Dit ansvar som grundejer

Luk alle
Åben alle

Som grundejer har du ansvar for, at der er sikker adgang både foran og til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster osv. 

Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig eller privat fællesvej. 

Ved offentlig vej skal du ud for din ejendom: 

  • rydde sne på fortovet umiddelbart efter snefald og
  • gruse eller salte fortovet, når der er glat.

Ved privat fællesvej skal du: 

  • rydde sne på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortov og sti, umiddelbart efter snefald og
  • gruse eller salte på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortov og sti, når der er glat.

Erstatning 

Hvis du ikke overholder din forpligtelse, kan du risikere at skulle betale erstatning, hvis en person kommer til skade ud for din ejendom. Du kan også få en bøde, hvis du ikke rydder sne og gruser. 

Ud for din grund skal du fjerne ukrudt på fortovet og at feje det. Du skal også fjerne affald og holde nedløbsriste rene, så vandet kan blive ledt væk uden problemer. 

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. Tænk på de svagtseende, handicappede og trafikanter med barnevogne. 

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. 

  • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.
  • Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,75 meter, og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Skorstensfejning

Hvis du har en mindre skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt at få den undersøgt og renset mindst en gang om året. Større skorstene skal fejes mindst to gange om året. Hvis du sjældent bruger din skorsten, kan du aftale med skorstensfejeren, at den skal fejes mindre.

Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler og om der er brandfare samt om installationerne i det hele taget er i orden.

Du betaler for skorstensfejning gennem ejendomsskattebilletten og taksten beslutter byrådet hvert år.

Hvis du har spørgsmål til fejningen eller beregningsgrundlaget, kan du kontakte skorstensfejermesteren.

Skorstensfejeren for området syd for Oddesund er:

Struer/Vinderup Skorstensfejerfirma I/S
Farvervej 15
7600 Struer
Tlf. 97 85 51 38

Skorstensfejeren for Thyholm er:

Christen Møller Støttrup
Møllevænget 9
7790 Lyngs
Tlf. 97 87 81 35

Adresser og husnumre

Når du ejer en ejendom, har du ansvar for at sætte synlige og letlæselige husnummerskilte op, som passer med den adresse som kommunen har besluttet.

Synlige og korrekte adresser er praktiske i det daglige, men uundværlige hvis ulykken er ude, og ambulance, politi og brandvæsen skal finde hurtigt frem.

Har du spørgsmål, så kontakt