Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse ved matrikel 89a, Serup By Odby
Teknisk Sekretariat

Høring af ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse ved matrikel 89a, Serup By Odby

Struer Kommune har modtaget en ansøgning vedrørende lovliggørelse af kystbeskyttelse ved matrikel 89a, Serup By Odby.

 

Struer Kommune behandler ansøgninger om lovliggørelse af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBKG nr. 57 af 21/01/2019).

 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BKG nr. 1062 af 21/08/2018).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BKG nr. 121 af 04/02/2019).

 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt har lidt mere end 500 til nærmeste Natura 2000-områder.

 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest torsdag den 9. januar 2020 kl. 23:59.

 

Læs mere:

Forslag til Lokalplan 348 Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp.
Teknisk sekretariat

Forslag til Lokalplan 348 Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp

Byrådet har den 26. november 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan 348 Område til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål i Asp samt kommuneplantillæg nr. 17 i offentlig høring.

 

Formålet med lokalplan nr. 348 er at give mulighed for at etablere et boligområde med boliger i tæt/lav og etageboligbebyggelse og liberalt erhverv sammen med skoleinstitution/hal i samme planområde. Med lokalplan nr. 348 fastsættes anvendelsen derfor til blandet bolig- og erhvervsområde samt offentlige formål.

 

Planen skal i offentlig høring fra den 27. november til den 22. januar 2019.

 

Læs mere:

 

8 ugers høring om revideret vandløbsregulativ for vandløbene i Resen Bæk vandløbssystem
Teknisk Sekretariat

8 ugers høring om revideret vandløbsregulativ for vandløbene i Resen Bæk vandløbssystem

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har besluttet at sende udkast til revideret vandløbsregulativ for vandløbene i Resen Bæk vandløbssystem ud i 8 ugers offentlig høring.

Resen Bæk vandløbssystem omfatter vandløbene Resen Bæk, Dynd Å, Humlum Bæk, Hedegård Bæk og Dalgård Bæk.

Vandløbsregulativet beskriver og fastsætter bestemmelser om, hvilke rettigheder og pligter lodsejere og vandløbsmyndigheden har i forhold til for eksempel vedligeholdelsen af vandløbene, kontrollen af vandføringsevnen og oprensning af vandløbene.

Vandløbenes vandføringsevne er med dette regulativudkast uændret i forhold til de tidligere regulativer.

De væsentligste ændringer er følgende:

  • Stationeringsretningen er vendt fra modstrøms til medstrøms stationering. Det vil sige at station 0 ligger i toppen af det kommunale vandløb fremover.
  • Vandløbsvedligeholdelsen vil fremover ske efter en teoretisk skikkelse. Derfor kan vandløbet ændre profil, så længe profilet har den samme vandafledningsevne. Det betyder, at kontrollen af, om vandløbets vandføringsevne er overholdt, vil foregå på en anden måde.
  • Grødeskæringsterminerne bevares uændret på nær i Dynd Å, hvor starten på terminen rykkes frem til 1. august for at kunne nå ud inden den våde periode sætter ind.
  • Det vil fremover være muligt at udvælge strækninger til en artsspecifik grødeskæring for at bekæmpe stivstænglet vegetation og fremme de mere sårbare grødearter, der ikke påvirker vandføringen i så høj grad som de stivstænglede.

Det skal bemærkes, at et vandløbsregulativ ikke er en garanti mod oversvømmelser.

I høringsperioden har alle interesserede mulighed for at komme med bemærkninger eller ændringsforslag til regulativudkastet.

Eventuelle bemærkninger skal være Struer Kommune i hænde senest den 6. januar 2020 kl. 15.30.

De skal sendes til teknisk@struer.dk eller til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.

Læs mere:

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinje
Teknisk Sekretariat

Delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinje

Med Naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3 er der mulighed for at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne. Struer Kommune indsendte i 2018 en ansøgning til Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved fem havne i kommunen blandt andet med et ønske om at forbedre vilkårene for de mindre øers muligheder for udvikling.

 

Den 11. december 2019 modtog Struer Kommune afgørelse fra Kystdirektoratet om hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet har truffet følgende afgørelse efter naturbeskyttelsesloven § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1:

  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Oddesund Havn imødekommes.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Jegindø Havn, Tambohus Havn og Venø Havn imødekommes delvist.
  • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Humlum Havn imødekommes ikke.

 

Afgørelsen kan tilgås her.

Tillæg til Planstrategi 2019
Teknisk Sekretariat

Tillæg til Planstrategi 2019

Struer Byråd vedtog den 26. november 2019 tillæg til Planstrategi 2019. Tillægget fremgår ved nedenstående link eller ved at trykke her.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00