Børn- og Ungeudvalget

Hvis der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan Børn- og Unge-udvalget beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes udenfor hjemmet, uden samtykke hertil.

En måde ”at lide skade på” kan være, hvis der er tale om utilstrækkelig omsorg for barnet og/eller hvis barnet udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb.

Det kan også være i tilfælde af, at der i hjemmet er misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder. Det kan være på grund af barnet/den unges adfærd eller tilpasningsproblemer.

Alle tilbud skal prøves først
Før en beslutning træffes i Børn- og Ungeudvalget, skal der være redegørelser, der beskriver hvilke foranstaltninger der har været tilbudt børn og forældre, samt en redegørelse for hvorfor de forskellige tilbud ikke har hjulpet.

Tilbuddene kan være familiebehandling, terapiforløb, samtaleforløb hos psykolog, legeterapi diverse psykologiske og psykiatriske udredninger, barnepigeordninger/aflastningsordninger der kan bringe overskud ind i familien m.m.

Der er også mulighed for at udvalget kan beslutte, at pålægge familier at medvirke til behandling, lægelige undersøgelser o.l.

Først når alt er afprøvet og intet har hjulpet træffer Børn- og Ungeudvalget sin beslutning.

Formålet med beslutningen er at sikre barnet eller den unges trivsel, tarv og velfærd.

Udvalget består af 5 personer: 2 politikere fra byrådet, 1 byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologiske sagkyndige medlemmer udpeget af Familieretshuset.

Medlemmer:

 • Karsten Hjort Larsen, formand (V)
  Suppleant: Morten Graversen (V)

 • Ann Møller Nielsen (A)
  Suppleant: Jesper Olesen (A)

 • Dommer Torben Riise

 • Pædagogisk-psykologisk sagkyndige:
  Lene Andersen
  Suppleant: Kirsten Bach

  Susanne Benderfeldt
  Suppleant: Henning Bak

Når en beslutning er taget, er den gældende for 1 år, hvorefter der skal foreligge en ny vurdering, undersøgelse og afgørelse. Dog er der i særlige tilfælde mulighed for at fastsætte en længere periode end 1 år.

En beslutning kan ankes til Ankestyrelsen.

Har du spørgsmål, så kontakt