Vedtagelse af kommuneplan"­"tillæg nr. 4 - Aflastningsområde i Struer.

Dato: 2. september 2022

Kommuneplantillæg nr. 4 for nyt aflastningsområde i Struer by er den 30. august 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre planlægning for et aflastningsområde i Struer by, hvor der blandt andet kan etableres udvalgsvarebutikker.

Med vedtagelse af Kommuneplan 2020 blev der udlagt et aflastningsområde ved Industri Vest i Struer by. Planlovsændringerne i 2017 medførte mulighed for at etablere aflastningsområder i mindre byer med et tilstrækkeligt kundegrundlag. I den forbindelse er der udarbejdet en redegørelse som analyserer kundegrundlaget.

I redegørelsen fremgår, at der er grundlag for at udlægge areal til én dagligvarebutik inden for aflastningsområdet. Denne mulighed kan realiseres med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og tilhørende lokalplanforslag nr. 346.

Kommuneplantillæg nr. 4 (bilag 1) indeholder ændringer i tre rammeområder:

  • Én dagligvarebutik i enten rammeområde 1 C 9 eller 2 C 3.
  • Etablering af liberalt erhverv i rammeområde 1 E 6.
  • Rammeområde 2 C 3 udvides med rammeområde 2 E 4. Rammeområdet bliver en del af aflastningsområdet og har samme bestemmelser som 2 C 3.

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Struer Kommune har modtaget 1 høringssvar i høringsperioden.

Af høringssvaret fremgår et ønske om, at der ikke gives mulighed for etablering af 1 ny dagligvarebutik i aflastningsområdet, da det vurderes, at dette vil have betydning for omsætningen i dagligvarebutikkerne i Struer bymidte. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillægget har der været en mindre administrativ præcisering. Det præciseres, at dagligvarebutikken skal etableres i enten delområde 1 C 9 eller 2 C 3. Ændringen er en mindre præcisering, da det tydeligt har fremgået flere steder i materialet, at der alene var mulighed for etablering af 1 dagligvarebutik i aflastningsområdet.

Du kan finde den vedtaget plan her.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 30. september 2022 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.