Frivilligheds­udvalget

Frivillighedsudvalget består af i alt fem medlemmer, udpeget af foreningerne i Frivilligcenter Struer og Socialudvalget i Struer Kommune.

Udvalget har kontakten til de frivillige sociale organisationer og foreninger og drøfter de forskellige tiltag, der er på det sociale område.

Udvalget støtter frivillig indsats med et socialt sigte. Det kan være lokale foreningers arrangementer, væresteder, selvhjælpsgrupper, besøgstjeneste og mange andre aktiviteter, der udføres af ulønnet arbejdskraft. 

Frivillighedsudvalget kan give tilskud på max. kr. 20.000 pr. aktivitet, hvis der er enighed i udvalget. Se nærmere om retningslinjerne for tilskud i fold-ud-menuen herunder.

Din forening kan søge om tilskud via linket til ansøgningsskemaet længere nede på denne side.
Alternativt kan ansøgningen afleveres i Struer Kommune, Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer

Ansøgninger skal være i hænde senest 14 dage før mødet. Du finder ansøgningsskemaet herunder.

Mødedatoer i 2023:

 • 14. marts
 • 25. maj
 • 5. september
 • 7. december

 

Udfyld ansøgningsskema her

Retningslinjer for støtte

Luk alle
Åben alle

Frivillig indsats og en frivillig organisation kan beskrives på følgende måde:

 • frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (f.eks. afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.
 • ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
 • udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved adskilles frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.
 • er til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.
 • er aktiv. Dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde.

Målsætningen er at styrke det frivillige sociale arbejde i Struer Kommune gennem et nært og målrettet samarbejde mellem de frivillige sociale organisationer og foreninger og Struer Kommune på følgende måde:

 • at fremme den medmenneskelige sociale forståelse såvel mellem personerne i målgruppen som mellem målgruppen og frivillige
 • at inddrage målgruppen og borgerne i løsning af sociale udfordringer
 • at styrke indsatsen overfor grupper eller personer med særlige sociale behov
 • fremme sundheden fysisk, socialt og mentalt blandt borgere i Struer Kommune
 • at fremme hjælp til selvhjælp
 • at fremme synligheden i det frivillige arbejde
 • at bidrage til udvikling af foreninger og aktiviteter der understøtter inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning
 • disse retningslinjer er et redskab til styring af hvilke områder, der kan søges til.

Målgruppe

Det er væsentlig, at afgrænse det sociale område og hermed også hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte. Men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at målgrupperne er det den sociale sektor beskæftiger sig med:

 • Frivillige foreninger og organisationer,
  - som er lokalt forankret i Struer Kommune eller hvor aktiviteten er til gavn for et betydeligt antal borgere i Struer Kommune.

  Dette anses for opfyldt hvis, mindst ét af nedenstående kriterier er opfyldt:
  - foreningen er hjemmehørende i Struer kommune
  - aktiviteten fysisk foregår i Struer kommune
  - aktiviteten på anden måde opfylder målsætning og målgruppe.

 • lokale afdelinger af landsorganisationer

 • organisationer i opstartsfase

 • andre end de ovenfor beskrevne foreninger eller organisationer, vil kunne modtage tilskud, såfremt en given aktivitet båret af frivillige retter sig mod målgruppen som beskrevet i afsnittet ”Målgruppe”
 • Struer kommune kan støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. Et eventuelt tilskud kan her f.eks. gives forholdsmæssigt i forhold til andel af Struer kommunes borgere

Det er en forudsætning, at det offentlige skal varetage den professionelle indsats og behandling, og det frivillige sociale arbejde kan medvirke til at styrke den personlige kontakt og medmenneskelige omsorg.

Der er afsat en særskilt bevilling til vennekredse ved plejecentre.

Vennekredsene vil til særlige formål kunne søge om ekstra bevilling af § 18-midler.

I sådanne situationer kræves det, at vennekredsen vedlægger et bilag til ansøgning om § 18-midler, hvori der redegøres for, hvilke aktiviteter de forlods bevilgede § 18-midler er disponeret til.

Desuden vedlægges et budget for den konkrete aktivitet hvortil der søges ekstra bevilling.

Konkrete eksempler på hvad der kan ydes støtte til?

 • aktiviteter, der understøtter målsætningen, rammer målgruppen og udføres af frivillige
 • diverse materialer i en forenings opstartfase
 • etablerings- og driftsudgifter i et vist omfang
 • frivillighedsformidling
 • aktiviteter, der har fokus på rekruttering, opkvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige
 • honorarer i særlige tilfælde
 • støtte til kørsel vil undtagelsesvis kunne ydes i tilfælde hvor foreninger er afhængige af de frivilliges mobilitet.

 

Hvad kan der ikke ydes støtte til?

 • Forplejning uden egenbetaling, husleje samt lønmidler
 • landsforeningers generelle udgifter
 • lovbestemte råd og nævn f.eks. ældreråd eller handicapråd
 • bestyrelsesarbejde
 • julehjælp og gaver til enkeltpersoner.

Ved frivillighedsudvalgets udlodning af § 18 midler vil foreningens stillingtagen til eventuel brugerbetaling til arrangementer indgå i vurderingen af om der skal ydes tilskud.

For at komme i betragtning til § 18 midler i Struer Kommune er det en forudsætning af kommunens udarbejdede skabelon til ansøgning anvendes.

I ansøgningsskemaet udfyldes oplysninger om:

Forudsætningen for at en organisation eller forening kan modtage støtte er, at der er nedsat en bestyrelse, som har godkendte vedtægter og at der afholdes en årlig generalforsamling. Dette kan dog fraviges ved opstart af nye foreninger.

Foreninger der får bevilget tilskud på 10.000 kr. eller derover vil blive bedt om at indsende regnskab for anvendelsen af det bevilgede tilskud.

Frivillighedsudvalget vil blive forelagt tilbagemeldinger, hvor det tildelte tilskud ikke er fuldt udnyttet.

 

Struer Kommune har opbygget følgende organisation:

Frivillighedsudvalget består af 5 medlemmer, der skal være bosiddende i Struer Kommune:

 • 3 medlemmer valgt af foreningerne i Frivilligcenter Struer
 • 1 medlem fra øvrige foreninger - medlemmet udpeges af Socialudvalget
 • 1 medlem fra Socialudvalget


Formanden for udvalget vælges blandt de 5 medlemmer.

Der stilles sekretærbistand til rådighed. Sekretæren udpeges af Socialudvalget.

Alle medlemmerne af udvalget har stemmeret.

For at få assistance vedrørende §18-ansøgninger kan følgende kontaktes:

Frivilligcenter Struer tilbyder at være behjælpelige og vejlede omkring udarbejdelse af ansøgningen. Frivilligcenter Struer kan kontaktes på mail: mail@struerfrivilligcenter.dk eller tlf. 23 44 68 25.

Frivilligudvalgets sekretær kan ligeledes kontaktes og vejlede om puljen og den administrative procedure dertil.

Kontaktoplysningerne er: Dorthe Høy, mail: dhh@struer.dk eller tlf. 96 84 83 11.

Frivillighedsudvalget kan yde tilskud på max. 20.000 kr. pr. aktivitet, såfremt der er enighed i udvalget.

Ansøgninger på mere end 20.000 kr. sendes til afgørelse i Socialudvalget med indstilling fra Frivillighedsudvalget.

 • Der kan søges løbende over hele året
 • Der afholdes minimum 4 årlige møder
 • Ansøgningsfristerne annonceres via kommunens hjemmeside