Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering af et solcelleanlæg ved Holmevej

Vi ønsker med debatfasen at inddrage naboer i området, øvrige borgere, berørte myndigheder, interesseorganisationer med videre i processen.

Debatoplægget kan findes her eller ved at vælge "Find planer" her på Plandata.

Har du bemærkninger til planlægningen og miljøvurderingen?

Send dem gerne til teknisk@struer.dk

Fristen er den 31. januar 2024. Anfør venligst titlen "Debatoplæg solceller ved Holmevej" i din mail.

Vil du vide mere om projektforslaget?

Du kan læse ansøgningen her

Du kan også kontakte os på tlf. 96 84 84 01, hvis du har spørgsmål.

 

Hvad indebærer planlægningsprocessen?

Struer Kommune ønsker at udarbejde et tillæg til kommuneplanen for det ansøgte areal til solcelleanlæg for at sikre, at anlægget placeres og udformes så hensigtsmæssigt som muligt. Vi vurderer, at der skal vedtages en lokalplan, for at projektet kan realiseres, og ansøger har ansøgt om lokalplan. Planlægningen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor skal der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillæg.

Ansøger har anmodet om, at projektets miljøpåvirkninger beskrives i en miljøkonsekvensrapport efter reglerne i miljøvurderingsloven. Struer Kommune fastlægger omfanget og detaljeringsgraden af rapporten. Forslag til emner til miljørapporten (udkast til afgrænsningsnotat) finder du her.

Miljøvurdering af plangrundlag og det konkrete projekt samt resultaterne af borgerinddragelsen og den offentlige høring skal give Struer Kommune et solidt beslutningsgrundlag, inden det besluttes, om planlægningen skal fortsættes og om eventuelle projekttilpasninger er nødvendige.

 

Med venlig hilsen

Plan & Miljø
Struer Kommune