Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


Høringsperiode: 23. februar til 23. marts

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har den 19. januar 2021 besluttet at sende forslaget til lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg by i offentlig høring.

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet.

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Se planforslaget

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 23. marts 2021 kl. 23.59.

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring.
Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil.
Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

Screening af lokalplanforslag

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da der sættes bestemmelser om håndtering af overfladevand for ikke at sikre en afledning svarende til mere end en befæstelsesgrad på 40 i et allerede bebygget område.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2021 kl. 23:59.

Klage- og søgsmålsvejledning

Høringsperiode: 23. februar til 23. marts

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har den 19. januar 2021 besluttet at sende forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by i offentlig høring.
Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Se planforslaget

Screening af tillægget

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da ændringen af bebyggelsesgraden er mindre væsentlig.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2021 kl. 23:59.

Klage- og søgsmålsvejledning her ()

Høringsperiode: 15. april til 29. april 2021

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 26. november 2020 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 282 for et erhvervsområde ved Bredgade i Struer i offentlig høring.

Forslag til tillægget åbner mulighed for, at der i delområde III i lokalplan nr. 282 fremover også kan etableres en vaskehal. Tillægget indeholder bestemmelser for materialer og skiltning i tilknytning til en vaskehal.

Planforslaget var i offentlig høring fra fredag den 4. december 2020. Struer Kommune blev under høringen opmærksom på at de foreslåede aktiviteter var i strid med gældende servitutter vedr. luftledningerne i områder. Struer Kommune trak derfor høringen tilbage. Der er nu foretaget tilpasninger af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 282. Placeringen af vaskehallen er afstemt med placeringen af luftledningerne og muligheden for opførelse af et tankanlæg er fjernet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra torsdag den 15. april 2021 til torsdag den 29. april 2021.

Se planforslaget på Lokalplanportalen

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring. Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil. Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

Indsigelser og ændringsforslag

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest torsdag den 29. april 2021 kl. 23:59.

Husk at skrive tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 282 i emnefeltet.

Screening af tillægget

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da der foretages en mindre ændring i anvendelsen af et enkelt delområde.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige den 13. maj 2021, jf. klage- og søgsmålsvejledning.

Klage- og søgsmålsvejledning

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

Ejeren af Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 6f, Tagård, Humlum har ansøgt om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen.

Kroen (BBR-bygning nr. 1) og lageret (BBR-bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3, og værelsesfløjen (BBR-bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. lokalplan 234, en bevarende lokalplan for Struer Kommune.

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 02-02-2021, der er ikke fremsendt indsigelse. Den 11-03-2021 besluttede Teknik-, miljø- og klimaudvalget, ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Har du spørgsmål, så kontakt