Struer KommuneStruer - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Vedtagelse af lokalplan nr. 351 for et butiks- og boligområde ved Kjeldsmarkvej, Struer
Teknisk Sekretariat

Vedtagelse af lokalplan nr. 351 for et butiks- og boligområde ved Kjeldsmarkvej, Struer

Lokalplan nr. 351 for et butiks- og boligområde ved Kjeldsmarkvej i Struer er den 10. november 2020 endeligt vedtaget.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende dagligvarebutik kan udvide, så den har et samlet areal på 1.200 m2. Derudover udlægger lokalplanen et delområde, som skal anvendes til boligformål. Indenfor delområdet kan der etableres tæt-lav byggeri i form af rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse og lignende. For at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i området stiller lokalplanen krav til materiale- og farvevalg. Inden for delområdet udlægges arealer til fælles friareal. Inden for friarealet skal der etableres stier og grønne arealer, som øger kvaliteten af de udendørs opholdsarealer ved at skabe rum til ophold.

 

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 25. september til den 23. oktober 2020. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar.

 

Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen.

 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

 

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 351 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest torsdag den 10. december 2020 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Offentliggørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning
Teknisk Sekretariat

Offentliggørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et sommerhus og udhus på ejendommen Bøhlørevej 5, Jegindø, 7790 Thyholm, matr.nr. 42u, Jegindø by, Jegindø. 

 

Sommerhuset (BBR-Bygning nr. 1) og udhuset (BBR-Bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Slots- og kulturstyrelen, FBB (fredede og bevaringsværdige bygninger). Kommuneplan 2020 retningslinje 49, angiver, at bevaringsværdige bygninger i klasse 1-4, ikke må nedrives uden tilladelse.

 

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger i klasse 1-4 må jf. love om bygningsfredning og bevaring af bygninger kapitel 5, §§ 17 og 18, ikke foretages før ansøgningen om nedrivningen har været offentlig bekendtgjort.

 

Dette indebærer, at der skal gennemføres en offentlig høring, og orientering til interesseorganisationer om den ansøgte nedrivning. Struer Kommune skal derpå beslutte om der skal nedlægges et forbud mod den ønskede nedrivning.

 

Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen. Hvis nedrivningen derimod godkendes, skal afgørelsen offentliggøres.

 

Indsigelser skal fremsendes til Struer Kommune, Byggekontoret, Østergade 13, 7600 Struer eller via mail til teknisk@struer.dk. Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 03-12-2020.

 

Struer Kommune

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00