Drikkevand og grundvand

Luk alle
Åben alle

Hvis du vil indvinde grundvand eller overfladevand, skal du altid i følge søge om tilladelse. Det gælder for både almindelig husholdning, drift af landbrugsejendom, til industri, vanding af gartneri- eller landbrugsafgrøder m.m.

Klik på 'Start' og start din ansøgning.

Sløjfning af overflødige brønde og boringer

Brønde og boringer, der ikke bruges mere, kan medføre en sundhedsrisiko og en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at brønde og boringer, der ikke bruges mere eller skal nedlægges, bliver sløjfet af en autoriseret brøndborer efter gældende regler

Mere end 98% af vandet til borgere og virksomheder i Struer Kommune kommer fra vandværker, som forsyner mindst 10 ejendomme. De resterende ejendomme og virksomheder får vand fra mindre vandforsyninger eller eget anlæg. Dertil kommer en række anlæg til markvanding.

For at være forberedt i tilfælde af en akut forurening har Struer Kommune udarbejdet en beredskabsplan.

Hvis du ejer en ejendom med egen drikkevandsforsyning, er det dit ansvar at sikre, at drikkevandet har en forsvarlig kvalitet. Det er Struer Kommunes erfaring, at en del af de private vandforsyninger har problemer med indholdet af især nitrat og med kimtallet.

Du har selv ansvaret for at få taget en analyse af vandets kvalitet, med mindre vandet leveres til flere ejendomme, til udlejningsejendomme eller offentlige og kommercielle formål. Miljøstyrelsen anbefaler, at der foretages analyse af drikkevandet fra private boring hvert 5. år.

En vandanalyse til en enkelt ejendom er normalt en forenklet kontrol, som omfatter følgende:

  • Vandets udseende og lugt
  • Ledningsevne
  • Arsen
  • Nitrat
  • pH
  • Coliforme baktier
  • E. coli (Escheria coli)
  • Kimtal ved 22°C
  • Evt. Clodidium perringens herunder sporer

Vandprøverne skal tages og analyseres af et akkrediteret laboratorium og kopi af resultaterne skal sendes til Struer Kommune.

Hvis vandkvaliteten ikke lever op til kvalitetskravene eller vi vurderer, at det er sundhedsskadeligt, kan kommunen give påbud om at indvindingsanlægget skal forbedres, eller at der skal etableres en alternativ vandforsyning.

Vandet fra private brønde og boringer bliver normalt ikke analyseret for pesticider og miljøfremmede stoffer, og det er vigtigt at man er forsigtig med aktiviteter (for eksempel gødning, brug af bekæmpelsesmidler, bilvask, bilpleje osv.) tæt på boringen, da en forurening med f.eks. pesticider normalt ikke vil blive opdaget.

Struer Kommune har etableret et grundvandsforum, der skal hjælpe med at udarbejde indsatsplaner for at beskytte drikkevandet. 

Der er vedtaget følgende indsatsplaner I Struer Kommune:

Målet med indsatsplanerne er, at vi også i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet (for eksempel iltning og filtrering for jern og mangan), kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling, hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer, som for eksempel pesticider, opløsningsmidler, olie, ønsker vi ikke.

Grundvandskortlægning

Naturstyrelsen Vestjylland har kortlagt grundvandsressourcerne i Struer Kommune:

Har du spørgsmål, så kontakt