Lokalområde­udvalget

Struer by er placeret i midten af kommunen og omkranses af de fem lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm. Konstruktionen af lokalområderne er forskellige. Nogle gange refererer betegnelsen til en enkelt landsby og andre gang en klynge af landsbyer.

Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer.

Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne. Vi er stolte af vores lokalområder og landsbyer, som i høj grad er med til at sætte rammerne om det gode liv med deres skønne og attraktive omgivelser tæt på naturen, deres ildsjæle, initiativrighed, sammenhold og fællesskaber. Derfor ønsker vi at arbejde mere fokuseret med den forsatte udvikling af de forskellige områder.

’Strategi for lokalområder’ skal hjælpe med at skabe et godt fundament for, at vi arbejder mere målrettet og strategisk med lokalområderne, så vi sikrer en forsat udvikling af hele kommunen. I den forbindelse er samarbejde og dialog nøgleordene for en god proces. Samarbejde i lokalområderne, samarbejde mellem lokalområderne samt samarbejde mellem lokalområder og kommune. Et godt samarbejde bygger på en god og gensidig dialog. På den måde sikrer vi, at vi enige om den retning, vi bevæger os i, og at alle er orienteret om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Se hele strategien

Struer Byråd har vurderet, at det kræver et særligt udvalg at forvalte lokalområderne. Først og fremmest for at tydeliggøre, at man ønsker udvikling i hele kommunen, og derudover indebærer arbejdet med lokalområder en tværkommunal indsats, som således også vil gå på tværs af eksisterende udvalg.

Byrådet har derfor med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov nedsat et ’Lokalområdeudvalg’ – et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg til at varetage denne særlige indsats. Det er de lokale borgere, der har det bedste kendskab til lokalområderne, og som – med hjælp fra Struer Kommune – skal være med til at udvikle områderne. Derfor er Lokalområdeudvalget sammensat af 5 borgerrepræsentanter, som dækker kommunen geografisk, og 5 politikere, der repræsenterer de forskellige udvalg, og som skal sikre koblingen til kommunens øvrige politikker.

Formålet med Lokalområdeudvalget

Lokalområdeudvalget er et forberedende og rådgivende organ til Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget. Derudover kan udvalget indstille anlægs- og udviklingsprojekter til bevilling i Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget og Struer Byråd.

Lokalområdeudvalget skal være med til understøtte samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne med fokus på de overordnede linjer. Ligeledes skal Lokalområdeudvalget både understøtte, at der igangsættes nye udviklingstiltag, samt at eksisterende planer m.m. plejes og føres ud i livet.

Medlemmer

Udvalgsrepræsentanterne udpeges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Det vil sige, at nedenstående udvalgsrepræsentanter er udvalgt for den resterende byrådsperiode – til og med 2021.

 • Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget - Mads Jakobsen
 • Kultur- og Fritidsudvalget - Lars Møller Pedersen
 • Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Marianne Bredal Nielsen
 • Børne- og Uddannelsesudvalget - Peter Bech Vestergaard
 • Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget - Anne K. Bøge Petersen
 • Thyholm - Per Yde Kristensen (Repræsentant) og Per Linde Christensen (Suppleant)
 • Humlum/Resen - Lene Søgaard Davidsen (Repræsentant) og Elin Nørgaard (Suppleant)
 • Venø - Linda Tang (Repræsentant) og Jan Bendix (Suppleant)
 • Langhøj - Jesper Ravnholt Trelborg (Repræsentant) og Thomas Birkedal (Suppleant)
 • Hjerm - Tim Pindstofte (Repræsentant) og Inga Bertelsen (Suppleant)

Formand og næstformand

Struer Kommune har valgt, at formanden vælges blandt borgerrepræsentanterne fra lokalområderne. Herved fastslår man endnu engang, at udviklingen af lokalområderne sker i samskabelse med lokalområderne.

Næstformanden vælges blandt udvalgsrepræsentanterne fra de fire fagudvalg.

Tim Pindstofte fra Hjerm er valgt som formand.

Anne K. Bøge Petersen er valgt som næstformand.

Udvalgsmøder

Lokalområdet har følgende ordinære møder i 2021.

 • Torsdag den 25. februar
 • Mandag den 19. april
 • Mandag den 14. juni
 • Onsdag den 15. september
 • Onsdag den 8. december
Landsby

Landsbyfornyelsespuljen

Struer Kommune vil gerne understøtte udviklingen i lokalsamfundene. Det kan vi gøre med statens midler til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Luk alle
Åben alle

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til følgende tiltag:

 • Områdefornyelse
 • Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.

Kriterier for projekter, hvor der søges om støtte til istandsættelse eller nedrivning:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i lokalsamfundene eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
 • Bygningen, som ønskes nedrives, skal have en negativ visuel effekt på omgivelserne
 • Nedrivningen skal være betinges af bygningens fysiske dårlige tilstand
 • Ejendommen skal være beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere eller i det åbne land
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver
 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet tilsagn om støtte
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker

De samlede støtteberettigede ombygningsudgifter

 • Håndværkerudgifter
 • Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand
 • Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand
 • Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser
 • Udgifter til før registrering
 • Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan
 • Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering)

 

Ansøgningen sendes på mail til teknisk@struer.dk.

 

Har du spørgsmål, så kontakt