Folkeskoler og SFO

Luk alle
Åben alle

Dit barn skal som udgangspunkt starte undervisning den 1. august i det kalenderår, hvor det fylder seks år.

Inden da modtager du et informationsbrev for dit barns kommende skole med information om indskrivning til skole og førskoletilbud.

Du skal indskrive dit barn på Den digitale indskrivning. Det kan du gøre fra den 9. januar 2023 til den 10. marts 2023.

I selvbetjeningsløsningen kan du:

 • indskrive dit barn på den skole, der hører til dit skoledistrikt. Hvis du er i tvivl om, hvilket skoledistrikt. Er du i tvivl om hvilket skoledistrikt du hører til, kan du se et kort over skoledistrikterne øverst på siden
 • søge om indskrivning på en skole i et andet skoledistrikt i Struer Kommune. Du kan få dit barn optaget på en anden skole, hvis der er plads
 • meddele kommunen at dit barn skal starte på en friskole/privat skole
 • søge om udsættelse af skolestart. Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart, skal du begrunde udsættelsen. Du vil herefter blive kontaktet af skolelederen på distriktsskolen. 

Er dit barn klar til skolestart?

Børnehaver og skoler vurderer, hvad der skal til for at være skoleparat, og hvordan man som forælder kan støtte barnet i at blive skoleparat. Hvis du selv er i tvivl, om dit barn er modent nok og klar til skole, så tag fat i dit barns institution.

Skoleparatheden vurderes på seks områder:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 

For at skabe en god overgang for dit barn fra børnehave til skole, tilbyder vi alle børn at indgå i vores førskoletilbud, som foregår i SFO'en. Her får dit barn kendskab til skolen og dets personale, inden der er skolestart i august.

Kommende skolebørn bliver fra d. 1. maj tilbudt et førskoletilbud i distriktsskolens SFO.

Hvis dit barn skal i friskole, skal du kontakte friskolen for at høre nærmere om deres førskoletilbud. Struer Kommune yder ikke tilskud til friskoler eller private dagtilbud i førskoleperioden fra d. 1. maj til d. 31. juli.

Har du spørgsmål vedrørende indskrivningen, kan du også kontakte dit barns skole og SFO.

Skolefritidsordningerne er for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Ved skolefritidsordninger kan børn tidligst blive skrevet på venteliste i forbindelse med indskrivning til 0. klasse. Kommende børn til 0. klasse starter i førskoleordning pr. 1. marts.

Klubberne er for børn i 4. klasse. Børn, der er tilmeldt klubordningen, vil automatisk blive udmeldt ved skoleårets udgang. Der kan dispenseres for børn med særlige pædagogiske eller sociale behov.

SFO tilbyder følgende pladstyper:

 • Morgenplads indtil skoledagen starter
 • Eftermiddagsplads efter skoletid (på skolefridage fra normal skolestart)
 • Fuldtidsplads hele dagen (svarende til både en morgen- og en eftermiddagsplads)
 • Klubplads hele dagen

Priser og tilskud

Når dit barn starter i en SFO, førskolegruppe eller klub, vil du automatisk få en månedlig opkrævning (juli måned er betalingsfri). Betalingen er forudbetalt.

 • Morgen – 628 kr.
 • Heldags – 1966 kr.
 • Eftermiddag – 1702 kr.
 • Førskolegruppe – 1966 kr.
 • Klub – 1249 kr.

Priserne er fra 1. januar 2023

 

Du skal opskrive dit barn til SFO på Den Digitale Pladsanvisning via borger.dk.

Hvis tilbuddet ligger på Struer Skolehjem eller i en anden kommune, skal I rette henvendelse direkte til skolen.

Der kan søges om økonomisk fripladstilskud på Den Digitale Pladsanvisning.

Hvis et barn går i SFO af behandlingsmæssige årsager, bevilliges behandlingsmæssigt fripladstilskud, når der er søgt om økonomisk friplads.

Struer Ungdomsskole huser forskellige ungemiljøer. Ungemiljøer med højt til loftet og plads til alle, men ikke til alt.

Struer Ungdomsskole tilbyder undervisning og aktiviteter i din fritid. Altså efter skole, i weekender og nogle gange i ferier. Du kan gå hos os fra det tidspunkt, hvor du begynder i 7. klasse, og indtil du bliver 18 år.

Uanset om du vælger at gå til masterchef, bolchekogning, parkour eller benzin i blodet, kan du regne med, at der er plads til alle i vores ungemiljøer, og at vi har det sjovt og lærerigt sammen. Du vil også få mulighed for at opleve nye sider af verden – og af dig selv.

Læs mere om Struer Ungdomsskole på www.sku.dk.

Du kan gå i 10. klasse på Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium.

Skoleskibet Marilyn Anne tilbyder desuden under Struer Ungdomsskole heltidsundervisning for elever i 8.-10. klasse for elever fra Herning, Holstebro og Struer Kommune. Optagelse sker via skibets visitationsudvalg.


Klik på linkene nedenunder for at åbne skolernes hjemmesider:

Struer Statsgymnasium

Thyholm Skole

Skoleskibet Marilyn Anne 

I Struer Kommune er der ud over de syv folkeskoler:

Skoleinstitutioner for børn og unge med særlige behov

Skoleskibet Marilyn Anne

Struer Skolehjem

Friskoler

Resen Friskole

Struer Friskole

Efterskoler

Hardsyssel Efterskole 

Lyngs Idrætsefterskole

Venø Efterskole 

Handbjerghus Efterskole 

Alle folkeskoleelever i Struer Kommune kører gratis med kommunens skolebusser.

Dog må man kun stige gratis på busserne indenfor Struers bygrænse, hvis man er kørselsberettiget ifølge folkeskolelovens krav om afstand eller trafikfarlig vej:

 • 2,5 km for 0. til 3.klasse
 • 6 km for 4. til 6. klasse
 • 7 km for 7. til 9. klasse
 • 9 km. for 10. klasse
 • Samt hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken kræver det

Alle overbygningselever (på 7. til 9. klassetrin i folkeskolerne) kan søge om skolekort til regionale busser og tog, hvis eleven 

 • har over 7 km til og fra overbygningsskolen
 • kun kan bruge skolekortet til transport mellem skole og hjem

Skolens kontor kan udstede buskort og svare på dine spørgsmål om transport mellem skole og hjem.

Ruter og tider for skolebusserne i Struer Kommune

Skolebusserne i Struer Kommune kører efter følgende ruter og tider:

Rute 332 kører mellem Struer, Limfjordsskolen, Sønder og Øster Hjem og Hjerm

Rute 333 kører mellem Parkskolen, Langhøjskolen og Vejrum

Rute 341 kører mellem Resen, Humlum, Bremdal og Struer

Rute 343 kører mellem Langhøjskolen og Linde

Rute 348 kører mellem Hvidbjerg og Lyngs 

Rute 347 kører mellem Hvidbjerg, Tambohuse og Uglev

Skoledistriker i Struer Kommmune

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune har 1. januar 2020 vedtaget en helhedsplan for børn og unge mellem 0 og 18 år.

Ideen med planen er at sikre sammenhængskraften og en rød tråd i kommunens indsats, så børn og unge trives og udvikler sig bedst muligt.

Helhedsplanen har medført højere normering i dagtilbud, flere undervisningstimer med to voksne i kommunens folkeskoler, en styrket indsats for de unge og fremskudte fagprofessionelle.

Planen er blevet til i en længere proces, hvor både ledere, medarbejdere, forældre og faglige organisationer har været involveret.

Helhedsplanen er bygget op omkring tre spor:

 • En god start på livet
 • En almenskole med stærke børnefællesskaber
 • En styrket ungeindsats

Læs helhedsplanen

Undervisning

Sprogstimulering og flersprogede børn

Luk alle
Åben alle

Dit barns behov for sprogstimulering vurderes i børnehavealderen. Hvis vi vurderer, at barnet har behov for sprogstimulering, tilbyder vi det i barnets institution.

Vi vejleder også forældre til flersprogede børn i selv at understøtte barnets sproglige udvikling. (Projekt ”Forældresamarbejde med fokus på læring”).

Dit barn tilbydes basisundervisning, hvis de ikke har sproglige forudsætninger i dansk for at deltage i klassens almindelige undervisning.

Basisundervisningen tilbydes i form af modtagelsesklasser på Limfjordsskolen:

 • Modtagelsesklasse 0.kl - 3.kl. (M1)
 • Modtagelsesklasse for mellemtrinet 4.kl-6.kl. (M2)
 • Klassen for sent ankomne elever. Klassen retter sig til alle unge, der ankommer til Danmark efter de er fyldt 14 år. (MU)
 • Specialklasse for modtagelsesklasseelever (MS)

Vi tilbyder gratis modersmålsundervisning til elever i den undervisningspligtige alder (0.-9. klasse), hvor følgende krav er opfyldt:

 • En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et af følgende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt

        EØS – landene: Island, Liechtenstein eller Norge.

 • Færøsk eller grønlandsk er talesproget i hjemmet.

 • Eleven skal gå i kommunal skole eller privatskole i Struer Kommune.
dekorativt

Specialundervisning

Hvordan bliver et barn indstillet til specialundervisning?

Beslutning om specialundervisning foretages af skolelederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Hvis skolen ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer, skal kommunen i samråd med forældrenes ønsker finde en anden skole med et relevant undervisningstilbud.

Det er skolelederen,  der indstiller eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, evt. efter forslag fra en lærer eller ønske fra forældre og elev. Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven, i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for det.

Hvis eleven skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, skal kommunalbestyrelsen henvise eleven.

Pædagogisk-psykologisk vurdering

En pædagogisk-psykologisk vurdering giver et sagkyndigt grundlag for beslutninger om undervisningen med udgangspunkt i elevens behov.

En pædagogisk-psykologisk vurdering vedlægges som et forslag til undervisningens rammer og indhold.

Undervisningens rammer og indhold

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan gives på flere måder:

 • Elever bliver i den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning med støtte.
 • Eleven går i en specialklasse i en almindelig folkeskole eller i en specialskole.
 • Eleven går i en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.

Specialiserede tilbud

Regionerne driver visse specialiserede lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med tale- høre- eller synshandicap. Herudover er langt de fleste specialskoler kommunale.

Luk alle
Åben alle

Når et barn eller ung fra en anden kommune er anbragt eller i dagbehandling i Struer Kommune, skal den anbringende kommune inddrage Struer Kommune inden anbringelsen for at få en faglig dialog om, hvordan barnet skal undervises.

Struer Kommune vil visitere til det relevante skoletilbud og give den anbringende kommune besked.

Indstillingsskema

Er du bekymret for, om dit barn bør udredes i psykiatrisk regi, kan du kontakte barnets dagtilbud eller skole, som formidler kontakten til PPR.

Her får I mulighed for at få udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Når den er udarbejdet, kan PPR henvise til yderligere udredning hos børne- og ungepsykiatrien, hvis det er relevant.

En henvisning foregår altid i samarbejde med forældrene og oftest barnets dagtilbud eller skole og forudsætter, at der er mistanke om en alvorlig psykiatrisk problemstilling. 

PPR tilbyder støtte og hjælp til skoler og dagtilbud i form af konsultativ bistand. Konsulenterne kontaktes gennem skole eller dagtilbud.

Hvis du som forælder er bekymret for dit barns hverdag eller udvikling i skole eller dagtilbud, kan du henvende dig til barnets skole eller dagtilbud. Skolen eller dagtilbuddet kan herefter rådføre sig med PPR og foranledige et møde med deltagelse af forældre, PPR og relevante fagpersoner fra barnets skole eller dagtilbud. 

Konsulenterne i PPR tilbyder sparring, råd og vejledning til det professionelle personale og kan bl.a. hjælpe med tiltag og indsatser omkring barnet i skolen eller dagtilbuddet. 

Konsulenterne:

 • arbejder tæt sammen med skole- og dagtilbud om at skabe trivsel og udvikling for børn og unge 
 • deltager i møder på skoler og i dagtilbud, hvor der tilbydes sparring og hjælp til eksempelvis at lave konkrete indsatser, handlingsplan mm. 
 • giver praksisnær rådgivning og vejledning til personale og forældre samt hjælper med alternative måder at organisere hverdag, undervisning og aktiviteter på 
 • har fokus på det enkelte barn samt den gruppe barnet indgår i
 • har fokus på de sociale miljøer og læringsmiljøer børn og unge indgår i 
 • arbejder tæt sammen med andre faggrupper i PPR.

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Børn og Unge

96 84 85 55
CBU@struer.dk

Telefonikon

Pladsanvisningen

96 84 84 93

Spørgsmål angående indskrivning til og betaling og takster for SFO og dagtilbud.