Bål og Afbrænding

Luk alle
Åben alle

Hvis du skal tænde op i din brændeovn, pejs eller lignende, er her nogle gode råd til at gøre det miljørigtigt:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for at der kommer nok luft til
  • Tænd op fra toppen af brændet
  • Tjek at røgen er næsten usynlig

Hvis du er i tvivl om, du fyrer rigtigt, så spørg din skorstensfejer.

Det er vigtigt at tænde op på en miljørigtig måde for at undgå eller begrænse de skadelige partikler, som kan være medvirkende til luftvejssygdomme og hjertekarsygdomme.

Hvis røgen lugter grimt eller er mørk, er der noget galt med forbrændingen. Det kan skyldes, at der ikke kommer luft nok til, eller det kan være fordi, du brænder vådt træ eller affald af, hvilket ikke er tilladt. Det er dit ansvar at fyre så miljørigtigt som muligt.

Du kan hente Miljøstyrelsens flyer med gode råd til optænding her.

Der er forskel på, hvor meget den enkelte brændeovn forurener alt efter hvilken type det er, hvor gammel den er, hvad du brænder af og hvordan du gør det.

Hvis du sælger din bolig, skal du oplyse hvor gammel din brændeovn eller pejseindsats er. Er den fra før 2003, skal den skiftes eller sløjfes. Er den yngre, skal du kunne bevise, hvornår den er fra.

 

Du kan læse mere på brændefyringsportalen.

 

Du må gerne tænde bål i din have, hvis du bruger tørt, rent træ. 

Bålet skal være i et bålfad, en grill eller på en bålplads indrettet til at kontrollere ilden, f.eks. med en stensætning.

Man må IKKE brænde haveaffald eller andet affald. Det skal afleveres på genbrugspladsen.

Sankt Hans Aften må man gerne tænde bål.

Denne ene aften må man gerne brænde TØRT haveaffald og ellers rent og tørt træ.

Man må IKKE brænde andre typer af affald eller malet eller trykimprægneret træ.

Husk afstandskravene til Sankt Hans bål: Der skal være 200 m til bygninger med letantændeligt tag, oplag af brandfarlige stoffer, nåletræsbevoksning, hede og anden letantændelig vegetation (herunder markafgrøder). Der skal være 30 m til huse med hårdt tag.

Bemærk at afstandskravene fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning

Du kan læse mere her

Der gælder andre regler for erhverv end for private.

Gartnerier må afbrænde eget afklip og haveaffald på området. 

Haveaffald, parkaffald, grenafklip og lignende fremkommet ved pasning af grønne områder og ved naturpleje må afbrændes på området. 
Skovbrug må også brænde grenklip, træstød og hugstaffald af. Ligeledes må grenafklip fra læhegn afbrændes.

Man må brænde det af på alle tider af året.

I stedet for at brænde materialet af anbefales det, at materialet bruges til at forbedre jorden enten ved at kompostere haveaffaldet eller ved flisning af grene og andet. Større mængder  af gren og træaffald kan flises og anvendes på stedet eller sælges til et godkendt forbrændingsanlæg.

Den ansvarlige skal selvfølgelig overholde bekendtgørelser og vejledning om brandværnsforanstaltninger.

 

  • Når man tænder bål eller brænder noget af, er det vigtigt, at der hele tiden er en ansvarlig, der holder øje med ilden. Man skal holde øje med det, til alle gløder er slukket.
  • Hold god afstand til ting, der går let ild i; f.eks. tørt græs eller anden bevoksning, telte, træhegn o.l.
  • Hold god afstand til bygninger
  • Undlad at tænde ild i kraftig blæst. Det kan være svært at styre
  • Hav altid en spand vand eller en vandslange klar ved siden af.

 

Du kan læse flere gode råd om brug af grill, ukrudtsbrænder m.m. fra Beredskabsstyrelsen her

og du kan se Beredskabsstyrelsens vejledning om afstande ved brug af ild her (se bilag 1).

 

Markafbrændinger er som udgangspunkt ikke tilladt.

Du må dog brænde:
- Halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden skal dyrkes det følgende år
- Mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
- Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.

Det er også tilladt at:
- Brænde våde halmballer (vagthavende indsatsleder skal orienteres på 40 37 07 38)
- Brænde halm på Venø.

Øvrige markafbrændinger er ikke tilladt iht. Bekendtgørelse nr. 1459 om forbud mod markafbrændinger af halm vm. af 2015.