Tilskud og støtte

Foreninger, frivillige, aftenskoler og kulturelle aktiviteter kan søge forskellige former for tilskud og støtte.

Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, før din forening kan modtage tilskud. Herunder kan du blive klogere på hvilke.

Kultur- og Fritidspuljen

I kan søge puljerne løbende. Vi behandler som udgangspunkt ansøgningen på det førstkommende Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalgsmøde.
I kan forvente en svartid på mellem 6-8 uger.

OBS: I må ikke begynde på aktiviteten, før ansøgningen er behandlet

Udvalget kan både give støtte i form af en underskudsgaranti og eller et direkte tilskud.

Se oversigt over politiske møder

Puljens størrelse er 150.000 kr.

Formålet med puljen er at støtte nye initiativer, som medvirker til et alsidigt, udviklende og spændende kultur- og fritidsliv i Struer Kommune. Ved større arrangementer bør der være fokus på at synliggøre og markedsføre Struer Kommune lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Et tilskud skal bidrage til, at I kan igangsætte og gennemføre arrangementer, der uden tilskud ellers var vanskelige at realisere. En underskudsgaranti gives til arrangementer, der budgetmæssigt hænger sammen, men hvor arrangøren risikerer at løbe en stor budgetmæssig risiko.  

Hvem kan søge puljen? 

Foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper og øvrige aktører

Hvad kan der søges midler til? 

 • Nye idéer eller tiltag på kultur- og fritidsområdet
 • Understøttelse af samarbejder på tværs
 • Enkeltstående arrangementer og aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet
 • Annoncering og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementet
 • Arrangementer som har en høj brandingværdi eller forholder sig særligt til lyd
 • Etablering af mindre faciliteter og anlæg.

Der gives normalt ikke tilskud eller støtte til: 

 • Etablering af større anlæg og faciliteter
 • Anskaffelse af rekvisitter medmindre de indgår i udviklingsprojekter
 • Kommercielle aktiviteter Aktiviteter, der allerede er i gang
 • Rejser, udflugter, ture m.m.
 • Forplejning og transport

Ansøg Kultur- og Fritidspuljen

Fodbold på stadion

Oversigt over tilskud på fritidsområdet

Luk alle
Åben alle

Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til aktiviteter 

Kommunens folkeoplysende foreninger, der har medlemmer under 25 år, kan søge om aktivitetstilskud, når følgende er overholdt: 

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Struer Kommune og være godkendt efter reglerne i folkeoplysningsloven. 
 • Medlemmerne skal være bosiddende i Struer Kommune. 
 • Medlemmerne skal være under 25 år ved regnskabsårets afslutning – eller ved en nærmere aftalt fast opgørelsesdato. 
 • Aktivitetstilskuddet skal indgå som en selvstændig post i regnskabet. 
 • Foreningen skal kunne dokumentere, hvad hvert enkelt medlem har betalt i kontingent i regnskabsåret – medlemmer i kontingentrestance er ikke tilskudsberettigede.

Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til lokaler. 

Kommunens folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler. 

Der kan ydes tilskud til  

 • Egne lokaler og lejrpladser
 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikring vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, varme, lys, rengøring og eventuelt nødvendigt tilsyn
 • Lejede lokaler og lejrpladser
 • Det afholdte lejebeløb
 • Afholdte udgifter til almindelig vedligehold ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 

Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til leder- og instruktøruddannelse. 

Kommunens folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til at forbedre leder- og instruktørarbejdet. 

Der kan ydes tilskud til: 

 • Kursusafgift 
 • Særskilt forplejning 
 • Kursusmateriale 
 • Rejseudgifter  
 • Faktiske dokumenterede udgifter til instruktør eller lignende 

Der må dog ikke være tilskud fra anden side. 

Kommunen yder ikke tilskud til erhvervsmæssige kompetencegivende uddannelser, landsmøder, årsmøder, lederseminar, distriktsmøder, instruktørårsmøder, årligt tilbagevendende konferencer og lignende.  

Ved større projekter, som ikke er omfattet af de generelle puljemidler, kan du sende en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om ekstraordinært tilskud.

Der kan eksempelvis ydes tilskud til:

 • Byggeri forbundet med klubhus
 • Etablering af nye anlæg
 • Forbedringer af faciliteter o.l.

Sådan ansøger du

 1. Udarbejd en ansøgning – der er ikke et ansøgningsskema.
 2. Send ansøgningen til Center for Kultur, Fritid og Lokalområder sammen med relevante bilag:
  • Projektbeskrivelse
  • Anlægsbudget
  • Finansieringsforslag
  • Oplysninger om drift

Der kan udover puljemidler søges tilskud til anlægsarbejder:  

 • Byggeri forbundet med klubhus 
 • Etablering af nye anlæg 
 • Forbedringer af faciliteter o.l. 

Send ansøgningen til Center for Kultur, Fritid og Lokalområder. E-mail: kfl@struer.dk 

Der er ikke regler for eller ansøgningsskemaer til anlægstilskud.

OBS: Du skal have en godkendelse af Struer Kommune inden etablering eller anskaffelse.

Struer Kommune yder et etableringstilskud på 2.000 kr. til nye foreninger, der godkendes som folkeoplysende foreninger efter Folkeoplysningslovens regler.

Sådan ansøger du

 1. Udarbejd en ansøgning – der er ikke et ansøgningsskema.
 2. Send ansøgningen til Center for Kultur, Fritid og Lokalområder sammen med relevante bilag:
  • Referatet fra den stiftende generalforsamling
  • Oplysninger om den valgte bestyrelse
  • Godkendte vedtægter

 

Bevæg Dig For Livet-puljen

For at understøtte Bevæg Dig For Livet-indsatsen i kommunen er etableret en pulje på op til 200.000 kr.
Puljen skal bakke op omkring Struer Kommunes og Bevæg Dig For Livets fælles vision for projektet og er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive.

Tilskud tildeles som prioritet til initiativer, der henvender sig til Bevæg Dig For Livet-målgrupperne 'børn og unge', 'seniorer' samt 'borgere på kanten'.
For hver af målgrupperne sættes der fokus på indsatsområderne 'sundhed og bevægelse', 'fællesskaber og netværk' samt 'foreningsudvikling'.

Hvem kan søge

Puljen er bredt tilgængelig og kan både søges af foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale og private aktører – dog ikke enkeltpersoners aktiviteter og projekter.

Projekter hvor flere aktører og fællesskaber samarbejder tilgodeses.

Kriterier 

Midlerne tænkes uddelt efter følgende kriterier:

 • At det skabes mulighed for eller afprøves nye aktiviteter med det formål at få flere borgere gjort aktive, sætte fokus på bevægelse og inkludere målgruppen i et fællesskab.
 • At der afprøves nye formater eller initiativer, der gør, at ansøgeren kan favne grupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
 • At der opstartes initiativer eller tiltag, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
 • At midlerne bruges til konkrete udgifter (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.), som hænger sammen med Bevæg Dig For Livet-initiativet/projektet. Der gives som udgangspunkt ikke midler til forplejning.

Ansøg Bevæg Dig for Livet-puljen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)

Struer Kommune giver økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde og ønsker at styrke samspillet mellem den offentlige og frivillige social indsats. Det er Frivillighedsudvalget, der tager stilling til ansøgningerne.

Læs mere om frivillighedsudvalget

Har du spørgsmål, så kontakt