Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3

Hvis du vil lave et projekt, der kan ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du have dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis du gennemfører projektet uden dispensation, er det normalt ulovligt, og kommunen skal sikre, at det bliver gjort lovligt, ofte ved en reetablering for din regning.

§ 3-registreringerne er kun vejledende, og det er de faktiske forhold, der afgør, om et område er omfattet af beskyttelsen eller ej.

Du kan finde § 3-registreringer her

Vær også opmærksom på, at indgreb, der påvirker beskyttet natur indirekte, også kræver dispensation. Det kan f.eks. være indvinding af vand til markvanding, dræning af naturarealer, skyggevirkning fra skovrejsning eller en ændring af markdriften, hvis det medfører øget sprøjtningsskader eller randeffekter på naturområdet.

Hvis du er i tvivl, om et indgreb kræver dispensation, eller om et område er beskyttede natur, så skriv til teknisk@struer.dk.

 

Luk alle
Åben alle

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er er at bevare de beskyttede naturtyper som levested for vilde dyr og planter. Struer Kommune har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere til projekter, der vil påvirke et § 3-beskyttede naturareal.

Man kan få dispensation, hvis projektet samlet set vil forbedre den beskyttede natur og ikke skønnes at medføre nogen større ændring af naturen i området. Man kan også få en dispensation, hvis området ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som uden særlig interesse og projektet vurderes at have en væsentlig samfundsmæssig interesse uden alternativ placering. En  jordbrugs- eller anden økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation.

For at et projekt kan godkendes, kræver det, at et naturområde påvirkes mindst muligt. Der vil derfor i dispensationen være skrevet en række vilkår, så naturværdierne påvirkes mindst muligt. Det kan bl.a. være krav til tidsperiode, krav til køreplader, reetablering af området osv.

Inden kommunen kan tage stilling til, om du kan få dispensation, skal kommunen have alle relevante oplysninger i sagen. Læs mere om hvordan du søger i afsnittet herunder.

For at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 skal du lave en ansøgning og indsende den med de nødvendige bilag.

Ansøgningen skal indeholde:

En beskrivelse af dit projekt
Formålet med projektet
Beskrivelse af alternativerne, hvis du ikke får en dispensation.
Kort, der viser, hvor projektet er placeret.

Kortmateriale

Hvis du har brug for et oversigtskort, kan du finde et kort over kommunen her. Du kan søge på din adresse i bjælken øverst.
Det er muligt at vælge forskellige baggrundskort, f.eks. luftfoto.
I den øverste bjælke er der en lille rød pil, hvis du vælger den kommer der værktøjer frem, så du kan tegne på kortet.
Du kan sætte mål på med den lille gule lineal (i samme bjælke, lige til venstre for).
Når du er færdig, vælger du printer ikonet (til venstre for linealen). Vælg "standart print", så laver den en pdf, som kan vedhæftes ansøgningen. 

 

 Du kan søge om dispensation her:

Ansøgningsskema om tilladelse til at oprense eller udvide en § 3-beskyttet sø eller etablere et nyt vandhul.

Ansøgningsskema om tilladelse til at nedlægge kabler eller ledninger i § 3-beskyttet natur 

Ansøgningsskema om tilladelse til andre projekter, der vil påvirke et § 3 beskyttet naturområde 

Andre projekter kan f.eks. være rydning af træer, etablering af veje/stier, etablering af tekniske anlæg osv. 

Hvis dit projekt ikke passer med ovenstående ansøgningsskemaer eller hvis du er i tvivl, så spørg os mail teknisk@struer.dk eller 96 84 84 01

Når vi har modtaget din ansøgning, modtager du en automatisk kvitteringsmail, og derefter hører du fra os, når vi begynder behandling af sagen. Hvis vi har behov for yderligere oplysninger, hører du fra os. Hvis vi vurderer, at der kan meddeles dispensation, vil vi i de fleste tilfælde også besigtige arealet. Det er normalt ikke nødvendigt, at du deltager i besigtigelsen, men du er selvfølgelig velkommen.

Sagsbehandlingstiderne varierer meget, da der er er stor forskel på kompleksiteten i sagerne, og om et projekt også er omfattet af andre lovområder. Simple sager har normalt en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.

Når vi har truffet en afgørelse, er der fire ugers klagefrist. En dispensation er ikke gyldig, før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil den først være gyldig efter Miljø og Fødevareklagenævnet har afgjort sagen.

Dit projekt kan også kræve tilladelser fra anden lovgivning eller fra andre myndigheder. Det kan f.eks. være dispensation fra beskyttelseslinjer, tilladelse til jordflytning, landzonetilladelse eller andet.

På Struer Kommunes hjemmeside kan du finde et kort over kommunen, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad det gælder for dit område.

Åben kortet her

Du kan i menuen til venstre for kortet vælge lag til og slå dem fra med de forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, lokalplaner og meget mere.