Kontaktudvalg for lokalområder

Struer by er placeret i midten af kommunen og omkranses af de fem lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm. Konstruktionen af lokalområderne er forskellige. Nogle gange refererer betegnelsen til en enkelt landsby og andre gang en klynge af landsbyer.

Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. Kontaktudvalg for lokalområder (tidligere Lokalområdeudvalget) skal være med til at sikre, at der sker udvikling i hele kommunen og med fokus på de unikke lokale forhold.

Struer Byråd har vurderet, at det kræver et særligt udvalg at forvalte lokalområderne. Først og fremmest for at tydeliggøre, at man ønsker udvikling i hele kommunen, og derudover indebærer arbejdet med lokalområder en tværkommunal indsats.

Byrådet har derfor med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov nedsat et ’Kontaktudvalg for lokalområder’ – et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg til at varetage denne særlige indsats. Det er de lokale borgere, der har det bedste kendskab til lokalområderne, og som – med hjælp fra Struer Kommune – skal være med til at udvikle områderne. Derfor er kontaktudvalget sammensat af 10 borgerrepræsentanter, som dækker kommunen geografisk, samt 2 politikere fra Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget, der skal sikre koblingen til kommunens øvrige politikker.

Opgaver

’Kontaktudvalg for lokalområder’ er et forberedende og rådgivende organ til Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget – herunder kan det komme med forslag til anlægs- og udviklingsprojekter, som efterfølgende behandles i det kommunale system.

Kontaktudvalg for lokalområder skal være med til understøtte samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne med fokus på de overordnede linjer. Ligeledes skal kontaktudvalget både understøtte, at der igangsættes nye udviklingstiltag, samt at eksisterende planer m.m. plejes og føres ud i livet.

Udvalgsrepræsentanterne udpeges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Det vil sige, at nedenstående udvalgsmedlemmer er udpeget til og med 2025.

 • Thyholm 
  Jens Johnsen - Repræsentant
  Per Yde Kristensen - Repræsentant
  Lene Støttrup - Suppleant

 • Humlum/Resen
  Elin Nørgaard - Repræsentant
  Claus Henry Hansen - Repræsentant
  Iben Kærgaard Ryttersgaard - Suppleant

 • Venø 
  Annette Friis - Repræsentant
  Jan Bendix - Repræsentant
  Per Mikkelsen - Suppleant

 • Langhøj 
  Henning Bach Jokumsen - Repræsentant
  Jesper Ravnholt Trelborg - Repræsentant
  Leif Mortensen - Suppleant

 • Hjerm
  Esben Kjær Andreassen - Repræsentant
  Torben Nielsen - Repræsentant
  Thomas Bruun Henriksen - Suppleant

 • Kultur,- Fritids- og Lokalområdeudvalget
  Flemming T. Sørensen 
  Tim Pindstofte 

Formand og næstformand

Struer Kommune har valgt, at formanden vælges blandt borgerrepræsentanterne fra lokalområderne. Herved fastslår man endnu engang, at udviklingen af lokalområderne sker i samskabelse med lokalområderne.

Næstformanden vælges blandt en af de politiske repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget.

 • Formand - Jan Bendix
 • Næstformand - Tim Pindstofte 

Kontaktudvalg for lokalområder har følgende ordinære møder i 2023.

 • Torsdag den 9. februar kl. 16.00-18.00 på Venø

 • Onsdag den 10. maj kl. 16.00-18.00 i Humlum/Resen 

 • Mandag den 4. september kl. 16.00-18.00 i Langhøj 

 • Tirsdag den 31. oktober kl. 16.00-18.00 i Hjerm

 • Torsdag den 14. december kl. 16.00-18.00 på Thyholm

   

Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje

Aktivitetspuljen skal være med til at understøtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne i Struer Kommune, samt støtte opstart af nye initiativer, som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune.

Ved større arrangementer bør der være fokus på at synliggøre og markedsføre Struer Kommune lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Både foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper og øvrige aktører, har mulighed for at søge aktivitetspuljen.

Kommercielle aktører kan som udgangspunkt ikke ansøge puljen.

Der kan søges midler til initiativer eller projekter, der enten:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • understøtter lokalområdets udviklingsplan (LUP)

Desuden gælder det, at:

 • ansøger kan medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen til projektet. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kr. i timen.
 • der som udgangspunkt ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Struer Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende.

Ansøgninger til Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje behandles løbende.

Kontakt Kultur, Fritid og Lokalområder, hvis du ønsker sparring på en ansøgning - E: kfl@struer.dk | T: 96848522.

Landsbyfornyelsespuljen

Struer Kommune vil gerne understøtte udviklingen i lokalsamfundene. Det kan vi gøre med statens midler til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til følgende tiltag:

 • Områdefornyelse
 • Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.

Kriterier for projekter, hvor der søges om støtte til istandsættelse eller nedrivning:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i lokalsamfundene eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
 • Bygningen, som ønskes nedrives, skal have en negativ visuel effekt på omgivelserne
 • Nedrivningen skal være betinges af bygningens fysiske dårlige tilstand
 • Ejendommen skal være beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere eller i det åbne land
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver
 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet tilsagn om støtte
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker

De samlede støtteberettigede ombygningsudgifter

 • Håndværkerudgifter
 • Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand
 • Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand
 • Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser
 • Udgifter til før registrering
 • Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan
 • Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering

 

Lokale udviklingsplaner

Der udarbejdes løbende udviklingsplaner for Struer Kommunes fem lokalområder. De publiceres, efterhånden som de er udfærdiget.

Planerne bygges op efter samme skabelon, således at det er muligt at sammenligne dem på tværs af lokalområderne.

Læs de lokale udviklingsplaner her

Landsby

Strategi for lokalområder

I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne. Vi er stolte af vores lokalområder og landsbyer, som i høj grad er med til at sætte rammerne om det gode liv med deres skønne og attraktive omgivelser tæt på naturen, deres ildsjæle, initiativrighed, sammenhold og fællesskaber.

Strategien skal hjælpe med at skabe et godt fundament for, at vi arbejder mere målrettet og strategisk med lokalområderne, så vi sikrer en forsat udvikling af hele kommunen.

Se hele strategien

Har du spørgsmål, så kontakt