Dispensation fra en lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for et bestemt område. Den fastlægger nogle rammer for, hvordan området skal bruges. Det kan være bebyggelsesprocent, højde på bygninger, placeringen på grunden og meget andet.  Find Struer Kommunes lokalplaner her

Luk alle
Åben alle

Når du vil bygge indenfor et område, der er omfattet af en lokalplan, skal dit projekt som udgangspunkt overholde de retningslinjer, der er i lokalplanen.

Hvis dit projekt ikke overholder lokalplanen, byplanvedtægt, deklarationer mv., kræver det en dispensation, hvis det skal gennemføres.

Du kan søge Struer Kommune om dispensation ved at sende en begrundet ansøgning.

Du må ikke påbegynde dit projekt, før en dispensation og evt. tilladelse er givet.

Som udgangspunkt holder Struer Kommune fast i kommunens lokalplaner, og de bestemmelser, der er anført i dem.

Du kan dog få en dispensation, hvis der er en god planmæssig begrundelse, og hvis det er muligt efter planloven.

Planloven giver kun mulighed for at give dispensation, hvis der er tale om en uvæsentlig ændring, som enten følger principperne i planen eller har en midlertidig karakter. Ellers vil det kræve, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan.

Ved midlertidige projekter, som strider mod principperne, har kommunen i nogle tilfælde mulighed for at give en midlertidig dispensation.

Når vi vurderer den planmæssige begrundelse, sammenholder vi din ansøgning med lokalplanens formål og generelle hensyn efter planloven. Vi ser også på, om andre kan få ret til samme dispensation, og om det vil være uhensigtsmæssig på længere sigt.

For at søge Struer Kommune om dispensation fra lokalplan, byplanvedtægt, deklaration mv., skal du sende din ansøgning med begrundelse samt relevante bilag til teknisk@struer.dk 

Du skal være opmærksom på, at der først kan meddeles dispensation, efter at ansøgningen har været til orientering hos berørte parter/naboer i to uger. Struer Kommune kan dog undlade at gennemføre en orientering, hvis kommunen skønner at dispensationen har underordnet betydning.

 

En ansøgning om dispensation skal indeholde følgende oplysninger:

  • En beskrivelse af hvad der ønskes dispensation til. 
  • Kort, der viser placering og detaljer om det, der søges om. Anfør relevante afstande og mål.
  • Tegninger, der viser nuværende forhold og ønskede ændringer
  • Evt. relevante fotos af de eksisterende forhold mm.
  • En begrundelse for hvorfor du ønsker dispensation og hvorfor en dispensation kan gives
  • Nummer på den lokalplan, byplanvedtægt, deklaration mv., der søges dispensation fra, samt de relevante bestemmelser.

Kortmateriale

Hvis du har brug for et oversigtskort til situationsplanen, kan du finde et kort over kommunen her. Du kan søge på din adresse i bjælken øverst.
Det er muligt at vælge forskellige baggrundskort, f.eks. luftfoto.
I den øverste bjælke er der en lille rød pil, hvis du vælger den kommer der værktøjer frem, så du kan tegne på kortet.
Du kan sætte mål på med den lille gule lineal (i samme bjælke, lige til venstre for).
Når du er færdig, vælger du printer ikonet (til venstre for linealen). Vælg "standart print", så laver den en pdf, som kan vedhæftes ansøgningen. 

Situationsplanen skal tydeligt angive, hvor det ansøgte ønskes opført.  

 

Det kan være, at dit projekt kræver øvrige tilladelser end dispensation fra lokalplan. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med områder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, dispensation fra bygge- eller beskyttelseslinjer eller fra andre myndigheder.

På Struer Kommunes kortløsning kan du i menuen i vestre side af kortet finde lag med fx bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelse og meget mere. På den måde kan du se hvad der gør sig gældende for dit projekt.

Byggetilladelse

Desuden vil projektet normalt kræve en byggetilladelse i henhold til byggeloven. Der er dit eget ansvar som ansøger at anmelde byggeriet eller søge byggetilladelse.

Selve ansøgningen til byggeri skal ske via Byg og Miljø. Du kan finde hjælpe og vejledning her

Sagsbehandlingstiderne afhænger både af typen af sag, om der er andre lovgivninger, der skal tages hensyn til, og hvad der ellers er af opgaver. Tiderne herunder er anslåede.

For ukomplicerede ansøgning om dispensation er der en forventet sagsbehandlingstid på ca. 6 uger. Herefter er der 2 ugers naboorientering og 4 ugers klagefrist. Ved mere komplicerede sager vil der være en længere sagsbehandlingstid.

Selve sagsbehandlingen kan først begynde, når en sag er fuldt oplyst, det vil sige, når Planafdelingen har modtaget alt det materiale, der er nødvendigt.