Borgvej 6, Asp, 7600 Struer - Forhøring Miljøgodkendelse

Høringsperiode 22. februar 2023 til 8. marts 2023

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af ændring og udvidelse af produktionen af malkekvæg på husdyrbruget ”Skovlyst”, Borgvej 6, Asp, 7600 Struer.

Der er ansøgt om et projekt, der omfatter etablering af en ny stald (goldko- og kælvningsafsnit), nyt malkecenter, nyt staldafsnit i eksisterende kostald (inddragelse af nuværende malkeafdeling), nyt areal til kalvehytter, ny gyllebeholder, nyt råvarehus og ny plansilo samt ekstra mur i den nordligste eksisterende ensilagesilo. Udvidelsen kan foretages trinvist. Se flere detaljer her.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen. Det vil sige senest den 8. marts 2023. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når det foreligger.

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer samt på e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8401.