Husstands­vindmøller

En husstandsvindmølle må højst være 25 m høj over terræn. Den forsyner én ejendom og der må kun være en husstandsvindmølle på hver ejendom.

Luk alle
Åben alle

For at få en landzonetilladelse til at opsætte en vindmølle skal man opfylde flere krav:

Vindmøllen skal placeres i tilknytning til de øvrige bygninger på ejendommen. Det vil normalt sige indenfor ca. 20 meter, men der foretages en vurdering fra gang til gang. Vindmøllen og de øvrige bygninger skal fremstå som en helhed.

Højden på møllen fra terræn til højeste vingespids på højst være 25 m. Det gælder også, hvis møllen placeres ovenpå en anden bygning.

Hvis en husstandsvindmølle er tilknyttet et erhverv og er nødvendig for driften skal man stadig søge en landzonetilladelse.

Husstandsvindmøller er også omfattet af vindmøllebekendtgørelsen. Det betyder man skal tage mest mulig hensyn til omgivelserne f.eks. naboer, natur, landskab og anden planlægning.

Støjbelastningen må ikke overstige de fastsatte grænseværdier.

Tinglysning

Du skal være opmærksom på, at der er krav om, at du skal få vindmøllen tinglyst ved opsættelse. Der skal tinglyses en deklaration om, at møllen med fundament skal fjernes senest et år efter, at den er taget ud af drift. Det skal sikre, at der ikke i løbet af årene kommer til at stå gamle, forfaldne vindmøller spredt rundt i vores landskab.

Anden lovgivning

Der kan også være anden lovgivning man skal forholde sig til i forbindelse med påsætning af en husstandsvindmølle og som kan være afgørende for om man kan få landzonetilladelse. Det kan være naturbeskyttelsesloven, VE-loven (loven om vedvarende energi) og bygningsreglementet.

Desuden skal du anmelde opsætning af vindmøller til kommunens miljøafdeling, fordi vindmøller er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse for branchevirksomhder.

Du kan læse mere her. 

I Struer Kommune gives der normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller med en totalhøjde på op til 25 meter, hvis de er i  tilknytning til eksisterende bygningsanlæg. Anden lovgivning kan dog have indflydelse på den enkelte afgørelse, og ansøgningen behandles derfor ud fra en konkret vurdering.

Får du en tilladelse, vil det være med vilkår om, at møllen inkl. fundament skal fjernes uden udgifter for det offentlige, når møllen har været ude af drift i 1 år.

 

 

Opstillingen af en husstandsvindmølle kræver landzonetilladelsen. Ansøgningen sendes til teknisk@struer.dk

Ansøgningen om landzonetilladelse skal som minimum indeholde:

  • En fyldestgørende beskrivelse af projektet
  • Fuldmagt såfremt ansøger ikke er matriklens ejer
  • Typegodkendelse af husstandsvindmølle
  • Støjrapport
  • Kort der angiver den præcise placering af husstandsvindmøllen samt viser ejendommens eksisterende bebyggelse samt afstande til nærmeste naboer
  • Målfast tegning over husstandsmøllen både forfra og fra siden, hvor totalhøjden fra terræn til vingespids angives

Kortmateriale

Hvis du har brug for et oversigtskort til situationsplanen, kan du finde et kort over kommunen her. Du kan søge på din adresse i bjælken øverst.
Det er muligt at vælge forskellige baggrundskort, f.eks. luftfoto.
I den øverste bjælke er der en lille rød pil, hvis du vælger den kommer der værktøjer frem, så du kan tegne på kortet.
Du kan sætte mål på med den lille gule lineal (i samme bjælke, lige til venstre for).
Når du er færdig, vælger du printer ikonet (til venstre for linealen). Vælg "standart print", så laver den en pdf, som kan vedhæftes ansøgningen. 

Situationsplanen skal tydeligt angive, hvor du ønsker at placere møllen.

Byggetilladelse

Det kræver også byggetilladelse at bygge en husstandsvindmølle. Selve ansøgningen til byggeri skal ske via Byg og Miljø. Du kan finde hjælpe og vejledning her