Høring/fremme af projekt om sløjfning af vandløb

HØRING OG FREMME – UDKAST TIL REGULERINGSTILLADELSE TIL SLØJFNING AF DET OFFENLIGE VANDLØB DONSKÆR-SIVEKÆR 15-7

Struer Kommune, Plan og Miljø har modtaget en ansøgning om sløjfning af en delstrækning af det offentlige vandløb Donskjær-Sivekjær.

Vandløbet består af flere forskellige delstrækninger. Det er delstrækning 15-7 der ønskes sløjfet.

Projektet kræver en tilladelse efter vandløbslovens § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Sløjfningen er gennemført og der er derfor tale om en lovliggørelse af forholdet.

Du kan se et udkast til tilladelse til projektet her.

Struer Kommunes samlede vurdering

Struer Kommune har vurderet, at projektet både tager hensyn til de afvandingsmæssige og de miljømæssige forhold omkring vandløbet.

Derfor har Struer Kommune valgt at fremme projektet og sender det hermed i høring (jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.). 

Eventuelle bemærkninger til udkast til reguleringstilladelse skal indsendes til Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer eller pr. mail til teknisk@struer.dk.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra offentliggørelsen – det vil sige senest den 6. april 2023.