Struer KommuneStruer - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 5 – Hvidbjerg Bymidte
Plan og Miljø

Kommuneplantillæg nr. 5 – Hvidbjerg Bymidte

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har den 19. januar 2021 besluttet at sende forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Screening af tillægget
Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da ændringen af bebyggelsesgraden er mindre væsentlig.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2021 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her
 

Forslag til lokalplan nr. 352 – Dagligvarebutik i Hvidbjerg
Plan og Miljø

Forslag til lokalplan nr. 352 – Dagligvarebutik i Hvidbjerg

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har den 19. januar 2021 besluttet at sende forslaget til lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg by i offentlig høring.

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet. 

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 23. marts 2021 kl. 23.59.

Retsvirkninger
Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring. 
Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil.
Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

Screening af lokalplanforslag
Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da der sættes bestemmelser om håndtering af overfladevand for ikke at sikre en afledning svarende til mere end en befæstelsesgrad på 40 i et allerede bebygget område.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2021 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 
 

Høring af kystbeskyttelse ved Handbjerg
Mads Bylov

Høring af kystbeskyttelse ved Handbjerg

Struer Kommune udsender hermed et udkast til flere afgørelser om kystbeskyttelsen ved Handbjerg Kystbeskyttelseslag i hø-ring ved de berørte parter.

Der er alene tale om et udkast, som de berørte parter har mulig-hed for at kommentere indtil den 26. februar 2021.

Efterfølgende vil Struer Kommune træffe afgørelse i sagerne.

Afgørelsen vil blive udsendt til de berørte parter med klagevejledning til de enkelte afgørelser.

Bemærkninger skal indsendes til Struer Kommune på mail: teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.
Struer Kommune skal have modtaget dine bemærkninger se-nest den 26. februar 2021.

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Offentliggørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning
teknisk@struer.dk

Offentliggørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen, Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 6f Tagård, Humlum. 

Restauranten (BBR-Bygning nr. 1) og lageret (BBR-Bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3, og hotellet (BBR-Bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. lokalplan 234, en bevarende lokalplan for Struer Kommune. 

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger i klasse 1-4 må jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer kapitel 5, §§ 17 og 18, ikke foretages før ansøgningen om nedrivningen har været offentlig bekendtgjort. 

Dette indebærer, at der skal gennemføres en offentlig høring, og orientering til interesseorganisationer om den ansøgte nedrivning. Struer Kommune skal derpå beslutte om der skal nedlægges et forbud mod den ønskede nedrivning.

Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen. Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres. 

Indsigelser skal fremsendes til Struer kommune, Byggekontoret, Østergade 13, 7600 Struer eller via mail til teknisk@struer.dk. Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 02-03-2021 kl. 23.59. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00