Struer Kunstråd

Struer Kommune har oprettet et Kunstråd for at sikre et målrettet og ambitiøst fokus på lydkunst. Rådet skal således være med til at sikre sammenhæng og kvalitet i kommunens arbejde med kunst.

Med afsæt i kommunens lydkunststrategi ’Kunst med effekt’ skal Kunstrådet være med til at understøtte og bidrage til kunstværker, der geografisk kan binde vores kommune sammen, skabe identitet, invitere til ophold i vores natur- og byarealer, samt skabe sammenhæng mellem kunstmiljøet i kommunen og den omgivende verden.

 • Rådet opgaver omfatter blandt andet
  At sikre en effektiv implementering af lydkunststrategien samt igangsætte projekter inden for strategiens virkeområde.
 • At følge igangværende offentlige kunstprojekter i Struer Kommune og sikre kvaliteten heri.
 • At sikre kvalitet i formidlingen af Struers offentlige kunst.
 • At fungere som kunstnerisk rådgiver for Struer Kommune og andre bygherrer.

Kunstrådets mikropulje understøtter mindre projekter og eksperimenter med lydkunst i Struer Kommune.
Puljens størrelse er på 25.000 kr. årligt.

Ansøgninger behandles løbende på kunstrådets ordinære møder. Se mødedatoer under kalender.

Ansøg mikropuljen

§1 – Formål

Stk. 1. Struer Kunstråds formål er at sikre sammenhæng og kvalitet i kommunens arbejde med kunst i henhold til de vedtagne strategier og politikker, herunder at:

 • Være en driver for kommunens udvikling af kunst og på den måde forstærke og forbinde mennesker, teknologi og natur og herved give en ny forståelse af, hvad det vil sige at være Lydens By.
 • Kvalitetssikre og stille sin kompetence til rådighed for og yde vejledning i forbindelse med kunstindkøb, planlægning og gennemførelse af større kunstprojekter.
 • At igangsætte og understøtte kunstneriske aktiviteter af høj kvalitet, mangfoldighed og aktualitet i det offentlige rum 
 • Inspirere og udvikle kunstmiljøet i Struer Kommune, samt optimere eksisterende projekter, tiltag og politikker
 • Sikre at der skabes sammenhæng mellem kunstmiljøet i Struer og det omgivende miljø – lokalt, regionalt og nationalt
 • At følge op på og bidrage med input til den løbende udvikling af politikker og strategier på området

Når Struer Kommune arbejder professionelt med kunst, er det lettere at tiltrække dygtige kunstnere, fondsmidler og i sidste ende gæster og nye borgere til kommunen.

§2 – Kunstrådets arbejde

Stk. 1. Kunstrådet skal fungere som kunstfaglige konsulenter på kunstneriske projekter i det offentlige rum i Struer Kommune. Kunstrådet skal bidrage til at virkeliggøre kommunens strategi for lydkunst – kunst med effekt og har ansvaret for de strategiske indsatser lagt ud i strategien samt at vurdere, igangsætte og følge de konkrete kunstprojekter.

Kunstrådet forventes at afholde min. 4 møder årligt. Hertil kan komme særlige anledninger og arrangementer hvor kunstrådet med fordel kan deltage.

Der etableres et sekretariat med en eller flere konsulenter med ansvar for lydkunstområdet og som betjener udvalget herunder forbereder dagsordener og referater, samt tager sig af løbende opgaver mellem udvalgets møder. Sekretariatet er en del af Center for Kultur, Fritid og Lokalområder.

Det tidligere Kunstudvalg forsætter med eget budget og med at stå for indkøb og ophæng af kunst i de offentlige i de kommunale bygninger – eksempelvis på plejecentre.

Sekretariatet sikrer at der er sammenhæng mellem Kunstudvalg og Kunstråd, således, at de komplementerer hinanden.

Kunstrådets arbejde består bl.a. af:

 • At bidrage til at virkeliggøre kommunens strategi for lydkunst – kunst med effekt
 • At agere kunstfagligt ekspertorgan der rådgiver Struer Kommune og andre aktører i kommunen
 • At igangsætte kunstaktiviteter i Struer Kommune 
 • At kunst formidles til borgere og besøgene - og at børn og unge møder kunsten i Struers offentlige rum – dvs. rådet skal sikre udarbejdelsen af en samlet formidlingsramme for lydkunst i Struer Kommune
 • At fastlægge målsætninger for værker, interessantanalyser og kortlægning af finansieringsmuligheder
 • At sikre en plan for formidling og vedligeholdelse af værkerne
 • At gennemføre evalueringer af alle projekter

Stk. 2. Kunstrådet skal være høringspart, når Struer Kommune indkøber kunst til det offentlige rum samt ved kommunalt nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstnerisk udsmykning.

Stk. 3. Kunstrådet kan initiere til debat i relation til kunst i det offentlige rum.

Stk. 4. Kunstrådet skal styrke den professionelle kunst og dennes netværk og synlighed i Struer Kommune. Det skal gøres attraktivt for kunstnere at bosætte sig i eller have deres værksted i Struer Kommune

 §3 – Kunstrådets sammensætning

Stk. 1. Med henblik på at sikre rummelighed og kunstfaglig kompetence i sammensætningen består Struer Kunstråd af 8 personer som der så vidst muligt består af:

 • 2 udøvende kunstnere med billedkunstfaglige kompetencer og ekspertise
 • 1 udøvende kunstner med musikfaglige kompetencer og ekspertise
 • 1 Kunstnerisk leder Regelbau 411
 • 1 Kunstnerisk leder Sound Art Lab
 • 1 repræsentant fra tidligere kunstudvalg
 • 1 repræsentant fra en anden kulturinstitution i Struer Kommune
 • 1 politisk repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalg

Centerchef for kultur, fritid og lokalområder ved Struer Kommune er tilknyttet som sekretær for rådet (uden stemmeret).

Stk. 2. Kunstrådets sammensætning skal leve op til Statens Kunstfonds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd - dvs. mindst halvdelen af medlemmerne skal have relevante billedkunstfaglige kompetencer. Kunstrådet skal sammensættes så det samtidig har lyd- og musikkunstfaglige kompetencer der kan bidrage til at virkeliggøre kommunens strategi for lydkunst

Stk. 3. Kunstrådet kan ad hoc involvere frivillige hjælpere og sagkyndige inden for forskellige kunstneriske genrer, i kunstrådets projekter.

Stk. 4. Kunstrådets medlemmer vælges for en periode af 4 år. Valgperioden følger som udgangspunkt byrådsperioden. Kultur- og Fritidsudvalget godkender medlemmerne til kunstrådet, herunder udpegelse af formand og næstformand.

Stk. 5. Et medlem kan maksimalt udpeges fire perioder i træk.

§4 – Honorering af medlemmer

Medlemmer af kunstrådet som har billedkunstfaglig og/eller musikfaglig ekspertise samt kunstneriske ledere af kunstintuitioner honoreres i henhold til de vejledende retningslinjer for honorarer til kunstnere fra Billedkunstnernes Forbund.

§5 – Budget og Regnskab

Stk. 1. Kunstrådet er en kommunal instans og den årlige budgetramme fastsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen i Struer Kommune. Fra 2021 er der 100.000 kr. til etablering og årlig drift af kunstrådet.

Stk. 2. Struer Kommune har afsat en særlig ’Pulje til lydkunst’ i det offentlige rum. Puljen er en anlægspulje under Kultur- og fritidsudvalget som Kunstrådet kan anbefale og indstille til brugen af. I 2021 og 2022 er der afsat 250.000 kr. årligt til lydkunst i det offentlige rum. Fra 2023 er det besluttet at 1 % i alle anlægsprojekter ved kommunalt byggeri over 1,5 mio. kr. inkl. moms afsættes til puljen til lydkunst i det offentlige rum.

Stk. 3.  Kunstrådet kan indhente finansiering til projekter via pulje- og fondsstøtte, sponsorater m.m.

Stk. 4. Tilskud og andre indtægter indgår på en særlig konto, som Struer Kunstråd administrerer i samarbejde med Struer Kommune.

Stk. 5. Kunstrådets aktiviteter indarbejdes i Struer Kommunes regnskab og er omfattet af den kommunale praksis for budget, regnskab og revision. Kunstrådets regnskabsår følger således kommunens.

§6 – Vedtægtsændringer

Stk. 1. Kunstrådets vedtægter ændres gennem politisk beslutning af Kultur- og Fritidsudvalget.

§7 – Kunstrådets opløsning

Stk. 1. Kunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Kultur- og Fritidsudvalget ved Struer Kommune

Stk. 2. Ved opløsning tilgår udvalgets likvide midler kommunens kasse eller tilsvarende kulturelle formål efter Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse.

Formand

Thomas Wolsing - udøvende billedfaglig kunstner

Øvrige medlemmer

 • Elsebeth Jørgensen - udøvende billedfaglig kunstner
 • Niels Bjerg - udøvende musikfaglige kunstner
 • Simon Thykjær - kunstnerisk leder af Regelbau 411
 • Jacob Eriksen - Kunstnerisk leder af Sound Art Lab
 • Helle Sigh - repr. fra en kulturinstitution i Struer Kommune (Struer Museum)
 • Anni Svinth - repr. fra Kunstudvalg
 • Flemming T. Sørensen - formand for Kulturudvalget

Struer Kunstråd har følgende ordinære møder i 2024

 • Onsdag d. 28. februar  

Struer Kunstråd udsendte i 2022 et open call til et projekt, der skulle forholde sig til Struers offentlige rum og idéen om at markere en velkomst til Lydens By med udgangspunkt i pladsen foran Struer Station.

Der er udvalget et projekt, og der arbejdes p.t. på skitser.

Har du spørgsmål, så kontakt