Vedtagelse af lokalplan nr. 346 - Aflasningsområde ved Gimsinglundvej/Holstebrovej Struer.

Dato: 2. september 2022

Lokalplan nr. 346 – Aflastningsområde ved Gimsinglundvej og Holstebrovej er den 17. august 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at planlægge for de nye muligheder for detailhandlen, som byrådet vedtog med Kommuneplan 2020. Målet i kommuneplanen var at planlægge for et aflastningsområde i erhvervsområdet ved Industri Vest i Struer by, hvor der foruden de eksisterende anvendelsesmuligheder som erhverv og butikker med særlig pladskrævende varegrupper også skal være mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker og 1 dagligvarebutik på 1.200 m2.

Lokalplanforslaget opdeler området i delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Formålet er at sikre en helhedsplanlægning, som tager højde for trafikafvikling, håndtering af overfladevand samt planlægning af anvendelser og bebyggelse i forhold til støj inden for lokalplanområdet samt støj fra aktiviteter uden for lokalplanområdet.

Øst for lokalplanområdet er et boligområde. For at sikre boligerne mod støj indeholder lokalplanen en zonering i forhold til, hvor der kan placeres industri.

Vest for lokalplanområdet er der i Kommuneplan 2020 udpeget et areal til produktionsvirksomheder. Arealudpegningen betyder, at hvis der placeres støjfølsomme anvendelser i umiddelbar nærhed til virksomheden, så er det disse anvendelser, som skal beskytte sig mod støj fra virksomheden. Lokalplanen stiller således krav til virksomhederne indenfor lokalplanområdet om, at de skal etablere afværgeforanstaltninger, hvis der er behov.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til mindre væsentlige ændringer i lokalplanen. Ændringernes omfang har ikke medført en fornyet høring.

Høringssvarene og Struer Kommunes behandling af høringssvarene fremgår af Hvidbogen, som kan læses her.

Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen. 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 346 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 30. september 2022 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.