Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


Høringsperiode: 1. november til 29. november 2022

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har den 6. april 2022 besluttet at sende forslaget til lokalplan nr. 361 for et erhvervsområde i Linde i offentlig høring.

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres nyt erhverv i den tidligere korn- og foderstofvirksomhed i form af lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed og lignende med tilhørende kontor- og servicefunktioner. Nyt erhverv skal være inden for miljøklasse 2-4, så der ikke bliver en øget påvirkning af støj, lugt eller andet omkring lokalplanområdet.

Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres nyt erhverv, som tilpasser den eksisterende bygningsmasse til nye formål. Udgangspunktet er, at de eksisterende bygninger og udearealer genanvendes ved ombygning. Derudover giver lokalplanen mulighed for opførelse af ny bebyggelse i samme omfang og med samme placering, hvis den eksisterende bebyggelse bliver fjernet.

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser for anvendelse, bebyggelse, vejadgang og skiltning.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Du kan se lokalplanforslaget her.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 29. november 2022 kl. 23.59.

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring.

Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil.

Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Screening af lokalplanforslag

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning. Planen fastlægger udelukkende anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Det vurderes, at den nye anvendelse ikke ændres væsentligt i forholdt til de eksisterende forhold og derfor ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 29. november 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her. 

Struer Kommune har vurderet, at der kan gives tilladelse til rørlægning af en 40 meter delstrækning af en privat grøft. Grøften har afløb til Barslev Bæk.

Projektet sendes derfor i 4 ugers høring fra den 3. januar til den 31. januar 2023.

Høringsudkastet, som er sendt til de to berørte lodsejere, kan ses her

Eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelse kan sendes til Center for Plan og Miljø enten på mail: teknisk@struer.dk eller til Smedegade 7, 7600 Struer. Vi skal have modtaget bemærkningerne senest den 31. januar 2023.

Center for Plan og Miljø

 

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring og udvidelse af produktionen af søer med smågrise og polte på ejendommen "Bonnesig" beliggende på adressen Bonnesigvej 21, Resen.

Der er ansøgt om en udvidelse af produktionen fra de nuværende 900 årssøer til ca. 1.300 årssøer. I den forbindelse skal der opføres en ny løbe-/drægtighedsstald og en ny farestald. Se flere detaljer her.

Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering efter §16a i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Formålet med forannonceringen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen. Det vil sige senest den 1. februar 2023. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når det foreligger.

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan og miljø, Smedegade 7, 7600 Struer samt på email: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8401.

 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

Struer Kommune bemyndiger Vagn Steffensen til at færdes i og langs med vandløbene i Damhus Å-systemet, inklusiv Falsig Bæk, Falsig Skælgrøft, Fælledkær Bæk og Hestbæk Mosegrøft.

Formålet er at tilse vandløbene og undersøge fremtidige muligheder for vandløbsrestaurering.

Bemyndigelsen gælder for hele 2023.

Bemyndigelsen er udstedt efter vandløbslovens § 61 hvor der står følgende:

”Kommunalbestyrelsen, miljø- og fødevareministeren eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at lade foretage opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser, som er nødvendige for udarbejdelsen af planer for arbejder, der er omfattet af denne lov”.

Offentliggørelse er sket på kommunens hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan Rasmus Moltke Nielsen kontaktes på tlf. 9684 8479 eller på mail: rasmusmn@struer.dk.

Se oversigtskort her.

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om lov til at nedrive stuehuset, staldbygningen og et udhus på ejendommen Gudumhusvej 1, Fousing, 7600 Struer, matr.nr. 46, Fousing By, Fousing.

Stuehuset (BBR-Bygning nr. 4) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3 og staldbygningen (BBR-Bygning nr. 5) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Slots- og Kulturstyrelsen, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger.

Stuehuset og staldbygningen er omfattet af lokalplan nr. 234, § 5.1 som angiver, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives uden Struer Kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger i klasse 1-3 må jf. lokalplan 234, § 1.1 ikke foretages før ansøgningen om nedrivningen har været offentlig bekendtgjort.

Dette indebærer, at der skal gennemføres en offentlig høring og orientering til interesseorganisationer om nedrivningen af stuehuset.
Struer Kommune skal derpå beslutte, om der skal meddeles tilladelse til nedrivningerne eller om bygningerne skal bevares.

Indsigelser skal fremsendes til Struer Kommune, byggekontoret, Smedegade 7, 7600 Struer eller via mail til teknisk@struer.dk.
Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 01-12-2022.

Dato: 2. september 2022

Lokalplan nr. 346 – Aflastningsområde ved Gimsinglundvej og Holstebrovej er den 17. august 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at planlægge for de nye muligheder for detailhandlen, som byrådet vedtog med Kommuneplan 2020. Målet i kommuneplanen var at planlægge for et aflastningsområde i erhvervsområdet ved Industri Vest i Struer by, hvor der foruden de eksisterende anvendelsesmuligheder som erhverv og butikker med særlig pladskrævende varegrupper også skal være mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker og 1 dagligvarebutik på 1.200 m2.

Lokalplanforslaget opdeler området i delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Formålet er at sikre en helhedsplanlægning, som tager højde for trafikafvikling, håndtering af overfladevand samt planlægning af anvendelser og bebyggelse i forhold til støj inden for lokalplanområdet samt støj fra aktiviteter uden for lokalplanområdet.

Øst for lokalplanområdet er et boligområde. For at sikre boligerne mod støj indeholder lokalplanen en zonering i forhold til, hvor der kan placeres industri.

Vest for lokalplanområdet er der i Kommuneplan 2020 udpeget et areal til produktionsvirksomheder. Arealudpegningen betyder, at hvis der placeres støjfølsomme anvendelser i umiddelbar nærhed til virksomheden, så er det disse anvendelser, som skal beskytte sig mod støj fra virksomheden. Lokalplanen stiller således krav til virksomhederne indenfor lokalplanområdet om, at de skal etablere afværgeforanstaltninger, hvis der er behov.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til mindre væsentlige ændringer i lokalplanen. Ændringernes omfang har ikke medført en fornyet høring.

Høringssvarene og Struer Kommunes behandling af høringssvarene fremgår af Hvidbogen, som kan læses her.

Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen. 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 346 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 30. september 2022 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

 

Dato: 2. september 2022

Kommuneplantillæg nr. 4 for nyt aflastningsområde i Struer by er den 30. august 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre planlægning for et aflastningsområde i Struer by, hvor der blandt andet kan etableres udvalgsvarebutikker.

Med vedtagelse af Kommuneplan 2020 blev der udlagt et aflastningsområde ved Industri Vest i Struer by. Planlovsændringerne i 2017 medførte mulighed for at etablere aflastningsområder i mindre byer med et tilstrækkeligt kundegrundlag. I den forbindelse er der udarbejdet en redegørelse som analyserer kundegrundlaget.

I redegørelsen fremgår, at der er grundlag for at udlægge areal til én dagligvarebutik inden for aflastningsområdet. Denne mulighed kan realiseres med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og tilhørende lokalplanforslag nr. 346.

Kommuneplantillæg nr. 4 (bilag 1) indeholder ændringer i tre rammeområder:

  • Én dagligvarebutik i enten rammeområde 1 C 9 eller 2 C 3.
  • Etablering af liberalt erhverv i rammeområde 1 E 6.
  • Rammeområde 2 C 3 udvides med rammeområde 2 E 4. Rammeområdet bliver en del af aflastningsområdet og har samme bestemmelser som 2 C 3.

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Struer Kommune har modtaget 1 høringssvar i høringsperioden.

Af høringssvaret fremgår et ønske om, at der ikke gives mulighed for etablering af 1 ny dagligvarebutik i aflastningsområdet, da det vurderes, at dette vil have betydning for omsætningen i dagligvarebutikkerne i Struer bymidte. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillægget har der været en mindre administrativ præcisering. Det præciseres, at dagligvarebutikken skal etableres i enten delområde 1 C 9 eller 2 C 3. Ændringen er en mindre præcisering, da det tydeligt har fremgået flere steder i materialet, at der alene var mulighed for etablering af 1 dagligvarebutik i aflastningsområdet.

Du kan finde den vedtaget plan her.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 30. september 2022 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

1. september 2022

Struer Kommune har udarbejdet en ny affalds- og ressourceplan.

Planen beskriver, hvordan Struer Kommune vil arbejde med affald de næste 12 år. Med afsæt i FN’s verdensmål og den nationale strategi for affald, er ambitionsniveauet højt. På tværs af Danmarks kommunegrænser bliver affaldssortering ensartet, og i Struer betyder det bl.a., at både borgere og virksomheder skal sortere i 10 fraktioner.  

Du kan læse Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 her:

Læs Affaldsplan: Kortlægning her

Læs Affaldsplan: Plan og Mål her

Affaldsplanen har været i høring fra den 5. maj 2022 til den 30. juni 2022.

Lokalplan nr. 356 for Struer Jernbanemuseum er endelig vedtaget den 11. maj 2022.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en bygning, som skal overdække den tidligere DSB godsbygning til museumsformål. Planforslaget giver mulighed for opførelse af en bygning på 1.700 kvadratmeter. Bygningen må have en højde på op til 12 meter.

Lokalplanens område kan anvendes til offentlige formål i form af museumsdrift og lignende med relation til jernbanen.

 

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 til den 18. januar 2022. Struer Kommune har modtaget 4 høringssvar, som har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen.

Det drejer sig om forhold der relaterer sig til: parkering, afstand til skel, beplantning og drift og vedligehold af bygningen. Der er tale om mindre væsentlige ændringer. 

Se lokalplanen her 

Offentliggørelse 13. juni 2022

Ikrafttræden 12. juni 2022

Struer Kommune har vedtaget to nye affaldsregulativer i forbindelse med ny lovgivning på affaldsområdet.

Det ene regulativ er for husholdningsaffald og beskriver dette, herunder hvordan borgere fremadrettet skal sortere i 10 fraktioner (grupper).
Det andet er for erhvervsaffald og beskriver blandt andet, hvordan virksomheder er forpligtet til at bortskaffe visse affaldsfraktioner.

Af væsentlige ændringer i de nye regulativer kan nævnes:

Regulativ for husholdningsaffald

Husstandsindsamling skal omfatte sortering i 10 fraktioner: mad, rest, papir, pap, plast, glas, kartoner, metal, tekstiler og farligt affald
I sommerhusområderne skal der udover mad- og restaffald også indsamles genanvendelige affaldsfraktioner.

Regulativ for erhvervsaffald

Som noget nyt må virksomheder bruge de kommunale indsamlingsordninger for de genanvendelige affaldsfraktioner, såfremt type og mængde er tilsvarende en husholdning.

Affaldsregulativerne har været i offentlig høring fra den 5. maj 2022 og fire uger frem til og med onsdag den 2. juni 2022.

Du kan læse de to nye affaldsregulativer her:

Husholdningsregulativet

Erhvervsaffaldsregulativet

Spørgsmål vedrørende de nye regulativer kan sendes til teknisk@struer.dk eller

Struer Kommune
Att. Plan og Miljø.
Østergade 13
7600 Struer

 

 

Offentliggjort den 10. maj 2022

Ejeren af Birkildvej 19, Asp, 7600 Struer, matr.nr. 2i, Østerby, Asp, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af eksisterende enfamiliehuse.

Enfamiliehuset (BBR-Bygning nr. 1) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Slots- og kulturstyrelen, FBB (fredede og bevaringsværdige bygninger)

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 06.04.2022, og der er ikke fremsendt indsigelser. Struer Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Har du spørgsmål, så kontakt