Høring/fremme af projekt om fjernelse af en forrykket rørbro i Falsig Skelgrøft

Struer Kommune ønsker at fjerne en rørbro, der har flyttet sig i forhold til den oprindelige placering i Falsig Skelgrøft.

Rørbroen udgør en spærring og forringer derfor vandløbets afvandingsevne.

Vandløbet er et offentligt vandløb og strækningen, hvor projektet skal udføres, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Der vil sideløbende med denne reguleringstilladelse blive foretaget en VVM-screening og meddelt en § 3 dispensation.

Du kan se udkastet til tilladelse her.

Struer Kommunes samlede vurdering er at projektet ikke væsentligt vil påvirke de afvandingsmæssige og de miljømæssige forhold i og omkring vandløbet.

Derfor har Struer Kommune valgt at fremme projektet og sender det i høring (jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.).

Har du bemærkninger til udkast til reguleringstilladelse skal du indsende dem til Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer eller pr. mail til teknisk@struer.dk.

Bemærkningerne skal være modtaget af kommunen senest 4 uger fra offentliggørelsen – det vil sige senest den 9. juni 2023.