Struer KommuneStruer - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

OFFENTLIG HØRING AF KLIMATILPASNINGSPLAN 2020
Teknisk Sekretariat

OFFENTLIG HØRING AF KLIMATILPASNINGSPLAN 2020

Struer Byråd vedtog den 23. juni 2020 at sende Klimatilpasningsplan 2020 i offentlig høring. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2020 – Klar til vækst. Planen præsenterer et overblik over sandsynligheden for og risikoen ved oversvømmelse i Struer Kommune, og udpeger på den baggrund 12 indsatsområder. Klimatilpasningsplanen revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevision.

 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af Klimatilpasningsplan 2020 foretaget en miljøvurderingsscreening og truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

 

Forud for en endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2020 sendes planen i 8 ugers offentlig høring.

 

Klimatilpasningsplan 2020 er en digital plan og kan læses her:

Klimatilpasningsplan 2020 med miljøvurderingsscreening

 

Bemærkninger:

Hvis de har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest fredag den 4. september 2020 kl. 23.59.

 

Efter fristen for bemærkninger vil Struer Byråd igen behandle klimatilpasningsforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i forslaget på baggrund af de indkommende bemærkning, inden planen vedtages endeligt.

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse
Teknisk Sekretariat

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 8e og 8f, Venø By, Venø


Struer Kommune har modtaget ansøgning fra ejeren af matrikel 8e og 8f Venø By, Venø om tilladelse til etablering af hård kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse.

 

Struer Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 121 af 04/02/2019).

 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i natura 2000-område.

 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest fredag den 24. juli 2020 kl. 23:59. 

 

 

Læs mere her

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Vedtagelse af Kommuneplan 2020 – Klar til vækst
Teknisk Sekretariat

Vedtagelse af Kommuneplan 2020 – Klar til vækst

Struer Byråd vedtog den 26. maj 2020 Kommuneplan 2020 – Klar til vækst, der fastlægger den overordnede planlægning for kommunens udvikling for de kommende 12 år. Byrådet skal hvert 4. år revidere kommuneplanen, og Kommuneplan 2020 er derfor en revision af Kommuneplan 2013-2024.

 

Forslag til Kommuneplan 2020 og tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden 17. januar til 7. april 2020. Kommuneplan 2020 er vedtaget med de ændringer, som fremgår af Hvidbogen. Høringen har givet anledning til mindre væsentlige ændringer og suppleringer. Ændringerne har ikke givet anledning til at ændre miljøvurderingen.

 

De væsentligste ændringer af kommuneplanen er:

  • Byudvikling: Venø udpeges som et selvstændigt lokalområde fremfor at indgå i lokalområdet Humlum/Resen/Venø.
  • Energi og Klima. Klimatilpasning omfatter retningslinjer for erosion af kyster

 

Kommuneplan 2020 er en digital plan og kan læses her:

Kommuneplan 2020

Miljøvurdering 

Hvidbog til kommuneplanarbejdet

 

Klagevejledning

Vedtagelse af Kommuneplan 2020

Kommuneplan 2020 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet.

 

Afgørelse om miljøvurdering

Afgørelsen kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Planklagenævnet. En klage over miljøvurderingen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelse af miljøvurderingen til Planklagenævnet.

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen. Klageportalen tilgås via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via klageportalen.

 

Offentliggjort den 8. juni 2020.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00