Naturpleje og naturbeskyttelse

Vi skal passe på vores natur. Det kan vi gøre på mange måder - eksempelvis ved hjælp af dyr der afgræsser. Det er særligt på steder, hvor der er risiko for tilgroning. Tilgroning er en af de helt store trusler mod naturen. Enge, moser (kær), overdrev og heder er naturtyper, som kræver at de bliver afgræsset med dyr eller bliver slået (høslæt).

Hvis enge, kær og overdrev ikke bliver græsset med dyr eller slået, vokser de til i høje urter, som med tiden udvikler sig til krat. Uden græsning og høslæt gror ådalens enge og kær altså til i pilekrat og strandengen vokser til i tagrør. Når naturområder er tilgroet, er der et fattigere plante- og dyreliv og har derfor en ringe naturværdi.  

Struer Kommune plejer naturen og forsøger at fremme og opretholde at værdifulde naturområder afgræsses med dyr.

Beskyttelseslinjer

Luk alle
Åben alle

Hvad er tilladt, og hvad er forbudt indenfor strandbeskyttelseslinjen, og hvordan søger man om dispensation fra de strenge regler, der beskytter natur og landskab nær kysten?

Læs mere hos Kystdirektoratet.

Sø- og åbeskyttelseslinjen er på 150 meter regnet fra søbredden ved normal vandstand og vandløbslinjen (vandløbets vandkant ved normal vandstand). Der er indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen tale om et generelt forbud mod at ændre i tilstanden.

Det indebærer, at du ikke må placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.) foretage ændringer i terrænet, beplante og lignende. Driftsbygninger, som er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, men som ikke kan placeres udenfor linjerne, er undtaget fra forbuddet.

Skovbyggelinjen er på 300 meter regnet fra skovbrynet. Her må du ikke placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.). Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er undtaget fra forbuddet.

Fortidsminder er gravhøje, dysser, voldsteder, runestene, ruiner, helligkilder m.v. I Struer Kommune er der i alt 228 fortidsminder. Indenfor 100 meter omkring fortidsmindet må tilstanden ikke ændres - dvs. du må ikke placere hegn (bortset fra landbrugshegn), plante, opstille bygninger, campingvogne eller lignende.

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med selve fortidsmindet.

Læs mere om Fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Indenfor en afstand af 300 meter fra kirker i det åbne land, må du ikke opføre bebyggelse med en højde over 8,5 meter.
I det tidligere Ringkjøbing Amt er der for at sikre kirkens omgivelser yderligere indgået frivillige aftaler mellem amtet, kommunerne og menighedsrådene om, at sager om byggeri i aftaleområderne skal til høring ved kirkelige myndigheder. Aftaleområderne er opdelt i tre klasser:

  • Aftaleområde I: Det tilstræbes at undgå udvendige ændringer af bygninger, ændring af beplantning og opstilling af master, skure og lignende.
  • Aftaleområde II: det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en højde på 8,5 meter.
  • Aftaleområde III: Det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 12,5 meter.

Strengt beskyttede arter

Nogle dyr og planter - de såkaldte bilag IV-arter - er strengt beskyttede. Det vil sige, at Struer Kommune ikke må give tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder også udenfor Natura 2000 områder og udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Her kan du læse om bilag IV-arter.

Listen over beskyttede arter omfatter både meget sjældne arter som birkemus og strandtudse og mere almindelige arter som for eksempel markfirben.

Ikke alle beskyttede arter findes i Struer Kommune. Du kan læse mere om de arter, som er i kommunen, herunder.

Luk alle
Åben alle

Markfirben træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være på heder, klitter overdrev, i råstofgrave og på vej- eller jernbaneskråninger. Stedet skal have stor variation og forskellige planter.

Odder findes i tilknytning vandløb, søer, moser og fjordområder med gode muligheder for at skjule sig.

Birkemus er registreret i det vestlige Limfjordsområde. Den foretrækker lysåben, ældre skov med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker.

Stor vandsalamander foretrækker rene, solbeskinnede vandhuller uden fisk. På land foretrækker den skove og haver.

Strandtudse foretrækker lavvandede vandhuller, der tørrer ud om sommeren.

Småflagermus er om sommeren ofte tilknyttet huse eller hule træer i nærheden af skov. Om vinteren samles nogle arter i kalkgruberne ved Hjerm. Andre bliver, hvor de har været om sommeren.

Spidssnudet frø opholder sig ved solbeskinnede, lavvandede vandhuller, enge og moser.

Bæver blev i 1999 genudsat i Klosterheden og har herfra spredt sig til flere vandløb i Vestjylland. I Struer er de kendt i den sydvestlige del af Kommunen.

Ulv er blevet set i den sydlige og vestlige del af Kommunen.

Dronebillede af Venø

Beskyttede naturtyper

Strandenge, ferske enge, moser, heder, overdrev, søer og vandløb er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

På kommunens hjemmeside kan du se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. Du skal dog være opmærksom på, at registreringen kun er vejledende, og at det er de faktiske forhold på din ejendom, der afgør, om naturen på din grund er beskyttede.

Læs naturbeskyttelsesloven.

Se områder med beskyttet natur

Læs mere om beskyttet natur hos Miljøstyrelsen her

Hvis du skal ud i naturen kan du også hente en app. den hedder § 3-natur. Den er lavet af Miljøstyrelsen og her kan du se registrering af beskyttet natur. registreringerne er vejledende. Du kan læse mere om appen her.

Tilstanden må ikke ændres - der kan dispenseres i særlige tilfælde.

Tilstanden i de beskyttede områder må ikke ændres. Du må derfor ikke pløje, grave, sprede jord, gødske, så græs, plante træer og buske eller gøre andet, der kan ændre tilstanden i de beskyttede områder. Hvis du er i tvivl så spørg kommunen, som gerne vejleder i hvad der er muligt i den beskyttede natur.
Det har tidligere været muligt at gøde, sprøjte og omlægge beskyttede natur (særligt enge), hvis dette har været den hidtil lovlige drift. Med lovændring fra 1. juli 2022, er dette ikke længere tilladt.

Struer Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne. Du kan finde ansøgningsskemaerne her

Har du spørgsmål, så kontakt