Særlige regler for IE-husdyrbrug

Den 1. januar 2020 trådte en række særregler for IE-husdyrbrug i kraft.

Hvem er omfattet af reglerne?

Følgende husdyrbrug er IE-brug:

 • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
 • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) og
 • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.
Årlig indberetning

IE-husdyrbrug skal hvert år indberette følgende oplysninger til kommunen:

 • logbøger for eventuel miljøteknologi,
 • dokumentation for miljøledelsessystem,
 • logbog for gennemførte kontroller og
 • dokumentation for overholdelse af foderkrav

Hvis der har været tilsyn inden for det seneste kalenderår, og ovenstående er fremvist, kan man undlade at indberette oplysningerne.

Indberetningen skal ske senest den 31. december 2023 for kalenderåret 2022.

De øvrige særregler 

Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug også opfylde følgende:

 • fungerende miljøledelsessystem,
 • oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale,
 • udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr,
 • udarbejde en beredskabsplan,
 • overholde og dokumentere en række fodringskrav,
 • anvende energieffektiv belysning,
 • reducere støvemissioner fra staldanlæg,
 • underrette kommunen, hvis husdyrbruget ikke kan overholde vilkårene i miljøgodkendelsen eller kravene for IE-husdyrbrug.

Desuden skal husdyrbruget senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere på miljøstyrelsens hjemmeside - Særregler for IE-husdyrbrug (mst.dk).