Landsbyfornyelsespuljen

Du kan søge om midler til nedrivning og istandsættelse af ejendomme, der ligger udenfor Struer By.
I 2024 åbner kommunen en ansøgningsperiode der starter d. 2. april og slutter d. 23. april. Herefter vil alle ansøgninger blive behandlet, og vi vil vurdere hvem der kan få støtte.

Du kan finde ansøgningsskemaet nederst på denne side i ansøgningsperioden.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet efter om de kan støttes efter byfornyelseslovens krav for brug af puljemidlerne.  Herefter træffes der en politisk beslutning om anvendelse og prioritering af midlerne.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til følgende tiltag: 

 • Områdefornyelse 
 • Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv. 
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger 
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme 
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme for at sætte i stand eller nedrivning. 
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger. 
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven. 

Hvis du søger om støtte til at sætte i stand eller rive ned gælder disse krav: 

 • Projektet skal kunne ses fra offentlig vej og skal give en mere positiv opfattelse af området som helhed
 • Bygningen, som ønskes nedrives, skal skæmme omgivelserne 
 • Det er bygningens dårlige stand, der afgør, om den kan rives ned
 • Ejendommen skal ligge i en landsby med mindre end 4000 indbyggere eller ude i det åbne land
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver 
 • Man må først begynde på arbejdet, når kommunen har giver svar på ansøgningen
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker 

Har du spørgsmål, så kontakt