Kontaktudvalg for lokalområder

Struer by er placeret i midten af kommunen og omkranses af de fem lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm. Konstruktionen af lokalområderne er forskellige. Nogle gange refererer betegnelsen til en enkelt landsby og andre gang en klynge af landsbyer.

Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. Kontaktudvalg for lokalområder (tidligere Lokalområdeudvalget) skal være med til at sikre, at der sker udvikling i hele kommunen og med fokus på de unikke lokale forhold.

Struer Byråd har vurderet, at det kræver et særligt udvalg at forvalte lokalområderne. Først og fremmest for at tydeliggøre, at man ønsker udvikling i hele kommunen, og derudover indebærer arbejdet med lokalområder en tværkommunal indsats.

Byrådet har derfor med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov nedsat et ’Kontaktudvalg for lokalområder’ – et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg til at varetage denne særlige indsats. Det er de lokale borgere, der har det bedste kendskab til lokalområderne, og som – med hjælp fra Struer Kommune – skal være med til at udvikle områderne. Derfor er kontaktudvalget sammensat af 10 borgerrepræsentanter, som dækker kommunen geografisk, samt 2 politikere fra Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget, der skal sikre koblingen til kommunens øvrige politikker.

Opgaver

’Kontaktudvalg for lokalområder’ er et forberedende og rådgivende organ til Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget – herunder kan det komme med forslag til anlægs- og udviklingsprojekter, som efterfølgende behandles i det kommunale system.

Kontaktudvalg for lokalområder skal være med til understøtte samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne med fokus på de overordnede linjer. Ligeledes skal kontaktudvalget både understøtte, at der igangsættes nye udviklingstiltag, samt at eksisterende planer m.m. plejes og føres ud i livet.

Udvalgsrepræsentanterne udpeges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Det vil sige, at nedenstående udvalgsmedlemmer er udpeget til og med 2025.

 • Thyholm 
  Jens Johnsen - Repræsentant
  ? - Repræsentant
  Lene Støttrup - Suppleant

 • Humlum/Resen
  Elin Nørgaard - Repræsentant
  Rikard Krog Nielsen - Repræsentant
  Iben Kærgaard Ryttersgaard - Suppleant

 • Venø 
  Jan Bendix - Repræsentant
  Mette Haunstrup - Repræsentant
  Alice Frederiksen - Suppleant

 • Langhøj 
  Henning Bach Jokumsen - Repræsentant
  Jesper Ravnholt Trelborg - Repræsentant
  Leif Mortensen - Suppleant

 • Hjerm
  Esben Kjær Andreassen - Repræsentant
  Torben Nielsen - Repræsentant
  Thomas Bruun Henriksen - Suppleant

 • Kulturudvalget
  Flemming T. Sørensen 
  Karsten Hjorth Larsen 

Formand og næstformand

Struer Kommune har valgt, at formanden vælges blandt borgerrepræsentanterne fra lokalområderne. Herved fastslår man endnu engang, at udviklingen af lokalområderne sker i samskabelse med lokalområderne.

Næstformanden vælges blandt en af de politiske repræsentanter fra Kulturudvalget.

 • Formand - Jan Bendix
 • Næstformand - Karsten Hjorth Larsen 

Kontaktudvalg for lokalområder har følgende ordinære møder i 2024.

 • Mandag den 19. februar kl. 16.00-18.00
 • Torsdag den 30. maj kl. 16.00-18.00
 • Tirsdag den 3. september kl. 16.00-18.00
 • Onsdag den 30. oktober kl. 16.00-18.00
 • Torsdag den 12. december kl. 16.00-18.00

Du kan læse mere om, hvilke emner der bliver og er blevet behandlet i Kontaktudvalg for lokalområder ved at kigge i dagsordener og referater for udvalget.

Læs dagsordener og referater

Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje

Aktivitetspuljen skal være med til at understøtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne i Struer Kommune, samt støtte opstart af nye initiativer, som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune.

Ved større arrangementer bør der være fokus på at synliggøre og markedsføre Struer Kommune lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

Både foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper og øvrige aktører, har mulighed for at søge aktivitetspuljen.

Kommercielle aktører kan som udgangspunkt ikke ansøge puljen.

Der kan søges midler til initiativer eller projekter, der enten:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • understøtter lokalområdets udviklingsplan (LUP)

Desuden gælder det, at:

 • ansøger kan medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen til projektet. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kr. i timen.
 • der som udgangspunkt ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Struer Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende.

Ansøgninger til Kontaktudvalg for lokalområders aktivitetspulje behandles løbende.

Kontakt Center for Kultur, hvis du ønsker sparring på en ansøgning - E: kultur@struer.dk | T: 96848522.

Lokale udviklingsplaner

Der udarbejdes løbende udviklingsplaner for Struer Kommunes fem lokalområder. De publiceres, efterhånden som de er udfærdiget.

Planerne bygges op efter samme skabelon, således at det er muligt at sammenligne dem på tværs af lokalområderne.

Læs de lokale udviklingsplaner her

Landsbyfornyelsespuljen

Struer Kommune vil gerne understøtte udviklingen i lokalsamfundene. Det kan vi gøre med statens midler til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Lokale udviklingspuljer

Lokalområderne er i høj grad med til at sætte rammerne om det gode liv med attraktive omgivelser tæt på naturen, ildsjæle, initiativrighed, sammenhold og fællesskaber. Struer Kommune ønsker at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne for at være med til at understøtte dette.

De lokale udviklingspuljer skal således støtte lokale initiativer, der er med til at skabe langsigtet udvikling og gør det mere attraktivt at bo og bosætte sig, og som medvirker til et alsidigt og spændende liv i lokalområderne i Struer Kommune. Ved større projekter bør der derfor være fokus på at synliggøre og markedsføre kommunen lokalt, regionalt og nationalt, som en attraktiv turist- og bosætningskommune.

De fire lokale udviklingspuljer

 • Udviklingspulje Langhøj
 • Udviklingspulje Hjerm
 • Udviklingspulje Thyholm
 • Udviklingspulje Humlum/Resen

Puljerne skal være med til:

 • At understøtte lokalområdernes strategiske arbejde, samt realisere projekter, beskrevet i de lokale
  udviklingsplaner (LUP).
 • At fremme og styrke fællesskaber i lokalområderne – herunder understøtte arbejdet med at fremme gode mødesteder.
 • At understøtte lokalområderne i forhold til de strategiske indsatsområder, beskrevet i LAG Struer-Holstebros udviklingsstrategi (2023-2027).
 • At understøtte initiativer, som kommer en bred kreds af borgere til gavn.
 • At understøtte projekter eller tiltag, som ikke vurderes at kunne realiseres uden kommunens engagement.

Derudover skal man være opmærksom på:

 • At puljen kan anvendes som medfinansiering til at skabe interesse hos fonde m.m. ved større projekter
  (beløbet skal stå proportionalt i forhold til dét, der ansøges om).
 • Der kan som udgangspunkt udelukkende søges til anlægsprojekter og ikke til arrangementer, eller til drift og vedligeholdelsesprojekter.
 • At der som udgangspunkt ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Struer Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende. Hvis projektet medfører driftsudgifter for Struer Kommune skal det fremgå tydeligt af ansøgningen.

Både foreninger, institutioner og selvorganiserede grupper samt øvrige aktører, har mulighed for at søge de lokale udviklingspuljer. Dog skal ansøger være repræsentativ for lokalområdet. Kommercielle aktører kan som udgangspunkt ikke ansøge puljen.

Udmøntning af udviklingspuljerne sker ved at disse indarbejdes i det næstkommende budget (budgetår samt 3 overslagsår) således, at:

 • Der kan ansøges i perioden januar til maj et givet år, hvorefter et eventuelt tilsagn kan gives til det
  kommende år.
 • Ansøgninger, som prioriteres, indgår i investeringsoversigten i det næste budget, og skal endelig frigives af byrådet inden igangsættelse.
Landsby

Strategi for lokalområder

I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne. Vi er stolte af vores lokalområder og landsbyer, som i høj grad er med til at sætte rammerne om det gode liv med deres skønne og attraktive omgivelser tæt på naturen, deres ildsjæle, initiativrighed, sammenhold og fællesskaber.

Strategien skal hjælpe med at skabe et godt fundament for, at vi arbejder mere målrettet og strategisk med lokalområderne, så vi sikrer en forsat udvikling af hele kommunen.

Se hele strategien

Har du spørgsmål, så kontakt