Landzonetilladelse til byggeri og andre projekter på landet

Med landzoneloven ønsker man at forhindre tilfældig spredning af byggeri i det åbne land. Samtidig vil man sørge for, at bymæssig udvikling sker, der hvor man ønsker det og hvor man har skabt rammerne for det.

Luk alle
Åben alle

For at søge Struer Kommune om landzonetilladelse, skal du skrive en ansøgning og indsende den sammen med de nødvendige bilag til teknisk@struer.dk. Planafdelingen tager herefter stilling til konkrete projekter.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb, hvilket er 4 uger efter den dato, hvor tilladelsen er offentliggjort. En landzonetilladelse må kun udnyttes, såfremt der ikke er indkommet klager.

For at gøre sagsbehandlingen så hurtig og smidig som muligt, skal du sende en fyldestgørende ansøgning samt vedlægge relevante bilag, så det tydeligt kan ses, hvad der søges om.

Hvad skal du sende med i en ansøgning?

 • Adresse og matrikelnummer på ejendommen, hvortil der søges landzonetilladelse
 • Ejerforhold og kontaktoplysninger for ejendommen
 • Kontaktoplysninger på dig, der ansøger
 • Relevant beskrivelse af projektet
 • Anvendelse
 • Størrelse og mål på det, der søges om.
 • Begrundelse for projektet
 • Fuldmagt hvis du ansøger for en anden eller på en andens ejendom.

Udover selve ansøgningen, skal der sendes følgende bilag, hvis de er relevante for det ansøgte:

 • Situationsplan med placering og angivelse af afstand til eksisterende bygninger og skel
 • Facadetegninger med angivelse af bygningens ydre dimensioner
 • Materialebeskrivelse

Hvis du skal søge om en hustandsvindmølle se vejledning her.

Kortmateriale

Hvis du har brug for et oversigtskort til situationsplanen, kan du finde et kort over kommunen her. Du kan søge på din adresse i bjælken øverst.
Det er muligt at vælge forskellige baggrundskort, f.eks. luftfoto.
I den øverste bjælke er der en lille rød pil, hvis du vælger den kommer der værktøjer frem, så du kan tegne på kortet.
Du kan sætte mål på med den lille gule lineal (i samme bjælke, lige til venstre for).
Når du er færdig, vælger du printer ikonet (til venstre for linealen). Vælg "standart print", så laver den en pdf, som kan vedhæftes ansøgningen. 

Situationsplanen skal tydeligt angive, hvor det ansøgte ønskes opført eller hvilke arealer, der ønskes ændret anvendelse for.  

Det skal fremgå tydeligt af situationsplanen og angives med mål, hvor eventuelt eksisterende bebyggelse på ejendommen er beliggende i forhold til det ansøgte.

 

Byggetilladelse

Selve ansøgningen til byggeri skal ske via Byg og Miljø. Du kan finde hjælpe og vejledning her

 

Det er ikke i alle situationer, det er nødvendigt at søge en landzonetilladelse.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en af følgende:

 • landbrugsejendom
 • landbrugsbedrift 
 • skovbrugsejendom
 • udøvelse af fiskerierhvervet,

kræver ikke landzonetilladelse, men skal anmeldes i henhold til § 38 stk. 2.
Anmeldelsen skal sendes til teknisk@struer.dk. Har kommunen ikke gjort indsigelse eller bedt om supplerende materiale inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggeriet opføres. 
Du skal dog være opmærksom på, at byggeriet kan kræve byggetilladelse.

Mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom, kræver jf. § 36 stk. 1 ikke landzonetilladelse, men skal anmeldes i henhold til § 38 stk. 2. Har kommunen ikke gjort indsigelse eller bedt om supplerende materiale inden 45 dage fra anmeldelsen er modtaget, kan byggeriet opføres. Du skal dog være opmærksom på, at byggeriet kan kræve byggetilladelse.

Hvis der er bygninger, som ikke længere bruges til landbrug, må de tages i brug til andre former for erhverv eller bolig. Hvis man vil bruge bygningerne til noget andet, skal man anmelde det til Struer Kommune på teknisk@struer.dk. Kommunen har derefter 14 dage til at svare.

Hvis du ikke modtager en tilbagemelding eller bliver bedt om mere materiale, inden der er gået 2 uger (14 dage) fra du indsendte anmeldelsen, kan du tage bygningen i brug, til den anvendelse du har anmeldt. Du skal være opmærksom på at den ændrede anvendelse ofte kan kræve en byggetilladelse. 

Du kan læse mere og byggeansøgninger her

 

Hvis der skal flyttes jord i forbindelse med projektet, skal du måske ansøge om det eller anmelde det. Her kan du læse mere om, hvornår og hvordan jordflytninger skal anmeldelse til kommunen.

Oplysning om jordflytning og jordforurening

 

Sagsbehandlingstiderne afhænger både af typen af sag, om der er andre lovgivninger, der skal tages hensyn til, og hvad der ellers er af opgaver.

Selve sagsbehandlingen kan først begynde, når en sag er fuldt oplyst, det vil sige, når Planafdelingen har modtaget alt det materiale, der er nødvendigt. 

For øjeblikket er der desværre ekstra lang ventetid på landzonetilladelser.