Godkendelsespligtige virksomheder

De største og mest forurenende virksomheder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15.11.2021 om godkendelse af virksomheder. Bilag 1 og 2 er lister over hvilke virksomheder, som er godkendelsespligtige - deraf navnet listevirksomheder.

Etablering af en godkendelsespligtig virksomhed kræver en miljøgodkendelse. Du må ikke begynde at etablere din virksomhed, før du har fået en godkendelse.

Godkendelsespligtige virksomheder må heller ikke udvide sig eller lave bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer, som medfører en større forurening, herunder en øget affaldsfrembringelse, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

Det er kommunen, der vurderer om en ændring giver anledning til forøget forurening.

Læs om miljøgodkendelse her

For de største og/eller mest forurenende virksomhedstyper er det miljøstyrelsen, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed, men en ansøgning skal altid sendes ind til kommunen. Når kommunen videresender ansøgningen, kan kommunen komme med en udtalelse til staten om f.eks. virksomhedsplaceringen i forhold til kommuneplanen og eventuel lokalplan eller byplanvedtægt. Derudover er det kommunen, som skal behandle ansøgningen om tilladelse til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg.

For at kunne få en godkendelse er det vigtigt, at virksomheden rent fysisk bliver placeret rigtigt i forhold til, hvad der er besluttet for området. Det fremgår oftest af kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for området.

Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at bruge den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).
I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik.

Hent BREF-dokumeter her

Generel beskrivelse af BAT og BREF dokumenter