Planer og strategier

Luk alle
Åben alle

Kommuneplan

'Kommuneplan 2020 – Klar til vækst' sætter byrådets vision og mål for udviklingen i byerne og i lokalområderne for de næste mange år.

Planen skal sikre, at der er plads til nye boliger og virksomheder, at livet i bymidterne kan styrkes, og at der gives plads til at bevare og styrke naturen til gavn for biodiversiteten og borgerne.

Kommuneplanen indeholder Struer Byråds visioner, mål, retningslinjer og rammer for udviklingen i kommunen fra 2020 til 2032.

Læs 'Kommuneplan 2020 – Klar til vækst'

Lokalplaner

På Struer Kommunes lokalplanportal kan du finde alle gældende lokalplaner i kommunen og se lokalplanforslag.

Lokalplaner er detaljerede planer, der fastsætter bestemmelser for udviklingen i et område. Byrådet fastsætter i lokalplaner bestemmelser om, hvordan områder, som er omfattet af den enkelte lokalplan, må anvendes og bebygges.

Find Struer Kommunes lokalplaner her

Planstrategi 2019 forbinder det strategiske planarbejde med kommunens øvrige strategiske nøgleprojekter i en helhedsorienteret udviklingsplan.

Koblingen af planer i én strategi skal fremhæve de potentialer og styrkepositioner, vi har i Struer Kommune for at skabe øget bosætning, udvikling, og gøre byudvikling til katalysator for social, økonomisk og kulturel vækst.

Læs Planstrategi 2019 her

Læs forkortet udgave af Planstrategi 2019 her

Tillæg til Planstrategi 2019

Struer Byråd vedtog den 26. november 2019 et tillæg til Planstrategi 2019. Tillægget er en forudsætning for, at Struer Kommune kan søge om omplacering og udlæg af sommerhusområder samt udlæg af udviklingsområder.

Læs tillæg til Planstrategi 2019 her

Strategi for lokalområder skal hjælpe med at skabe et godt fundament for, at Struer Kommune arbejder mere målrettet og strategisk med lokalområderne, så vi sikrer en forsat udvikling af hele kommunen. 

Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. Vi vil tage udgangspunkt i denne diversitet, når vi skal udvikle vores lokalområder, så vi fremmer de kvaliteter og individuelle styrker, hvert område har. 

Læs Strategi for lokalområder her

Struer Kommune har 147 km kystlinje og kommunens potentiale for udvikling er i høj grad forbundet til Limfjorden, naturen, landskabet og de havne og lokalsamfund, som er kendetegnende for området. 
I Struer Kommune ønsker vi at sætte en strategisk retning for udviklingen af de kystnære områder. 

Sammen med Labland arkitekter, Rasmus Johnsen og Rambøll samt ikke mindst engagerede borgere er der udarbejdet en helhedsplan for de kystnære områder i Struer Kommune. Helhedsplanen skal give lokalområder, turistaktører og kommunen bedre mulighed for at udnytte nogle af de potentialer, vores lange kystlinje giver os, med henblik på øget bosætning, mere turismeomsætning og erhvervsudvikling - men uden at gå på kompromis med de unikke naturmæssige kvaliteter som er forudsætning for udviklingen.

Hent helhedsplanen for de kystnære områder

Hent forkortet udgave af helhedsplanen her

I Struer Kommune tager vi klimaforandringerne meget alvorligt. Vi forstår konsekvenserne ved øgede vandstandene og højere temperaturer – både i resten af verden og for borgerne og virksomhederne her i kommunen.

Vores handleplaner viser, hvordan vi som kommunen vil handle for at gøre kommunen robust over for klimaforandringer samt hvordan vi vil facilitere og understøtte den grønne omstilling. Opgaven er svær for det er endnu ikke alle steder, vi ved, hvad vi skal gøre. Selvom opgaven er svær, skal den løses – både for vores egen skyld men også for de kommende generationer.

Herunder kan du læse vores 3 klimaplaner:

Hent vores Klimahandleplan 2023 her

Læs vores Klimaplan 2023 her

Læs vores Klimatilpasningsplan 2023 her

Naturstrategien handler om bruge naturen og dens kvaliteter som løftestang til at skabe rammerne for bosætning, turisme og erhvervsliv – men på naturens præmisser.

Vi vil med strategien sikre, at vi udvikler os side om side med mere og bedre natur. Strategien indeholder indsatser, som skal sikre, at vi kommer ”tæt på natur”.

Hent kort udgave af Struer Kommunes Naturstrategi

Læs Struer Kommunes Naturstrategi 

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitikken udstikker retningen og visionerne på kultur- og fritidsområdet.

Ambitionen er, at flere tager del i kultur- og fritidslivets mange fællesskaber - særligt er det et mål at øge andelen af børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Politikken vil bygge videre på de gode og stærke tiltag, som allerede trives, samt skabe de bedst mulige rammer for videreudviklingen af disse for at sikre, at vores faciliteter og byrum optimeres og fremtidssikres, samt at vores borgere tilbydes de bedste vilkår for kulturel, rekreativ og idrætslig udfoldelse.

Vi skal skabe grundlag for, at alle kommunens borgere har mulighed for at være en del af kultur- og fritidslivet, samt at de tilbydes oplevelser af høj kvalitet – både i vores kultur- og fritidsinstitutioner og i byens mange rum, hvor mennesker færdes og mødes.

Læs Struer Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2021-2024

Hent forkortet udgave af Struer Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2021-2024

Fritidsstrategi

I Struer Kommune har vi et stærkt fritidsliv med et bredt og rigt udvalg af tilbud og aktiviteter, som i høj grad er skabt og drevet af frivillige ildsjæle. Den mangfoldighed og samhørighed, som findes i fritidslivet, er en essentiel og bærende del af livet i kommunen og er afgørende for at skabe sammenhængskraft.

I Struer Kommune prioriterer vi derfor fritidslivet højt og yder både tilskud, råd, vejledning og støtte til nye initiativer. Det er et mål, at deltagelsen i fritidsaktiviteter er en naturlig del af hverdagen i Struer Kommune, og at alle kommunens borgere har mulighed for at være en del af fritidslivet.

Fritidsstrategien udspringer som et naturligt resultat af Kultur- og Fritidspolitikken – ’Lyden af Bevægende fællesskaber’ og er vores bud på, hvordan fritidslivets udvikling kan være med til at indfri Kultur- og Fritidspolitikkens overordnede vision.

Læs Struer Kommunes Fritidsstrategi 2022-2024

Udviklingen af Struer Havn er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der skal udstikke den langsigtede retning for områdets anvendelse.

Transformationen af havnen betyder en markant udvidelse af Struer, der trækkes tættere på Limfjorden og får mulighed for at tilbyde markante fjordorienterede aktiviteter og bebyggelser i en ny bydel, der henvender sig direkte til vandet.

Læs udviklingsplanen her.

Struer Bymidteplan består af en overordnet masterplan, en fysisk bymidteplan og en vision for et nyt byrum. Masterplanen viser den fysiske struktur gennem diagrammatisk strukturplan, hvor visionen beskriver værdier, som den fremtidige planlægning skal arbejde hen imod.

Den fysiske bymidteplan beskriver overordnede sammenhænge i bymidten, principper for det gode ophold/aktiviteter og principper for lægivende beplantning.

Se virtuel præsentation af bymidteplanen

Læs hele bymidteplanen her

Læs om særlige styrkepositioner og vækstpotentialer, som er helt centrale for at skabe udvikling, flere arbejdspladser og generelt positiv omtale af Struer Kommune.

Handlingskataloget beskriver de seks vækstsøjler, som erhvervslivet og kommunen i fællesskab har opstillet konkrete indsatser for.

Læs erhvervsstragien her

Læs handlingskataloget her

Byrådet i Struer har vedtaget en strategi for lydkunst, som skal bidrage til, at der skabes kunst med effekt i Struer Kommune.

Samtidig skal den være en driver for kommunens udvikling ved at forstærke og forbinde mennesker, teknologi og natur og give en ny forståelse af, hvad det vil sige at være Lydens By.

Strategien har fokus på tre virkeområder, hvor lydkunsten skal have effekt:

  1. Byudvikling - lydkunsten skal bidrage til at udvikle byer og lokalområder i Struer Kommune som attraktive steder for borgere
  2. Attraktioner - lydkunsten skal bidrage til at skabe attraktioner, der tiltrækker besøgende til Struer Kommune og bringer borgere rundt i kommunen
  3. Kreativt miljø - lydkunsten i Struer skal bidrage til at udvikle kommunen som et kreativt centrum for lyd, hvor internationale kompetencer møder lokal talentudvikling

 

Læs lydkunststrategien

Læs bilag til lydkunststrategi

Læs en tilgængelig version af lydkunststrategien

Lydmanualen skal ses i sammenhæng med og er koordineret med Struer Bymidteplan. 

Manualen tager sit afsæt i Struer Kommunes Udviklingsstrategi – ‘Tæt på Mennesker, Teknologi og Natur’ samt strategien for Lydens By.

Lyd er et centralt element og middel i kommunens indsats for at udvikle sig, mens ”byliv” er udpeget som en af fem strategiske temaer for satsningen på lyd. 

Lydmanualen for Struer Bymidte er udarbejdet af Interactive Spaces Lab ved Alexandra Instituttet og Jacob Kreutzfeldt/Otocom i samarbejde med Struer Kommune.

Læs lydmanualen her

Har du spørgsmål, så kontakt