Deltagere til Kystvandråd Nissum Fjord søges.

Ansøgningen er fremsendt med baggrund i ”Landbrugsaftalen” om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021, hvor regeringen og aftaleparterne besluttede, at gennemføre lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse ved at nedsætte kystvandråd i udvalgte kystvande/fjorde.

Kystvandråd Nissum Fjord vil hvis det udpeges skulle bestå af et partnerskab med op til 20 medlemmer fra interesseorganisationer og -foreninger, der har lokal tilknytning til fjorden og derfor kan sikre inddragelse af lokal viden og forankring.

Kystvandrådet skal bidrage med lokal viden og har til opgave sammen med anerkendte eksperter at klarlægge Nissum fjords væsentligste udfordringer for at opnå målopfyldelse, samt udarbejde forslag til et indsatsprogram, der sikrer målopfyldelse, jf. EU’s vandrammedirektiv. Resultaterne fra kystvandrådets arbejde vil kunne indgå i Miljøstyrelsens arbejde med vandområdeplanernes genbesøg 2023-24.

 

Hvem kan søge om at være med?

Mange forskellige interessenter har mulighed for at deltage i et kystvandråd, men Miljøstyrelsen har udstukket følgende overordnede rammer for, hvilke organisationer og foreninger, der kan være medlem:

  1. Relevante landsdækkende og lokale erhvervsorganisationer
  2. Repræsentanter for forsyningsselskaberne i oplandet
  3. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  4. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Eksempler på relevante erhvervsorganisationer kan være Landbrugsorganisationer, Akvakulturorganisationer,  Forsyningsinteresseorganisationer m.v. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer kan nævnes organisationer med fokus på naturbeskyttelse, lystfiskeri, og friluftsliv. Men også andre organisationer kan komme på tale, så længe ovenstående formål opfyldes.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. De udpegede medlemmerne skal være repræsentanter for de relevante foreninger og organisationer. Privatpersoner kan ikke være medlem.

Nissum Fjord

Hvem sammensætter Vandrådet og hvornår kan ansøgerne forvente svar?

Senest 15. november 2022 vil der blive truffet afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der kan være medlem af kystvandrådet. Sammensætningen vil ske med udgangspunkt i de rammer Miljøstyrelsen har udstukket

Snarest herefter vil alle ansøgere bliver orienteret om udfaldet, og medlemmerne vil blive indkaldt til det første møde.

Endelig oprettelse af kystvandråd afhænger af tildeling af opgaven fra Miljøstyrelsen.

 

Kystvandrådets opgaver og arbejde

Kystvandrådene skal levere en analyse af kystvandets væsentligste udfordringer for at opnå målopfyldelse jf. Vandrammedirektivets krav til god økologisk tilstand. Derudover skal kystvandrådene levere minimum ét og maksimalt to scenarier med forslag til lokalt tilpassede og forankrede indsatsprogrammer, der sikrer målopfyldelse i kystvandet.

Forslag til indsatsprogram skal indeholde en indsatsplan for mulig målopfyldelse i det konkrete kystvand. Indsatsprogrammet skal som minimum indeholde:

  • En beskrivelse af individuelle virkemidler og indsatser i indsatsprogrammet, og argumentation for valg af disse med henvisning til dokumentation for effekter, og vurdering i forhold til målopfyldelse i kystvandet.
  • En redegørelse for, hvorvidt der findes finansieringskilder eller der vurderes behov for justeringer af eksisterende tilskudsordninger, og forslag til finansieringskilder, som understøtter de valgte virkemidler. Det kan enten være igennem tilskudsordninger hos Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen eller via andre alternative veje.
  • En tabel med scenariets forslag til virkemidler, sammen med deres placering (på ID15 oplandsniveau, hvis virkemidlet er landbaseret), den forventede effekt på næringsstofbelastningen fra N og P, målt i ton

Kystvandråd Nissum Fjord skal rådgive kommunalbestyrelserne ved udarbejdelse af materialet til Miljøstyrel­sen. Sekretariatskommunen har det administrative ansvar i forhold til ansøgningsprocesserne, er ansvarlige for gennemførelse af projektet og varetager sekretariatsbetjeningen af Kystvandråd Nissum Fjord. Sekretariatskommunen skal sikre, at kystvandrådet inddrages i arbejdet og diskussionen af, de leverancer, som sendes til Miljøstyrelsen.

Som det fremgår af beskrivelsen af rådets opgaver, må det forventes, at arbejdet i kystvandrådet har en forholdsvis detaljeret teknisk karakter.

Konkret forventes arbejdet i kystvandrådet ledet af et sekretariat bemandet af Holstebro Kommune, og med faglig støtte af Lemvig og Herning kommuner, samt opbakning fra de øvrige kommuner i oplandet, ift konkrete indsatsbehov i disse kommuner.

Kommunen skal indberette forslagene til Miljøstyrelsen senest den 1. august 2023, og arbejdet forventes efterfølgende afsluttet med politisk behandling i kommunerne i efteråret 2023

Hvis sekretariatskommunen og kystvandrådet ønsker at få vurderet de lokale indsatsprogrammer med henblik på evt. indarbejdelse i genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027, skal sekretariatskommunen senest den 1. august 2023, aflevere kystvandrådenes bidrag til Miljøstyrelsen. Der forventes derfor en stram proces med stor mødeaktivitet i perioden  frem til sommerferien 2023.

Yderligere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/kystvandraad-2022-2023/