Dagpleje, vuggestue og børnehave

Du har pasningsgaranti for dit barn i Struer Kommune, når barnet er 26 uger. Vi tilstræber, at du kan få tilbudt en plads fra dag til dag.

Din families ønsker og behov prioriteres og vi har det mål, at så mange forældre som muligt, får opfyldt deres ønsker.

Du kan få passet dit barn i dagpleje eller vuggestue og i børnehave.

Vores dagtilbud er opdelt i syv distrikter, der hver har et tæt samarbejde med den tilhørende folkeskole.

Der er tale om topmoderne servicetilbud til børnefamilierne i Struer og visionen for arbejdet i dagtilbuddene er, at vi ønsker at skabe hele mennesker, som kan navigere i livet og samfundet.

Luk alle
Åben alle

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje eller vuggestue på kommunens digitale pladsanvisning og fortælle os, hvornår du har behov for en plads.

Du kan med fordel skrive barnet op til dagpleje eller vuggestue kort tid efter at barnet er født. Dit barn kan tidligst få en plads fra det er 6 måneder gammelt.

Dit barn står på venteliste ud fra et anciennitetsprincip og bliver derfor anvist efter anciennitet og ikke alder.

Vi kan i særlige tilfælde se bort fra anciennitetsprincippet, hvis dit barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i et dagtilbud.

Optagelsesregler

Dit barn kan komme i dagpleje eller vuggestue, når det er 6 måneder og til 2 år og 10 måneder.

Du har mulighed for at ønske optagelse eller få dit barn på venteliste til alle dagtilbud og dagplejehjem.

Dit barn har ret til at blive stående på venteliste til et dagtilbud, selvom det har plads et andet sted.

Du kan tilkendegive et ønske én gang til et dagtilbud for 0 til 2-årige og én gang til et dagtilbud for 3 til 5-årige. Når du har accepteret den tilbudte plads, sletter vi øvrige ønsker medmindre du ønsker at fastholde plads på venteliste til et andet ønske.

Ring til pladsanvisningen - 96 84 84 93

Månedlige takster i dagtilbud gældende fra 1. januar 2023:

Dagpleje

 • Dagpleje, 48 timer pr. uge – 2856 kr. 
 • Dagpleje, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1923 kr.
 • Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider) tilskud pr. time – 28 kr.

Vuggestue

 • Vuggestue, heldagspasning – 4051 kr.
 • Vuggestue, op til 32 timer pr. uge – 3030 kr.
 • Vuggestue, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 2777 kr.
 • Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 36 kr.

Børnehave

 • Børnehave, heldagspasning – 2073 kr.
 • Børnehave, formiddagspasning (kun en mulighed i dagtilbuddene Thyholm og Vestbyen) – 1037 kr.
 • Børnehave, 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 1436 kr.
 • Kombinationsplads (tilbud til forældre med skæve arbejdstider), tilskud pr. time – 18 kr.

SFO

 • Morgen – 628 kr.
 • Heldags – 1966 kr.
 • Eftermiddag – 1702 kr.
 • Førskolegruppe – 1966 kr.
 • Klub – 1249 kr.

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, der har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstid. Barnet kan derved få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning.

Læs mere om kombinationsplads

Forældre, som afholder fravær i medfør af barselsloven, skal have mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud i Struer Kommune i den periode, hvor forældrene afholder fraværet mod en reduceret egenbetaling. Det følger af dagtilbudsloven, at deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode.

Læs mere om deltidspladser

Følgende børnehaver har valgt den kommunale frokostordning:

Langhøj Dagtilbud, Bremdal Dagtilbud, Thyholm Dagtilbud, Humlum Dagtilbud, Østbyen Dagtilbud, Vestbyens Dagtilbud og Hjerm Dagtilbud (0-2 årige)

Frokostordningen koster 563 kr. pr. barn pr. måned (juli måned er betalingsfri). Der tilbydes gratis frokostordning til vuggestuebørnene.

Du får automatisk en månedlig opkrævning, når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje.

Betalingen er forudbetalt. Juli er betalingsfri - derfor betaler du kun for 11 måneder om året.

Dette er også gældende for eventuel frokostordning.

 

Yderligere oplysninger

Ønsker I yderligere oplysninger om friplads, søskendetilskud, opkrævning, tilskud til privat børnepasning eller om administration af ventelister, er I meget velkommen til at rette henvendelse til Struer Kommunes Infocenter på tlf. 96 84 84 84.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned via Digital Pladsanvisning på www.struer.dk.

Friplads er en ordning, hvor du kan få tilskud til dine udgifter til institutionsplads – eller få dækket udgifterne helt.

Du kan søge om økonomisk friplads til dit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 563.800 kr.

Har du mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Hvis du er enlig forsøger, er din indtægtsgrænse 63.506 kr. højere. 

Du kan søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning

Ring til pladsanvisningen - 96 84 84 93

Du kan få søskenderabat, hvis du har mere end et barn i dagtilbud.

Du betaler fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50 % af prisen for de øvrige pladser.

Luk alle
Åben alle

Fællespasning er dage, hvor dagtilbud og SFO holder lukket og tilbyder fællespasning et andet sted, fordi der er få børn mødt ind.

Fællespasning sker i følgende perioder:

 • Skolernes vinterferie 
 • Påsken 
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
 • Skolernes efterårsferie 
 • Mellem jul og nytår

På disse dage vil der blive arrangeret fællespasning i en dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO i Struer by eller Bremdal, hvis der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet. 

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle dagtilbud og SFO lukket, og der arrangeres ikke fællespasning.

Forældrene modtager i december måned nærmere orientering om det kommende års fællespasningsdage, samt hvor den alternative pasning finder sted.

Den enkelte forældrebestyrelse/skolebestyrelse kan selv beslutte, om de ønsker at være omfattet af aftalen om fællespasning eller om de ønsker, at dagtilbuddet/SFO skal holde åbent.

Forældrebestyrelsens/skolebestyrelsens beslutning om fællespasning skal være gældende for mindst ét år og kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar. Beslutningen gælder for hele dagtilbuddet/SFO og skal træffes inden udgangen af oktober måned af hensyn til det kommende års ferieplanlægning. 

Her finder du oplysninger om fællespasning i 2023

Du kan melde dit barn ud med en måneds varsel.

Det vil sige, at du skal senest melde det ud den sidste hverdag i en måned, hvis barnet skal meldes ud fra den sidste dag i måneden efter. Det gælder også, hvis du flytter fra kommunen eller vælger privat pasning.

Du melder dit barn ud via Digital Pladsanvisning.

Ring til pladsanvisningen - 96 84 84 93

Er du bekymret for, om dit barn bør udredes i psykiatrisk regi, kan du kontakte barnets dagtilbud eller skole, som formidler kontakten til PPR.

Her får I mulighed for at få udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Når den er udarbejdet, kan PPR henvise til yderligere udredning hos børne- og ungepsykiatrien, hvis det er relevant.

En henvisning foregår altid i samarbejde med forældrene og oftest barnets dagtilbud eller skole og forudsætter, at der er mistanke om en alvorlig psykiatrisk problemstilling. 

PPR tilbyder støtte og hjælp til skoler og dagtilbud i form af konsultativ bistand. Konsulenterne kontaktes gennem skole eller dagtilbud.

Hvis du som forælder er bekymret for dit barns hverdag eller udvikling i skole eller dagtilbud, kan du henvende dig til barnets skole eller dagtilbud. Skolen eller dagtilbuddet kan herefter rådføre sig med PPR og foranledige et møde med deltagelse af forældre, PPR og relevante fagpersoner fra barnets skole eller dagtilbud. 

Konsulenterne i PPR tilbyder sparring, råd og vejledning til det professionelle personale og kan bl.a. hjælpe med tiltag og indsatser omkring barnet i skolen eller dagtilbuddet. 

Konsulenterne:

 • arbejder tæt sammen med skole- og dagtilbud om at skabe trivsel og udvikling for børn og unge 
 • deltager i møder på skoler og i dagtilbud, hvor der tilbydes sparring og hjælp til eksempelvis at lave konkrete indsatser, handlingsplan mm. 
 • giver praksisnær rådgivning og vejledning til personale og forældre samt hjælper med alternative måder at organisere hverdag, undervisning og aktiviteter på 
 • har fokus på det enkelte barn samt den gruppe barnet indgår i
 • har fokus på de sociale miljøer og læringsmiljøer børn og unge indgår i 
 • arbejder tæt sammen med andre faggrupper i PPR.

Privat pasning

Her finder du informationer om godkendelseskriterier og retningslinjer i forbindelse med oprettelse og drift af privatinstitutioner i Struer Kommune og om retningslinjer for privat pasning i Struer Kommune.

Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune er der to private dagtilbud:

Struer fribørnehave - Struer friskole 

Resen Naturbørnehave

Byrådet skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune

Standarder for daginstitutioner/bygninger i Struer Kommune

I Struer Kommune er der følgende private børnepasningsordninger:

Helle Saleks Private Pasningsordning
Vestergade 2
7790 Thyholm
Mobil: 25 76 53 94
Mail: hellesalek@superwoman.dk

Hottentotterne
Linda Hoelgaard
Smedegade 43
7600 Struer
Mobil: 30 27 96 16
Mail: mail@hottentotterne.dk

Humlums Private Pasningsordning
Susanne Barfoed
Lille Ørskovvej 21, Humlum
7600 Struer
Mobil 21 86 58 07
Mail: kontakt@humlumsprivatepasningsordning.dk
http://www.humlumsprivatepasningsordning.dk

Rie Pedersen
Karen Marie Pedersen
Vossevangen 12, Humlum
7600 Struer
Mobil: 22 39 68 82
Mail: riedagpleje@gmail.com

Nellys-brumbasser
Nelly Korsgaard
Nylandsvej 16
7790 Thyholm
Mobil: 20 75 69 76
Mail: nelly.b.korsgaard@gmail.com

Resen-spilopperne
Anja Højme Kristiansen
Dalgårdsvej 1, Resen
7600 Struer
Mobil: 24 21 14 16
Mail: anja.hoejme@gmail.com

Birte Støttrup Østergaard
Drosselvej 8
7790 Thyholm
Mobil: 21 43 75 99
Mail: Birtes1961@hotmail.com

Hvad skal der til for at blive godkendt som privat børnepasser?

 • Du skal have skriftlig godkendelse fra kommunen for at drive en privat pasningsordning
 • Godkendelse af private børnepassere gives ud fra samme kriterier som ved godkendelse af kommunale dagplejere
 • Du kan finde et ansøgningsskema nederst på denne side
 • Ansøgningsskemaet skal sendes til Struer Kommune. Du vil efterfølgende blive kontaktet for at aftale et godkendelsesbesøg

Retningslinjer for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

Tilskud til privat børnepasning i Struer Kommune

Hvad er Frit valg-ordningen?
Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.
Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.
Tilskuddet kan altså ikke bruges til forældrenes egen pasning af barnet.

Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?
I Struer Kommune omfatter frit valg-ordningen børn i alderen 24 uger og indtil 2 år og 11 måneder i forbindelse med børnehavestart, og som er berettiget til en plads i et dagtilbud (dvs. har været opskrevet mindst 2 måneder), har adgang til at søge tilskud efter Frit valg-ordningen. Det betyder, at også forældre, som har fået en plads i et dagtilbud kan meddele kommunen, at de i stedet ønsker at ansøge om et tilskud til at dække udgifterne til en privat ordning.

Forældrene kan ikke benytte tilskuddet til betaling for en plads i en puljeordning (puljeinstitution).

Der gives i ganske særlige tilfælde mulighed for tilskud til privat børnepasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse.

Hvis kommunen anser det for nødvendigt, at et barn skal optages i et kommunalt dagtilbud, fordi det skal have særlig hjælp af en slags, kan forældrene ikke benytte ordningen.

Tilskuddet udgør maksimalt kr. 5.757,- (2022) pr. måned for en fuldtidsplads på 48 timer, svarende til en fuldtids plads i den Kommunale dagpleje. Udgør tiden pr. uge mindre end 48 timer, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt (max. tilskuddet delt med 48 og ganget med den aftalte tid). Forældrebetalingen skal dog som minimum udgøre 25% af de faktiske udgifter.

Børn, der passes i frit valg-ordningen er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Søskendetilskuddet fastsættes til 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Børn, der passes i frit valg-ordningen er IKKE omfattet af reglerne om fripladstilskud.

Der skal hver måned fremsendes dokumentation for betaling til den private børnepasser, inden tilskuddet kan udbetales.

Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvori retten til tilskuddet ophører (dvs. senest i måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder).

Ansøgning om tilskud til privat pasning

Tilskud pr. 1. januar 2023 

 • Dagpleje, 48 timer pr. uge – 5890 kr. 
 • Dagpleje, op til 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 3966 kr.

Tilskud til pasning af egne børn kan gives til biologiske forældre, samlevende i husstanden og adoptanter, der ønsker at passe deres egne børn. Tilskud til pasning af egne børn er således et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning.

Tilskud 2023

Børn i alderen 26 uger til 2 år og 10 måneder – 6676 kroner pr. måned.
Børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med d. 30. april det kalenderår barnet fylder 6 år – 4350 kroner pr. måned.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

 • Der kan højst udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand. Der kan søges for 3 børn samtidig eller tre børn i 3 perioder

 • Tilskuddet gives for minimum 8 uger og maksimalt 1 år med start den 1. i en måned. Forældre kan dermed modtage tilskud til pasning af tre forskellige børn enten samtidigt eller i en forskudt periode.
  Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis betingelserne for tilskuddet er opfyldt ved begge forældre

 • Modtager man tilskud til pasning af egne børn, imens man samtidigt har et andet barn i eksempelvis dagtilbud eller SFO, er man ikke berettiget til søskendetilbud

 • Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge

 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge

 • Tilskuddet kan gives fra den 1. i en måned. Ansøgningen skal være Struer Kommune i hænde senest en måned før periodens start.

 • Kommunen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af egne børn, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud.

For at få tilskuddet, skal du opfylde nogle krav

 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år og have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen

 • Du må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (f.eks. barsels dagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt (herunder feriegodtgørelse).
 • Du må ikke være omfattet af nogle bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik.

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Pladsanvisningen

96 84 84 93

Spørgsmål angående indskrivning til og betaling og takster for SFO og dagtilbud.

Familie ved stranden
Familie ved stranden

Går du med flyttetanker?

Kom tæt på mennesker, teknologi og natur i Struer Kommune. Her kan du udforske, hvordan det er at bo, leve og drive erhverv i hjertet af Nordvestjylland.