere plejecentre, for på den måde hurtigere at kunne tilbydes en bolig. 

Anden Kommune

Hvis du ønsker at søge i en anden Kommune skal du visiteres til plejebolig i Struer Kommune. Herefter  sender Ældre- og Handicapservice din ansøgning videre den ønskede Kommune.

Visitator kontakter dig eller dine pårørende, når du får tilbudt en bolig.
Boligen tilbydes til den 1. eller 15. i en måned. I tilbuddet fremgår adressen på boligen, den månedlige husleje, indskud, kontaktoplysninger vedrørende fremvisning og indflytningssyn samt telefonnummer til funktionsleder og visitator.

Du skal kontakte Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger med besked om boligen ønskes eller ej.
Når du takker ja til en bolig, vil du få tilsendt en lejekontrakt og der kan efterfølgende søges boligsikring og varmetilskud på Udbetaling Danmark.

 

Når du har dokumentation for, at du har betalt indskud og første måneds husleje aftales indflytningssyn og overdragelse af nøgler. Herefter kan du tage boligen i brug fra overtagelsesdatoen.

Du aftaler med funktionslederen på plejecentret, hvilken dato du flytter ind - senest fem dage efter overtagelsesdato.

Du er selv ansvarlig for transport til plejeboligen.

Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen.

Umiddelbart efter indflytning i en plejebolig gennemføres en indflytningssamtale med personalet, hvor pårørende er velkomne til at deltage.

Formålet med samtalen er at sikre din selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihed, og at personalet bliver orienteret om dit hidtidige liv og vaner.

Samtalen munder ud i en beskrivelse af dit behov for hjælp samt beskrivelse af dit helbred og livssituation. Beskrivelsen af dit behov for hjælp opdateres løbende og anvendes i det daglige som udgangspunkt for den hjælp der leveres til dig.

Der er mulighed for at deltage i mange aktiviteter på plejecentrene. Alle beboere tilbydes forskellige aktivitetstilbud som skræddersyes til den enkelte.

Der skal være mulighed for at udvikle eller vedligeholde, de evner man har.

Beboerne skal have en meningsfuld hverdag, hvor værdighed er i højsædet.

Husk at melde flytning ved Borgerservice, apotek, posthus og andre steder.

I skal selv stå for indkøb og andre personlige ting.

Ved behov skal du som pårørende ledsage til tandlæge, læge, sygehus eller andet.
I skal selv ordne briller, ure og lignende, hvis det går i stykker.

Vær opmærksom på at få tegnet en ansvars- og indboforsikring, da man som beboer selv hæfter for ødelagte ting i boligen.

Det er beboerens eller pårørendes ansvar at tømme postkasse, hvis ikke andet er aftalt.

Dødfald

Ved dødsfald vil vi gerne imødekomme jeres ønsker. Tal med kontaktpersonen i plejecentret og få eventuelt ønsker skrevet ned.

Pårørende har ansvar for at opsige, tømme og rengøre boligen ved fraflytning eller dødsfald.

Opsig bolig

Sang på plejecenter
Luk alle
Åben alle

Der er en godkendt sagsbehandlings tid på ansøgning om plejebolig på 6 uger.

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00