Humlum Dagtilbud
Forældrebestyrelsens kompetencer

 

Styrelsesvedtægter for

kommunale dagtilbud

i Struer Kommune

Struer den 10. oktober 2012

_____________________________________________________________

 

1.                   Forældrebestyrelsens sammensætning

 

             Der vælges en bestyrelse med et flertal af forældre.

Til bestyrelsen vælges som hovedregel 9 medlemmer, hvoraf 7 vælges af forældrene og 2 vælges af personalet.

Der er mulighed for, at små institutioner kun har 1 medarbejderrepræsentant og mindre end 7 forældrerepræsentanter, dog bør der som minimum være 5 forældrevalgte medlemmer i bestyrelsen.

Den enkelte forældrebestyrelse kan selv beslutte, om der skal sidde andre end forældre og medarbejdere i bestyrelsen f.eks. en repræsentant fra institutionens støtteforening (dog uden stemmeret).

Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret i bestyrelsen. Institutionslederen og den/de pædagogiske ledere kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant.

Institutionslederen er sekretær og sagsbehandler for forældrebestyrelsen uden stemmeret.

 

2.          Byrådets kompetence

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens dagtilbud og fastlægger de overordnede mål og rammer for institutionernes virksomheden.
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik.

 • Oprettelse, udvidelse eller nedlæggelse af institutioner.
 • Institutionernes børnetal og fordeling af børnene efter alder, samt den ugentlige åbningstid.
 • De økonomiske rammer for institutionernes drift, herunder personalenormering og vedligehold af ejendom.  
 • Føre tilsyn med institutionens drift.
 • Visitation af børn.
 • Fastsættelse af forældrebetaling og tildeling af fripladser.

 

3.         Forældrebestyrelsens kompetence

 

            Forældrebestyrelsens kompetence er, at:

 

            1.  Fastsætte principper for institutionens virksomhed, herunder principper for

                 - det pædagogiske arbejde

                 - institutionens aktiviteter

                 - samarbejde mellem institution og forældre

                 - indretning ude og inde

                 - personalesammensætning (kvalifikationer)

                 - samarbejde i lokalområdet

                 - anvendelse af lokaler udenfor åbningstiden
 

         2. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen.

         3. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale.

 

         4.  Fastsætte principper for anvendelse af budgetrammen, der indeholder udgifter ekskl.

                 lønudgifter og udgifter til drift/vedligeholdelse af bygninger.

Forældrebestyrelsens opgaver bliver herefter:

 

 • At, være med til at formulere, beskrive og i samarbejde med lederen fastlægge institutionens målsætning.
 • At, være med til at formulere, beskrive, godkende og evaluerer de pædagogiske læreplaner i samarbejde med lederen.
 • At, fastlægge institutionens daglige åbningstid, indenfor den af byrådet fastlagte ramme for den ugentlige åbningstid.
 • At, drøfte alle forhold vedr. institutionens drift og indstille evt. ændringer til byrådet.
 • At, udtale sig om alle spørgsmål som byrådet forelægger dem.

 

            Forældrebestyrelsen kan ikke træffe principbeslutninger, som har karakter af tjenstlige instrukser for de ansatte eller lederen. Det er lederen alene, der har instruktionsbeføjelsen over de ansatte. Det er lederen, der placerer medarbejdernes arbejdstid og konkrete funktioner.

 

4.         Institutionslederens kompetence

 

Lederen har det daglige pædagogiske og administrative ansvar for institutionens drift.

 

Lederen ansætter personale i henhold til gældende retningslinier for Struer Kommune.

 

 • Lederen fungerer som forældrebestyrelsens sekretær og sagsbehandler og skal sikre, at beslutninger, der træffes, ligger indenfor lovgivningens rammer og byrådets beslutninger.

 

 • Lederen er ansvarlig for, at forældrebestyrelsen er orienteret om væsentlige forhold i institutionen og drager omsorg for, at forældrebestyrelsens beslutninger realiseres.

 

 • Lederen er ansvarlig for, at orientere personalet og bestyrelsen om institutionens økonomi.

 

 • Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan.

 

 • I tilfælde af uenighed mellem lederen og forældrebestyrelsen indbringes spørgsmålet til afgørelse hos chefkonsulenten eller i fagudvalget.

 

5.         Forældrebestyrelsens møder

 

          Forældrebestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden, så ofte han/hun finder der er behov for det, eller et medlem af forældrebestyrelsen/institutions- lederen kræver det. Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller                næstformanden er til stede.

 

   Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

            Formanden leder møderne.

 

Der føres referat fra møderne som offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Institutionslederen er sekretær og sagsbehandler uden stemmeret.

           

            Suppleanter deltager ikke i forældrebestyrelsens møder.

    

6.         Tavshedspligt

 

            Umiddelbart efter valget til forældrebestyrelsen underskriver de valgte forældre en erklæring  om, at de har tavshedspligt om de personlige oplysninger, de gennem bestyrelsesarbejdet kan blive bekendt med.

 

            Tavshedspligten ophører ikke ved forældrenes udtræden af forældrebestyrelsen. De underskrevne erklæringer om tavshedspligt opbevares i institutionen.

 

 

 

7.         Valgregler

Der vælges som hovedregel 9 medlemmer til forældrebestyrelsen, hvoraf 7 vælges af foræld-rene og 2 vælges af personalet. Valgperioden er 2 år
 

Medlemmer vælges således:

 

            Forældrene

            Forældrene vælger 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 

 • I lige år vælges 3 medlemmer - i ulige år vælges 4. Såfremt mere end 3 medlemmer (ved nye institutioner) har fungeret lige længe, afgøres ved lodtrækning, hvem der skal gå af.
 • Valget finder sted på et forældremøde.

 

 • Genvalg kan finde sted.

 

 • Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen, og indtræder i forældrebestyrelsen, i den rækkefølge de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer. Suppleanterne indtræder i forældrebestyrelsen ved et medlems udtræden af bestyrelsen. 

 

 • Forældrerepræsentanterne træder ud af forældrebestyrelsen, når deres børn udskrives af institutionen.

 

            Personale

            Personalet vælger 2 medarbejderrepræsentanter, én medarbejderrepræsentant i lige år og én medarbejderrepræsentant i ulige år, samt 1 suppleant. Valgperioden påbegyndes samtidig       med de nyvalgte forældrebestyrelses repræsentanter.

 

 • Genvalg kan finde sted.

 

 • Suppleanten vælges for ét år ad gangen og indtræder i forældrebestyrelsen ved et medlems udtræden af forældrebestyrelsen.

 

 • Lederen og den/de pædagogiske ledere kan ikke deltage i eller vælges ved valget af medarbejderrepræsentanter.

 

 • Medarbejderrepræsentanter træder ud af forældrebestyrelsen, når den ansættelsesmæssige tilknytning til institutionen ophører. Ved uansøgt opsigelse fra det tidspunkt, hvor den pågældende har modtaget opsigelsen.
   

8.         Valgbarhed og valgret

 

            Bestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tids-      punkt har forældremyndigheden over børn, der er optaget i institutionen, samt af og blandt           de personer, der i henhold til pkt. 8 A tillægges valgret og valgbarhed.

 

            Alle personer, der har stemmeret, er også valgbare, bortset fra ansatte, der har børn i institu-  tionen.

 

            Alle vælgere har 1 stemme uanset antallet af børn i institutionen. Der kan dog højst tildeles      valgret til 2 personer på grundlag af samme barn.

 

            8 A.

 

          Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for daginstitutionens leder:

 

1) Personer, der har modtaget et barn, der er optaget i institutionen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller godkendelse fra byrådet. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver (e) kan ikke samtidig deltage i valget.

 

2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er optaget i institutionen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Det forudsættes, at forældremyndigheden ikke ved aftale er delt mellem barnets forældre.

 

3) Faderen til et barn, der er optaget i institutionen, hvis faderskabet er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

 

4) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

           

            Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer        med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om,      hvem der er valgt til forældrebestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der       har fået lige mange stemmer.

 

            Alle afstemninger er skriftlige.

 

            Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber indtil nyvalg har fundet sted.

 

  9.       Forældrebestyrelsens konstituering

Forældrebestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne. Institutionens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen.

 

10.      Indberetning om forældrebestyrelsens sammensætning

 

            Efter valgene indberetter lederen til Struer Kommune navnene på de valgte forældrerepræ-     sentanter og medarbejderrepræsentanter, samt oplysning om valg af formand og næstfor-                mand.

 

11.      Ændring af styrelsesvedtægten

 

Ændring kan kun foretages af Økonomiudvalget efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne.

 

 

Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2012

 

           

 

           

 

           

KONTAKT INFORMATION
Humlum Dagtilbud
Chr. Gades Vej 36 - 42
Humlum
7600 Struer
96 84 89 25
Dagtilbudsleder
Else Marie Skaarup
ems@struer.dk
2425 0187