Bygge- og anlægsaffald

Luk alle
Åben alle

Ved byggearbejder, som ikke er omfattet af ovennævnte omkring PCB i bygninger, og som vedrører renoveringer/nedrivninger for mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller hvis arbejdet medfører mere end 1 ton affald skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før byggearbejdet begynder. Anmeldelsens indhold fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 83.(link)

Anmeldelse af byggeaffald

Anvendes der et mobilt nedknusningsanlæg skal aktiviteten anmeldes til Plan og Miljø i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Du skal indgive en anmeldelse til kommunalbestyrelsen for ovennævnte aktiviteter, inden byggearbejdet går i gang. Anmeldelse skal ske samtidig med en ansøgning/anmeldelse efter byggelovgivningen eller senest 2 uger før byggearbejdet går i gang. Anmeldelsens indhold fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 81.(link)

Hvis screeningen viser, at dele af bygningen eller et anlæg kan indeholde PCB, skal der gennemføres en kortlægning og indgives anmeldelse til kommunen inden byggearbejdet udføres jf. affaldsbekendtgørelsens § 82.

Anmeldelse for byggearbejder, der er omfattet af forpligtigelse til screening og kortlægning for PCB kan ske elektronisk på Nomi4S' hjemmeside.

Anmeldelse for byggearbejde

Skema til screening/kortlægning for PCB

PCB-Guide

Bygherrer (private og professionelle) skal når de renoverer eller river bygninger eller anlæg ned (>10 m2 bygning eller >1 ton affald) stammende fra eller renoveret i perioden 1950-1977 gennemføre en screening af bygningen for at vurdere, om der har været anvendt PCB-holdigt materiale. Det samme gælder ved udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

Screeningsskemaet på affaldsbekendtgørelsens bilag 11 skal bruges. Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i skemaet, skal bygherren kortlægge de dele af en bygning eller anlæg, som kan indeholde PCB.

Skema til screening/kortlægning for PCB

Har du spørgsmål, så kontakt

Nomi4s

96 10 62 40