Branchevirksomheder

Luk alle
Åben alle

Autoværksteder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30.08.2019. Heri er der bl.a. fastsat krav til udsugningsanlæg, filteranlæg, højde på afkast, støj, olieudskiller og opbevaring af affald.

Det er derfor vigtigt at orientere sig om reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen. I autoværkstedsbekendtgørelsen er der også regler for autolakører, værksteder med undervognsbehandling samt vaskehaller.

Du må kun etablere eller flytte et autoværksted, hvis du har anmeldt det til Struer Kommune, Plan og Miljø.

Skema til anmeldelse af autoværksted

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i §5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Hvis Plan og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan du sætte bygge- og anlægsarbejder i gang, hvis du har fået øvrige tilladelser, for eksempel landzonetilladelser og  byggetilladelse.

Etableringen kan ikke ske, hvor som helst, og skal altid være i overensstemmelse med planlægningen for området. Det er derfor en god idé at henvende sig til kommunens planafdeling for at få afklaret, om det kræver en tilladelse at etablere sig på det ønskede område. Det gælder også ved udvidelse af virksomheden.

Hvis du vil udvide eller ændre et autoværksted, kræver det også en anmeldelse – også hvis det drejer sig om et værksted, som eksisterede før autoværkstedsbekendtgørelsen kom.

Maskinværksteder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12.12.2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Du må kun etablere eller flytte et maskinværksted, hvis du har anmeldt det til Struer Kommune, Plan og Miljø. Anmeldelsen skal ske via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Link til Byg og Miljø, hvor du kan anmelde et maskinværksted

Anmeldelsen skal som anført i i bilag 1 jf. §4 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Etableringen kan ikke ske, hvor som helst, og skal altid være i overensstemmelse med planlægningen for området. Det er derfor en god idé at henvende sig til kommunens planafdeling for at få afklaret, om det kræver en tilladelse at etablere sig på det ønskede område. Det gælder også ved udvidelse af virksomheden.

 

 

 

 

Vindmøller er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 07.02.2019.  

Det gælder både de helt små husstandsvindmøller og de store møller.

Etablering, ændring og drift af en vindmølle skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen, blandt andet i forhold til støj.

Se kravene fra §8 i bekendtgørelsen herunder.

Inden du etablerer eller ændrer vindmøller, skal du anmelde det til Struer Kommune, Plan og Miljø med dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen.
Hvis Struer Kommune ikke har gjort indsigelse indenfor 4 uger, må du etablere eller ændre vindmøllen, medmindre det strider mod anden lovgivning.

Vær opmærksom på at du som regel også skal have landzonetilladelse og byggetilladelse.

Du kan læse mere om etabablering af husstandsvindmøller her.

 

 

Oversigt over krav i bekendtgørelsen

§ 8. Den, der ønsker at etablere en vindmølle eller ændre den på en måde, der kan medføre øget støjudsendelse, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke for etablering eller ændring af vindmøller på havet.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i § 4.

Stk. 3. Dokumentation skal foreligge i form af følgende:

1) En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype, jf. § 6.

2) Kortmateriale over det område, hvor den eller de anmeldte vindmøller ønskes etableret. Kortmaterialet skal være forsynet med målestok og nordpil samt nøje angive den eller de anmeldte vindmøllers placeringssteder, placering af eksisterende vindmøller samt beboelser og afstanden hertil og til anden støjfølsom arealanvendelse.

3) Beregning af støjbelastningen ved de i § 4 nævnte punkter efter retningslinjerne i bilag 1 og 2.

Stk. 4. For prototypemøller og serie 0-møller skal der foreligge sådanne målinger og beregninger efter stk. 3, nr. 1, at det kan sandsynliggøres, at vindmøllen vil kunne overholde støjgrænserne.

 

 

Renserier er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1457 af 07.12.2015

Etablering, ændring og drift af renserier samt ind- og udleveringssteder, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke renser, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning.

Efter 1. januar 2004 kan der ikke etableres nye renserier i boligejendomme.

Forbuddet gælder ikke for:
1) Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske, og altså ikke CFC og perchlorethylen.
2) Renserier, der midlertidigt har været lukket mindre end et år, hvorefter driften genoptages.

 

Særlige krav ved brug af tetrachlorethylen

 

Der er særlige krav ved brug af rensemaskiner, der anvender tetrachlorethylen.

Ønsker nye renserier at anvende tetrachlorethylen som rensevæske, må der kun anvendes rensemaskiner, der er forsynet med kompressorkøling og indbygget kulfilter på luftkredsløbet.

 

Eksisterende renserier, der anvender maskiner med kompressorkøling, men uden indbygget kulfilter på luftkredsløbet, skal forsyne rensmaskinerne med kulfilter på luftkredsløbet og indkapsle rensemaskinen, hvis den ikke står i et selvstændigt rum.

 

Anmeldelse af ind- og udleveringssteder

Struer Kommune Plan og Miljø skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

Underretningen skal indeholde:

- navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson tilknyttet renseriet
- adresse for renseriets placering,
- oplysninger om der anvendes tetrachlorethylen som rensevæske
- oplysninger om der er aktiviteter, som giver anledning til støj

Nye og eksisterende renserier samt ind- og udleveringssteder i fritliggende ejendomme skal indrettes og drives i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsens bilag 4.