Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen 2020 – 2027

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen er vedtaget.

Tillæg nr. 1 fastsætter ansvarsfordelingen mellem Struer Kommune og Struer Energi Spildevand i forbindelse med beregning af serviceniveauer for tag- og overfladevand på terræn.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2023 til den 2. maj 2023.

Der er ikke indkommet høringssvar, hvorfor tillægget efter bemyndigelse fra byrådet vedtages administrativt.

Tillægget vedtages på offentliggørelsesdatoen.

Kort om nye tiltag i tillægget

Ved udgangen af 2020 vedtog folketinget en ny klimalovgivning. Lovgivningen giver mulighed for, at spildevandsforsyningsselskabet gennem taksten, finansierer et serviceniveau for tag- og overfladevand, der svarer til det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige niveau. Det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige serviceniveau skal beregnes af enten kommunen (Spor A) eller spildevandsforsyningsselskabet (spor B).

Forslaget til tillægget fastsætter ansvarsfordelingen mellem Struer Kommune og Struer Energi Spildevand i forbindelse med beregning af serviceniveauer for tag- og overfladevand på terræn.

Forslaget til tillægget gør desuden, at oversvømmelsestruet kritisk infrastruktur i kloakoplande kan sikres gennem taksten samt giver Struer Energi Spildevand mulighed for at finansiere supplerende klimatilpasningstiltag svarende til 5% af et hovedprojektets anlægsomkostninger.

Du kan læse tillæg 1 med Bilag 1 her

Du kan læse bilag 2 her

Klageregler

Vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelsen om vedtagelse af tillægget indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planen er offentliggjort.