Tandpleje

Klinikker og åbningstider

Kommunen har to tandplejeklinikker:

Centralklinikken
Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer
Telefon: 9684 8550
Mail: tandplejen@struer.dk

Thyholm Skoles tandklinik - kun undersøgelse og forebyggelse
Skolegade 8, 7790 Thyholm
Telefon: 9684 8554
Mail: tandplejen@struer.dk

Struer Kommunale Tandpleje holder åbent på Centralklinikken alle skoledage kl. 8 – 15. Lokalklinikken på Thyholm er åben efter behov.

Husk at spørgsmål og afbud til tider kan sendes til os på mailen tandplejen@struer.dk, hvis I ikke fanger os i telefontiden.

For gode råd ved tandskader, fif til tandbørstning, information om røntgenundersøgelser og meget mere – så besøg vores hjemmeside: https://struer.boernetandplejen.dk/

Luk alle
Åben alle

Se mere på børnetandplejens hjemmeside https://struer.boernetandplejen.dk/ der står informationer om frit valg under fanen "Værd at vide".

Tandregulering og andre specielle behandlinger

Efter henvisning fra dit barns tandlæge vurderer en specialtandlæge dit barn for eventuelle funktionelle tandstillingsfejl, der kræver behandling efter Sundhedsstyrelsens regler. Hvis specialtandlægen vurderer, at der er behov for tandregulering, tilbydes gratis behandling i det fælleskommunale tandreguleringscenter, Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN), der ligger i Struer. www.ctn.dk 

Ved behov for andre specielle behandlinger vil disse så vidt muligt blive foretaget på den kommunale klinik, men ellers henvises til andre klinikker. Det kan bl.a. være tandoperationer eller bidfunktionsbehandlinger. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse i forbindelse med børne- og ungdomstandpleje.

Har du brug for akut nødhjælp kan du henvende dig til tandklinikkerne. I skolernes sommerferie holder Centralklinikken åbent første uge i skolesommerferien.

Resten af sommerferien findes en vagtordning. Vi annoncerer om den i Ugeavisen og på tandplejens telefonsvarer.

Lørdage og søn- og helligdage er der åbent for nødhjælp kl. 12-15 på Regionstandklinikken på Regionssygehuset i Holstebro (indgang ved nedkørslen til lægevagt og indlæggelse). Vagthavende tandlæge kontakter du på telefon 40 51 51 62 kl. 10-11 og kl. 12-13.

Se mere om Region Midtjyllands tandlægevagt

For børn og unge, der er tilmeldt tandplejen, bliver udgiften til nødbehandling betalt af Struer Kommune.

Hvis du har et varigt funktionstab eller din egenomsorg er så begrænset, at du ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger, kan du blive visiteret til omsorgstandpleje.

Visitation foretages af overtandlægen efter henvendelse fra fagpersonale via Omsorgssystemet Nexus. Visitationen sker jf. Servicelovens §71 og 73 efter konkret individuel vurdering og tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Hvis borger bor på et bosted, eller privat tandlæge ønsker visitation, bruges følgende skema.

Her finder du skemaet

Læs mere her om omsorgstandpleje

Der er en mindre egenbetaling. Beløbet trækkes over din pensionsudbetaling i 12 rater og dækker undersøgelser, forebyggelse, vejledning samt nødvendig behandling.

Målet er at sikre god tyggeevne, undgå smerter og derigennem fremme sundhed og trivsel. Tilbuddet tager hensyn til dit behov samt de realistiske muligheder for at gennemføre behandling.

Undersøgelser foregår oftest på plejecentret eller i boligen, mens behandlinger oftest foregår på klinikken.

På den kommunale tandklinik findes en loftslift.

Du kan vælge at modtage omsorgstandpleje hos Den kommunale tandpleje eller private tandlæger/kliniske tandteknikere som kommunen har indgået aftale med.

Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Har du en varig funktionsnedsættelse, og svært ved uden hjælp at fungere i en almindelig hverdag, kan du visiteres ift. specialiseret tandpleje. Det skal være udelukket, at du kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Læs mere om specialtandpleje

Du skal henvises til visitation ift. specialtandpleje af en fagperson. Henvisningen kan komme fra egen læge, tandlæge eller sygeplejefagligt- eller pædagogisk personale.

Alle henvisninger skal ske på en speciel blanket som findes på hospitalets hjemmeside.
Henvisningen sendes til overtandlæge Diana Joel elektronisk via EDI-portalen eller til tandplejens mail

Når henvisningen er modtaget, indkaldes du til en vurdering. Det er dit funktionsniveau og til dels tandplejebehov, der ligger til grund for beslutningen om, hvorvidt du tilhører målgruppen for specialtandpleje.

Der er en egenbetaling på området. Børn og unge under 18 år betaler ikke noget. Betalingen dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse, som ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er nødvendig og realistisk at gennemføre.

Tandplejetilbuddet foregår oftest på Den regionale Specialtandplejes klinik på Holstebro Sygehus eller i Viborg. Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Socialtandpleje er et gratis tandplejetilbud til de allermest udsatte borgere.

Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. tilmeldt, socialtandplejeordningen. Generel set skal man opfylde tre kriterier for at blive visiteret til ordningen:

  • Man skal tilhøre de mest socialt udsatte grupper dvs. vær i målgruppen for aktivitets- og samværestilbud eller have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed.
  • Man skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte de øvrige tanplejetilbud i fx omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen.
  • Man skal have et konkret behov for tandpleje, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen. 

I Struer sker visitation gennem kommunens "Udsatte team" og derefter tandfaglig vurdering på klinikken. 

 

Har du spørgsmål, så kontakt