Genoptræning og rehabilitering

Danmarks Statistik har gennemført en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af genoptræning i 2022.
I Struer Kommune har 303 borgere besvaret et spørgeskema og 77 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres genoptræning.
Undersøgelsen fokuserer også på tilfredshed med information, genoptræningen selv, de fysiske rammer og samlet tilfredshed.

Du kan læse om brugertilfredshedsundersøgelsen her.

Luk alle
Åben alle

Genoptræning efter hospitalsophold er et tilbud til dig, der har været indlagt på et hospital – og som har modtaget en genoptræningsplan.

Sådan får du en genoptræningsplan

Det er hospitalets læger der vurderer, om du har behov for genoptræning.
Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som din egen læge og til SundhedscenterStruer får.
Du vil herefter modtage digital post eller brev fra SundhedscenterStruer.

Her foregår træningen

Genoptræningen foregår i udgangspunktet på SundhedscenterStruer.
Med en genoptræningsplan fra et hospital kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end Struer, hvis den anden kommune har kapacitet til det.
Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg af kommune, bedes du kontakte Sundhedscentret.
Hvis du ikke kan følge en genoptræningsforløb på for eksempel dit lokale træningscenter, kan genoptræningen eventuelt finde sted i din egen bolig eller på Akutafsnittet.

Kan jeg blive kørt til genoptræning?

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra dit genoptræningssted. Der kan visiteres til gratis kørsel, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere dig til træning og ikke kan bruge offentlig transport.

Frit valg til genoptræning

Siden 1. januar 2022 er der frit valg på leverandør af din genoptræning, hvis du er i alderen 0 - 65 år og har en genoptræningsplan fra sygehuset med følgende opgavetyper:

 • Udskiftning af led i fx skulder, hofte eller knæ
 • Brud på arme eller ben
 • Forskellige skader på knæled
 • Genoptræning af ryg/nakke
 • Genoptræning af din skulder

Du vil modtage et brev i e-boks, når Struer Kommune har modtaget genoptræningsplanen, og kan vælge en af følgende leverandører:

 • Sundhedscenter Struer, Morten Andersens Passage 7, 1. sal, 7600 Struer - tlf. 96848460
 • Struer Fysioterapi, Vestergade 11, 7600 Struer - tlf. 97853930
 • Thyholm Fysioterapi, Rughavevej 5A, Hvidbjerg, 7790 Thyholm - tlf. 97871595

Patienter som bliver udskrevet til genoptræning efter sygehusophold, har ret til at gøre brug af frit valg på genoptræningsområdet, hvis ens kommune ikke kan tilbyde en tid til genoptræning inden for syv dage.
Patienter kan via hjemmesiden www.mingenoptræning.dk selv finde alle relevante oplysninger om mulighederne for frit valg til genoptræning.

Genoptræning er et tilbud til dig som har været ude for en ulykke eller et sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt og du i denne forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, hvor du kan få hjælp til at genoptræne dig.

Det kan for eksempel. være relevant som ældre borger, hvor du er blevet svækket efter længere tids sengeleje i hjemmet på grund af influenza eller efter et fald.

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre.

Genoptræning omfatter et særligt tidsafgrænset træningsforløb, som har til formål, at du øger din funktionsevne. Genoptræningen bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en terapeut og vi tilbyder det som holdtræning eller individuel træning. Træningen kan foregå på et træningscenter eller i eget hjem.

Sådan søger du

For at vi kan vurdere dit behov for genoptræning skal du henvende dig til SundhedscenterStruer.

Henvendelsen kan også ske fra dine pårørende, læge, sygehus, sagsbehandler eller leverandør af hjemmehjælp.

Når Sundhedscentret modtager din henvendelse, vil vi kontakte dig for at vurdere dit behov.

Vedligeholdende træning er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og tilbydes ofte i forlængelse af et genoptræningsforløb. Træningen koordineres med andre former for hjælp i hjemmet, for eksempel praktisk hjælp eller personlig pleje.

Vedligeholdende træning er gratis og vi tilbyder det almindeligvis for en periode på tre måneder, men vi kan forlænge træningen med yderligere tre måneder, hvis du har behov for det.

Sådan søger du

Hvis du har brug for vedligeholdende træning, kan du henvende dig til SundhedscenterStruer.

Dine pårørende, læge, sygehus, sagsbehandler eller leverandør af hjemmehjælp kan også henvende sig.

Når Sundhedscentret modtager din henvendelse, aftaler vi et tidspunkt for besøg af en terapeut, og sammen med dig vurderer vi dit behov for vedligeholdende træning.

Du har ret til at have en bisidder – en person du har tillid til – med til samtalen.

Svar på din ansøgning

Efter besøget behandler vi din ansøgning. Derefter sender vi afgørelsen til dig via digital post eller med posten. Din henvendelse bliver behandlet inden for 14 dage.

Gratis fysioterapi er et tilbud til dig, som har en funktionsnedsættelse på grund af et fysisk handicap eller en fremskridende sygdom.

Formålet og behandlingen er: 

 • At forbedre dine bevægelsesmuligheder (f.eks. at gå på trapper)
 • At vedligeholde dine bevægelsesmuligheder
 • At udsætte, at dine bevægelsesmuligheder bliver dårligere

Du kan få gratis fysioterapi, hvis:

 • du har et svært fysisk handicap
 • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
 • din tilstand er varig

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste i forbindelse med gratis fysioterapi.

Sundhedsstyrelsens diagnoseliste

Ansøg om gratis fysioterapi

Du skal have en henvisning fra en læge for at få gratis fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Det er lægen, der vurderer, om du skal henvises til træning på hold eller individuel fysioterapi. Når du er i behandling, er det den henvisende læge og fysioterapeuten, der i samarbejde med dig minimum en gang årligt vurderer, om du stadig har behov for fysioterapi, og om der skal ske ændringer i indsatsen.

Børn mellem 0 og 18 år med svært fysisk handicap, kan få en lægehenvisning til gratis fysioterapi. Tilbuddet indeholder træning med henblik på at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

I kan frit vælges mellem gratis fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller hos den kommunale børnefysioterapeut.

Børn mellem 0 og 18 år med nedsat fysisk funktionsevne, kan uden lægehenvisning få tilbud om genoptræning, vedligeholdelsestræning og træning i form af behandling.

Henvisning sker ved at kontakte SundhedscenterStruer.

Børn mellem 0 og 18 år, som i forbindelse med behandling på sygehus har fået en lægeordineret genoptræningsplan kan få hjælp til træning. Indholdet i genoptræningen vil være beskrevet i genoptræningsplanen. Du kan kontakte Træningsteamet i SundhedscenterStruer.

Træningen foregår på privatpraktiserende fysioterapiklinikker, plejecentre, i plejebolig eller i eget hjem.
Du kan ikke få tilskud til kørslen.

Klinikker du kan vælge mellem

Når du er henvist til gratis fysioterapi kan du vælge mellem følgende private og kommunale fysioterapiklinikker:


Private Fysioterapi klinikker:

Thyholm Fysioterapi, Frederiksgade 1, Hvidbjerg 7790 Thyholm tlf. nr. 97 87 15 95

Struer Fod og Fysioterapi, Vestergade 1, 7600 Struer, tlf. nr. 97 85 39 30

Neurofysioterapien, Sønderlandsgade 24, 7500 Holstebro, tlf. nr. 96 10 20 45

Center for Ridefysioterapi, Vester Ringgade 10, Ølby, 7600 Struer, tlf. nr. 22 94 22 70 

 

Kommunale Fysioterapeuter:

Kommunal børnefysioterapeut, SundhedscenterStruer, 7600 Struer, tlf. nr. 30 58 55 55

Kommunal fysioterapeut på plejecentre, SundhedscenterStruer, 7600 Struer, tlf. nr. 24 48 24 06

At få en hjertesygdom kan forandre din livssituation og medføre nye udfordringer.

Struer Kommune tilbyder derfor gratis rehabiliteringsforløb til voksne borgere med hjertesygdom, som er henvist med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, så du får hjælp, støtte og viden til at håndtere og tackle livet med hjertesygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Forløbet varer i op til 12 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale
 • Holdtræning
 • Fysiske test på kondicykel
 • Gruppeundervisning
 • Afsluttende samtale

Afklarende og afsluttende samtale

Inden opstart på et hjerterehabiliteringsforløb, vil du blive inviteret til en individuel samtale med forløbskoordinatoren på Sundhedscenter Struer.

Her vil din situation og dine ønsker for støtte og hjælp blive afklaret. Samtalen varer ca. en time.
Forløbet afsluttes med en individuel samtale.

Holdtræning

Vi træner 2 gange ugentligt i op til 12 uger. Det er en fysioterapeut og sygeplejerske, der står for træningen.

I al fysisk udfoldelse tages der hensyn til dit funktionsniveau.

Ved start og til slut i forløbet får du lavet en fysisk test på en kondicykel af en fysioterapeut. Testen viser, hvad dit hjerte kan holde til, hvilket er vigtigt for din videre træning og fremtid.

Gruppeundervisning

Sideløbende med træningen er der 8 undervisningsgange i hjerterelaterede emner.

Undervisningen står sygeplejerske, fysioterapeut og diætist for og det foregår torsdag kl. 10.30 – 12.00 i mødelokalet på Sundhedscenter Struer.

Hjertecafé - Fastholdelse af livsstilsændringer

Sundhedscentret tilbyder Hjertecafé til borgere, som har deltaget i hjerterehabilitering på Sundhedscentret.

Her kan du tale med en medarbejder, som du også har mødt i dit rehabiliteringsforløb.

Caféen kan hjælpe dig til at fastholde ændringer af livsstil i forbindelse med din sygdom og møde andre borgere med samme sygdom.

Caféen er åben på følgende datoer:
Tirsdag den 25. januar kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 25. maj kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 27. september kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 22. november kl. 15.00 - 16.30
  

Fysioterapi på plejecentre

Er du beboer på et af Struer Kommunes plejecentre og har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, kan du få gratis fysioterapi, hvis du har en lægehenvisning til gratis fysioterapi.

Tilbuddet indeholder træning med henblik på at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Du kan frit vælge mellem gratis fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller hos den kommunale fysioterapeut.

Har du ikke en lægehenvisning kan du få genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse samt hjælp til at vedligeholde daglige færdigheder. Henvisning sker ved at kontakte SundhedscenterStruer fra plejepersonale, egen læge, pårørende eller borger selv.

Har du i forbindelse med behandling på sygehus fået en lægeordineret genoptræningsplan, kan du få hjælp til træning. Indhold og formål med genoptræningen er beskrevet i genoptræningsplanen. Du kan kontakte Træningsteamet i SundhedscenterStruer herom.

Genoptræning

Har du spørgsmål, så kontakt