Landsby­fornyelsespuljen

Du kan søge om midler til nedrivning og istandsættelse af ejendomme, der ligger udenfor Struer By. Alle ansøgninger bliver behandlet på en gang, og der vil blive fastsat en ansøgningsfrist. Man er velkommen til at sende ansøgninger ind i løbet af året. Alle ansøgninger forventes at blive behandlet i efteråret 2023.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet efter om de kan støttes efter byfornyelseslovens krav for brug af puljemidlerne.  Herefter træffes der en politisk beslutning om anvendelse og prioritering af midlerne.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til følgende tiltag: 

 • Områdefornyelse 
 • Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv. 
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger 
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme 
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme for at sætte i stand eller nedrivning. 
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger. 
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven. 

Hvis du søger om støtte til at sætte i stand eller rive ned gælder disse krav: 

 • Projektet skal kunne ses fra offentlig vej og skal give en mere positiv opfattelse af området som helhed
 • Bygningen, som ønskes nedrives, skal skæmme omgivelserne 
 • Det er bygningens dårlige stand, der afgør, om den kan rives ned
 • Ejendommen skal ligge i en landsby med mindre end 4000 indbyggere eller ude i det åbne land
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver 
 • Man må først begynde på arbejdet, når kommunen har giver svar på ansøgningen
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker 
Luk alle
Åben alle

Her er en liste over de samlede, støtteberettigede ombygningsudgifter

 • Håndværkerudgifter 
 • Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand 
 • Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand 
 • Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser 
 • Udgifter til før registrering 
 • Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan 
 • Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering) 

Ansøg om midler til at nedrive bolig

Ansøg om midler til at nedrive erhvervsejendom

Ansøg om midler til at fjerne skrot og affald

 

Ansøgninger om andre projekter sendes sammen med en fyldestgørende projektbeskrivelse til teknisk@struer.dk

Har du spørgsmål, så kontakt