Generelle miljøforhold

Når du skal etablere en virksomhed, og du skal finde ud af, hvor den skal ligge og hvordan den skal indrettes, skal du undersøge, om området er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter, som har bestemmelser som berører din virksomhed.

Der kan også være regler i kommuneplanens rammebestemmelser, du skal rette dig efter.

Du kan finde lokalplaner og andre oplysninger for de enkelte områder på kortet over Struer Kommune. 
NB kortet er desværre bedst egnet til PC.

Og så skal du huske at søge en byggetilladelse, inden du går i gang med byggeri.

Miljøforhold

Virksomheders miljøforhold reguleres overordnet af miljøbeskyttelsesloven og for nogen virksomheder også af VVM-bestemmelserne (Vurderinger af Virkninger på Miljøet), jævnfør bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 om miljøvurdering af planer.

Der er flere bekendtgørelser, som fastsætter nærmere regler for etablering og drift af bestemte virksomhedskategorier.

Du kan læse om miljøregler og andre forordninger og regulativer på disse sider, og du er også altid velkommen til at kontakte os i Plan og Miljø og hører om hvilke regler, der er relevante for din virksomhed.

Luk alle
Åben alle

Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15.11.2021 om godkendelse af listevirksomhed.

De virksomheder der er omfattet fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.
(Bilag 1 og 2 er lister over hvilke virksomheder, som er godkendelsespligtige - deraf navnet listevirksomheder).

Etablering af en listevirksomhed eller ændringer, som indebærer øget miljøbelastning forudsætter miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

For en del virksomheder er det staten, som er den godkendende myndighed, men en ansøgning skal altid sendes ind til kommunen. Når kommunen videresender ansøgningen kan den komme med en udtalelse til staten om f.eks. virksomhedsplaceringen i forhold til kommuneplanen og eventuel lokalplan eller byplanvedtægt. Derudover er det kommunen, som skal behandle ansøgningen om tilladelse til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg.

Etablering eller ændringer, som giver øget miljøbelastning må ikke ske, før der er givet godkendelse. I visse tilfælde er der dog mulighed for at søge tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder på eget ansvar, før godkendelse er givet.

En vigtig forudsætning for at kunne få godkendelse er, at virksomheden bliver placeret rigtigt i forhold til hvad der er besluttet for området. Det fremgår oftest af kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for området.

Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at bruge den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).
I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik.

Hent BREF-dokumenter.

Generel beskrivelse af BAT og BREF dokumenter.

Visse virksomhedstyper reguleres af branchebekendtgørelser. 

Autoværksteder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30.08.2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Du må kun etablere eller flytte et autoværksted, hvis du har anmeldt det til Struer Kommune, Plan og Miljø.

Skema til anmeldelse af autoværksted

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i § 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse.
Har Plan og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan du sætte bygge- og anlægsarbejder i gang, hvis du har fået øvrige tilladelser, for eksempel byggetilladelse. Etableringen kan ikke ske hvor som helst, men skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med planlægningsbestemmelserne for området.
Hvis du vil udvide eller ændre et autoværksted, kræver det også en anmeldelse – også hvis det drejer sig om et værksted, som eksisterede før autoværkstedsbekendtgørelsen kom.

Maskinværksteder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12.12.2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Du må kun etablere eller flytte et maskinværksted, hvis du har anmeldt det til Struer Kommune, Plan og Miljø. Anmeldelsen skal ske via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Link til Byg og Miljø, hvor du kan anmelde et maskinværksted

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i §4 i Miljøministeriets bekendtgørelse.

Etableringen kan ikke ske hvor som helst, men skal være i overensstemmelse med planlægningsbestemmelserne for området.

Hvis du vil udvide eller ændre et maskinværksted, kræver det også en anmeldelse.

 

Vindmøller er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 07.02.2019 om støj fra vindmøller.

Etablering/ændring/drift af en vindmølle skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse.

Inden du etablerer eller ændrer vindmøller, skal du anmelde det til Struer Kommune, Plan og Miljø med dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen.
Hvis Natur- og Miljøafdelingen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter, at de har modtaget alle oplysninger, der er nævnt i bekendtgørelsen, kan du begynde på bygge- og anlægsarbejdet, hvis du har andre tilladelser i orden, f.eks. landzonetilladelse og byggetilladelser.

Du kan læse mere om landzonetilladelser, tilladelser til husstandsvindmøller og byggetilladelser her.

Renserier er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1457 af 07.12.2015 om etablering og drift af renserier.

Etablering/ændring/drift af renserier samt ind- og udleveringssteder, omfattet af bekendtgørelsen, skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse.

Siden 1. januar 2004 kan der ikke etableres nye renserier i boligejendomme.

Forbuddet gælder ikke for:
1) Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske, og altså ikke CFC og perchlorethylen.
2) Renserier, der midlertidigt har været lukket mindre end et år, hvorefter driften genoptages.

Anmeldelse af ind- og udleveringssteder
Struer Kommune, Natur og Miljø skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke renser, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning.

For virksomheder, som ikke hører under en af de øvrige nævnte kategorier er der ikke fastsat særlige bestemmelser om etableringen og driften i miljøbeskyttelsesloven. Alle øvrige virksomheder og aktiviteter er reguleret af miljøbeskyttelseslovens § 42. Hvis virksomheder, anlæg eller aktiviteter giver anledning til forurening eller uhygiejniske forhold, kan miljømyndigheden give påbud om at begrænse eller stoppe forureninger ved påbud og/eller forbud. Struer Kommune har således et godt miljøværktøj også for øvrige virksomheder eller aktiviteter.

Anden virksomhed skal ved etablering/flytning/udvidelse/ændring overholde planlægningsmæssige bestemmelser for det område, hvor virksomheden etableres eller udvides/ændres.

Midlertidige aktiviteter (for eksempel facaderensning mv.), som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne omfattet af disse regler står i kapitel 2 i bekendtgørelsen. Disse typer aktiviteter er hovedsageligt dem, der frembringer støv og støj udendørs som for eksempel bygningsnedrivning og facadeafrensning mv.

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet finder sted, skal du sende en anmeldelse til Struer Kommune, Natur og Miljø.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Plan og Miljø vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Har du spørgsmål, så kontakt