Tandpleje

Klinikker og åbningstider

Kommunen har to tandplejeklinikker:

Centralklinikken
Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer
Telefon: 9684 8550
Mail: tandplejen@struer.dk

Thyholm Skoles tandklinik - kun undersøgelse og forebyggelse
Skolegade 8, 7790 Thyholm
Telefon: 9684 8554
Mail: tandplejen@struer.dk

Struer Kommunale Tandpleje holder åbent på Centralklinikken alle skoledage kl. 8 – 15. Lokalklinikken på Thyholm er åben efter behov.

Husk at spørgsmål og afbud til tider kan sendes til os på mailen, hvis I ikke fanger os i telefontiden.

For gode råd ved tandskader, fif til tandbørstning, information om røntgenundersøgelser og meget mere – så besøg vores hjemmeside: https://struer.boernetandplejen.dk/

Luk alle
Åben alle

Alle børn og unge op til 19 år, som bor i Struer Kommune, kan gå gratis til tandlæge på de kommunale klinikker. En ny lov fra 1.7.2022 gør, at det over de kommende år bliver gratis for unge til og med 21 år.

Den Kommunale Tandpleje holder til to steder i kommuner og kan frit vælge hvilken klinik, du ønsker at bruge. Hvis du ikke har særlige ønsker, vil du blive indkaldt til den tandklinik der normalt undersøger dit barn.

Tandplejen lægger vægt på, at dit barn får et tandplejetilbud, der passer til det aktuelle behov. Forebyggelse, omsorg og tryghed er nøgleord. Vi prioriterer et godt forældresamarbejde højt, og vi ønsker, at forældrene tager ansvaret for deres børns tandsundhed.

Journalføring
Når dit barn er til tandlæge, noterer vi barnets tandstatus, det vil sige antal plomber, antal nye huller, tandkødets tilstand og tandstillingen i journalen. Desuden noterer vi helbredsmæssige oplysninger med betydning for tandbehandling for eksempel allergi eller hjertefejl.

Førskolebørn
Dit barn bliver automatisk tilknyttet tandplejen fra fødslen og første indkaldelse får du, når barnet er ca. 1 år. Selvom barnet kun har ganske få eller ingen tænder, vil vi gerne se dit barn tidligt for at forebygge uvaner og sammen hjælpe dit barn til at bevare sunde tænder i trygge rammer. Herefter indkalder tandplejen barnet til regelmæssige undersøgelser efter barnets individuelle behov.

Skolebørn
Alle skolebørn indkalder vi individuelt efter behov. For børn der har lille risiko for huller, kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens vi indkalder børn med stor risiko for huller oftere. Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje. Under skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Vi orienterer om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed. På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning på skolen.

Fritvalgsordning for børn under 16 år
Fritvalgsordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Struer Kommune stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg.

Struer Kommune yder tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter gældende takster. For at få tilskuddet skal forældrene give tandplejens kontor besked om valget, før I kan skifte tandlæge og få ydelser et nyt sted.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud – også tandregulering. Tandregulering og andre ydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først startes, når tandplejen har godkendt det behandlingstilbud I har fået tilsendt.

Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. I vil så få refunderet et beløb svarende til 65% af udgifterne til den godkendte behandling.

Fritvalgsordning for 16, 17 og 18 årige
Unge på 16, 17 og nu også 18 år kan frit vælge gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Gratis kommunal tandpleje til 18-21 årige er besluttet af Folketinget. Der sker indfasning med én årgang om året, startende med årgang 2004.

Inden du skrifter tandlæge, skal tandplejens kontor have besked. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Tandregulering og andre ydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først startes, når tandplejen har godkendt det behandlingstilbud der er lavet. 

Har du brug for akut nødhjælp kan du henvende dig til tandklinikkerne. I skolernes sommerferie holder Centralklinikken åbent første uge i skolesommerferien.

Resten af sommerferien findes en vagtordning. Vi annoncerer om den i Ugeavisen og på tandplejens telefonsvarer.

Lørdage og søn- og helligdage er der åbent for nødhjælp kl. 12-15 på Regionstandklinikken på Regionssygehuset i Holstebro (indgang ved nedkørslen til lægevagt og indlæggelse). Vagthavende tandlæge kontakter du på telefon 40 51 51 62 kl. 10-11 og kl. 12-13.

Se mere om Region Midtjyllands tandlægevagt

For børn og unge, der er tilmeldt tandplejen, bliver udgiften til nødbehandling betalt af Struer Kommune.

Hvis du har et varigt funktionstab eller din egenomsorg er så begrænset, at du ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger, kan du blive visiteret til omsorgstandpleje.

Visitation foretages af overtandlægen efter henvendelse fra fagpersonale via Omsorgssystemet Nexus. Visitationen sker jf. Servicelovens §71 og 73 efter konkret individuel vurdering og tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Læs mere her om omsorgstandpleje

Der er en mindre egenbetaling. Beløbet trækkes over din pensionsudbetaling i 12 rater og dækker undersøgelser, forebyggelse, vejledning samt nødvendig behandling.

Målet er at sikre god tyggeevne, undgå smerter og derigennem fremme sundhed og trivsel. Tilbuddet tager hensyn til dit behov samt de realistiske muligheder for at gennemføre behandling.

Undersøgelser foregår oftest på plejecentret eller i boligen, mens behandlinger oftest foregår på klinikken.

På den kommunale tandklinik findes en loftslift.

Du kan vælge at modtage omsorgstandpleje hos Den kommunale tandpleje eller private tandlæger/kliniske tandteknikere som kommunen har indgået aftale med.

Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Har du en varig funktionsnedsættelse, og svært ved uden hjælp at fungere i en almindelig hverdag, kan du visiteres ift. specialiseret tandpleje. Det skal være udelukket, at du kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Læs mere om specialtandpleje

Du skal henvises til visitation ift. specialtandpleje af en fagperson. Henvisningen kan komme fra egen læge, tandlæge eller sygeplejefagligt- eller pædagogisk personale.

Alle henvisninger skal ske på en speciel blanket som findes på hospitalets hjemmeside.
Henvisningen sendes til overtandlæge Diana Joel elektronisk via EDI-portalen eller til tandplejens mail

Når henvisningen er modtaget, indkaldes du til en vurdering. Det er dit funktionsniveau og til dels tandplejebehov, der ligger til grund for beslutningen om, hvorvidt du tilhører målgruppen for specialtandpleje.

Der er en egenbetaling på området. Børn og unge under 18 år betaler ikke noget. Betalingen dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse, som ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er nødvendig og realistisk at gennemføre.

Tandplejetilbuddet foregår oftest på Den regionale Specialtandplejes klinik på Holstebro Sygehus eller i Viborg. Tandplejen yder ikke tilskud til befordring.

Socialtandpleje er et gratis tandplejetilbud til de allermest udsatte borgere.

Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. tilmeldt, socialtandplejeordningen. Generel set skal man opfylde tre kriterier for at blive visiteret til ordningen:

  • Man skal tilhøre de mest socialt udsatte grupper dvs. vær i målgruppen for aktivitets- og samværestilbud eller have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed.
  • Man skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte de øvrige tanplejetilbud i fx omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen.
  • Man skal have et konkret behov for tandpleje, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen. 

I Struer sker visitation gennem kommunens "Udsatte team" og derefter tandfaglig vurdering på klinikken. 

 

Har du spørgsmål, så kontakt