Hjælpemidler

Luk alle
Åben alle

Inden vi tilbyder dig et hjælpemiddel, vil du i mange tilfælde blive tilbudt træning, så du kan blive helt eller delvis selvhjulpen og muligvis klare dig uden et hjælpemiddel.
Betingelserne for at vi tilbyder hjælpemidler efter Servicelovens § 112 er:

 • at du har et varigt handicap, dvs. at din funktionsevne er varigt nedsat
 • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dit handicap
 • at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i dagligdagen

Hvis du opfylder betingelserne, vil vores terapeuter/sagsbehandlere:

 • vurdere din funktionsnedsættelse og dit behov for hjælpemidler
 • Tilbyde udlån af bedst billigst egnet hjælpemiddel – du orienteres ligeledes om reglerne for frit valg af hjælpemidler.
 • tilbyde dig rådgivning om hjælpemidlet
 • tilbyde dig nødvendig instruktion i brugen af hjælpemidlet 

Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt.

Du skal altid søge kommunen og afvente bevilling før hjælpemidlet anskaffes.

Inden vi tilbyder dig et hjælpemiddel, skal det være vurderet fra egen læge eller speciallæge, at din lidelse er varig og al behandling er afprøvet.

Forbrugsgoder er produkter, som leverandører massefremstiller og forhandler bredt til almindeligt brug i befolkningen. De er altså ikke fremstillet specielt for at afhjælpe dig, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder fx. el-køretøjer.

Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der normalt er i en bolig, så som:

 • almindelige stole og senge
 • støjreducerende høreværn
 • PC
 • tohjulede el-cykler med videre

Der kan kun ydes hjælp til et forbrugsgode, hvis prisen overstiger 500 kr. i indkøb. Hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt. 

Forbrugsgodet er din ejendom, så du skal selv stå for udgiften til reparation og udskiftning.
Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder, der er anskaffet, før du ansøger.

§113 Retsinformation

Hjælpemidlet er fremstillet med henblik på at afhjælpe en funktionsnedsættelse, og de er tilpasset dit personlige behov. Kaldes også for personlige hjælpemidler og er fx dropfodsskinne, protese, korset, skinner og bandager, kompressionshandsker/ærmer til lymfearm og parykker.

Søges der om kropsbårne hjælpemidler til diabetes, kompressionsstrømper, stomi, bleer, handsker, sondemad og pumpe kontakt da hjemmesygeplejen.

Søges der om informationsteknologiske hjælpemidler og hørehjælpemidler (ikke høreapparat) kontakt da Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. nr. 96284900.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du søge om det gennem Jobcentret.  

Kontakt sygeplejen for yderligere information

 

Har du behov for tilskud til ortopædisk fodtøj, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Du kan søge tilskud, men der er en egenbetaling.

Egenbetaling for ortopædisk fodtøj

 • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 520 kr. (2021)
 • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 940 kr. (2021)

Lægelige grunde for hjælp til ortopædiske sko og ortopædiske fodindlæg

 1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
 2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
 3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
 6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan ikke søges hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn

Se filmen om lån til at købe handicapbil, inden du søger:

Du kan ansøge om støtte til bil, efter servicelovens §114, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne der i væsentlig grad:

 • vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden brug af bil (kørsel til og fra arbejde). Du skal være i en fast stilling for at dette kriterium kan komme i betragtning
 • vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
  Uddannelsen skal sigte mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder
 • forringer din evne til at færdes, i tilfælde hvor du har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil

Din funktionsevne og/eller mobilitet skal være så nedsat, at du er forhindret i at benytte andre transportformer.

Bemærk:
For at være berettiget til støtte til bil, skal dit kørselsbehov være betydeligt, og ikke kunne løses på anden vis, med fx el-køretøj, Flextrafik eller Midttrafik. Det er således ikke alene din funktionsevne der ligger til grund for afgørelsen.

Hvem kan ikke få lån til en handicapbil?

Du kan ikke få lån til en bil, hvis:

 • dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort
 • din kørsel typisk er til læge, fysioterapi og indkøb
 • dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, fx Flextrafik, Midttrafik eller Sygesikringskørsel
 • dit kørselsbehov kan klares med et mindre transportmiddel, fx et el-køretøj
 • du har ophold i et botilbud efter serviceloven.

Vi tager ikke hensyn til, at:

 • du tidligere har fået bevilliget støtte til bil
 • du ikke har økonomi til at købe ny bil 
 • du ikke har plads til fx dit el-køretøj i din bil
 • du har langt til nærmeste busstoppested

§114 Retsinformation

Værd at vide om støtte til handicapvenlig bil

Som borger med varig funktionsnedsættelse kan du få behov for at ændre i din bolig, så den bliver mere egnet i hverdagen. 

Borgere eller forældre til børn med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for nødvendige boligændringer. Kommunen giver hjælp til boligændringer i dit hjem uanset boligtype. Det kan være alt fra små til store ændringer: 
  
        • Mindre ændringer. For eksempel ændring af dørbredder eller opsætning af trappelift 
        • Store ændringer af dit hjem. For eksempel til- og ombygninger af badeværelse. 

Vær opmærksom på, at hjælpen vedrører mur- og nagelfaste genstande, dvs. genstande, der "sidder fast" i vægge, mure, træværk osv. på den ene eller den anden måde. Boligændringer kaldes også boligindretning og bevilges efter § 116 i serviceloven.

Hvad er kriterierne for en bevilling?

For at få kommunens hjælp til at ændre din bolig, skal du have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal ændringen gøre boligen bedre egnet for dig. 

Boligændringen skal være direkte forbundet med din nedsatte funktionsevne. Du kan ikke få støtte på baggrund af, at den nuværende indretning er uhensigtsmæssig. Hvis boligændringen har karakter af istandsættelse eller modernisering, yder kommunen heller ikke støtte. 

§116 Retsinformation

Læs mere om ansøgning til boligændring

Individuel handicapkørsel, er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Kørselsordningen henvender sig til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler eller kørestol, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Desuden henvender ordningen sig til synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller derunder, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede.

Kommunen foretager en konkret individuel vurdering af, om ansøger er berettiget til kørselsordningen.

Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål, besøg, indkøb, kulturelle aktiviteter og visse former for behandling (fx fysioterapi og tandlæge).

Kørselsordningen kan også anvendes til læge/speciallæge samt behandling/genoptræning.

Vi gør dog opmærksom på, at der for pensionister og førtidspensionister findes en anden kørselsordning i kommunen til dette formål, som er uden egenbetaling.

Kontakt borgerservice for nærmere information eller find informationer vedrørende dette på Struer kommunes hjemmeside.

Der er brugerbetaling ved handicapkørsel: 4 kr. pr. km. (dog min. 41 kr. pr. tur).

Kørslen er fra gadedør til gadedør.

Bevillingen indeholder 104 kørsler årligt.

Inden du ansøger om et sansestimulerende hjælpemiddel skal du kontakte visitationen for hjælpemidler på telefon 96 84 84 20 meller kl. 8.00 - 9.00. 

Inden vi tilbyder dig et hjælpemiddel, vil du i mange tilfælde blive tilbudt træning, så du kan blive helt eller delvis selvhjulpen og muligvis klare dig uden et hjælpemiddel.
Betingelserne for at vi tilbyder hjælpemidler efter Servicelovens § 112 er:

 • at du har et varigt handicap, dvs. at din funktionsevne er varigt nedsat
 • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe dit handicap
 • at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i dagligdagen

Hvis du opfylder betingelserne, vil vores terapeuter/sagsbehandlere:

 • vurdere din funktionsnedsættelse og dit behov for hjælpemidler
 • Tilbyde udlån af bedst billigst egnet hjælpemiddel – du orienteres ligeledes om reglerne for frit valg af hjælpemidler.
 • tilbyde dig rådgivning om hjælpemidlet
 • tilbyde dig nødvendig instruktion i brugen af hjælpemidlet 

Du skal altid søge kommunen og afvente bevilling før hjælpemidlet anskaffes.

Ansøg om hjælpemidler digitalt

Et nødkaldsapparat er et apparat, der er tilsluttet telefonnettet eller en stikkontakt.   

Nødkaldet har både mikrofon og højttaler. Det gør, at borgeren ikke behøver at trykke på yderligere knapper end den bærbare alarmknap for at kunne føre en samtale med alarmmodtageren. Alarmknappen kan bæres enten i en halskæde eller i et armbånd.

Du skal ansøge om nødkald ved at kontakte Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger. 

Kontakt os

Bevillingskriterier

 • Hvis du har faldtendens, og ikke selv kan komme op igen
 • Hvis du ikke er i stand til at ringe fra en telefon/mobiltelefon
 • Kronisk lidelse der kræver akutbesøg – det kan f.eks. være en borger med en terminal erklæring eller svær lungelidelse
 • Man skal være i stand til at trykke på nødkaldet, på relevant vis

Du kan ikke få bevilget et nødkald hvis du for eksempel: 

 • Kan tilkalde hjælp via mobiltelefon
 • Har brug for en alarm for tryghedens skyld

Et nødkald bevilges som et udlånshjælpemiddel. 

Når du har fået bevilget et nødkaldsapparat skal være opmærksom på følgende: 

 • Man må ikke trykke nødkald for toiletbesøg eller aflysning af hjemmeplejebesøg.
 • Man skal have en ekstra nøgle til nøgleboksen.
 • Man skal have opsat en nøgleboks. Samtidig med opsætning af nøgleboks, giver man samtykke til at personalet har adgang til sin bolig via nøgleboksen.
 • Hvis der trykkes nødkald, og personalet ikke kan komme ind pga manglende nøgle i nøgleboks, bestilles en låsesmed på borgers regning.
 • Senderen har en rækkevidde på 25 meter.
 • Hvis man flytter adresse, skal Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger have besked om dette ift adresseændring ved Tunstall.

Ansøg om synshjælpemidler ved at kontakte Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. nr. 96284900.

Lægelige grunde for hjælp til briller og kontaktlinser

 1. uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
 2. defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
 3. løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
 4. smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår
 5. stærkt skæmmende øjenlidelser
 6. sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
 7. sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier
 8. ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
 9. børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret
 10. afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret
 11. myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
 12. hængende øjenlåg (ptose)
 13. hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
 14. andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret

Disse lægelige grunde er en forudsætning for at søge om tilskud fra kommunen.

Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du søge hos kommunen, hvis du lever op til en af forudsætningerne.

De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Afhentning af batterier kan ske følgende steder

 • SundhedscenterStruer, Morten Andersens Passage 7, 1, Struer
  Mandag kl. 08.00-16.00
  Tirsdag kl. 08.00-16.00
  Onsdag kl. 08.00-16.00
  Torsdag kl. 08.00-16.00
  Fredag kl. 08.00-14.00

 • Struer Bibliotek, Smedegade 7, Struer
  Mandag kl. 10.00-17.00
  Tirsdag kl. 10.00-17.00
  Onsdag kl. 10.00-17.00
  Torsdag kl. 10.00-17.00
  Fredag kl. 10.00-17.00
  Lørdag kl. 10.00-13.00

 • SundhedscenterThyholm, Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
  Mandag kl. 08.00-15.00
  Tirsdag kl. 08.00-15.00
  Onsdag kl. 08.00-15.00
  Torsdag kl. 08.00-15.00
  Fredag kl. 08.00-15.00

 • Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, Struer
  Mandag kl. 11.00-15.00
  Tirsdag kl. 11.00-15.00
  Onsdag kl. 11.00-15.00
  Torsdag kl. 11.00-17.00
  Fredag Lukket

Bestil hos Oticon

Bestil hos Dansk Hørecenter

Bestil hos Audika

Børn og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan få hjælp af Struer Kommune til hjælpemidler.

Udlånshjælpemidler kan være f.eks. kørestol, rollator, toiletforhøjer, badebænk og sansestimulerende hjælpemidler.

Kommunen giver støtte til at udskifte batterier til el-kørestole, udskifte batterier, som ikke kan købes i almindelig handel eller som ikke kan eller bør udskiftes af dig selv. 

Du skal selv betale for eksempelvis nye dæk, slanger, stramning af skruer og så videre – altså almindelig vedligehold. 

Kommunen giver støtte til at udskifte dæk og slanger på kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Du skal i den forbindelse fremvise kvittering for første udskiftning.

Når du låner et hjælpemiddel af Struer Kommune er du selv forpligtet til at varetage daglig drift og vedligehold

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlerne, skal du aflevere dem tilbage. 

Du skal kontakte Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger for at lave aftale om, hvordan hjælpemidlerne kan blive afhentet.

Kontakt os 

Kommunen har registreret, hvilke hjælpemidler du har lånt, og du hæfter derfor for udlånet indtil hjælpemidlerne er returneret. 

Særligt for syns -og hørehjælpemidler:

Disse skal afleveres på Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. nr. 96 28 49 00 eller på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5 A, 7600 Struer tirsdage i ulige uger mellem kl. 14-15.

  

Hjælpemiddelcenter Nordvest

Luk alle
Åben alle

I vores borgerskranke kan der håndteres mindre hjælpemidler såsom rollatorer, badebænke, toiletforhøjere, kørestole, gribetænger m.m. Før du ankommer, så læs venligst nedenstående: 

Aflevering af hjælpemidler 

Har du hjælpemidler der er udleveret fra Hjælpemiddelcenter Nordvest som du eller dine pårørende ikke har behov for mere, er du meget velkommen til selv at aflevere disse både med og uden forudgående aftale i åbningstiden. 

Udlevering af hjælpemidler 

Har du mulighed for selv at afhente mindre hjælpemidler kan dette ske efter aftale med Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger i din kommune, se oplysninger længere nede på siden. 

Afhentning af hjælpemidler 

Hvis et hjælpemiddel ikke længere bliver brugt, skal dette leveres tilbage til Hjælpemiddeldepotet 

Der skal bestilles afhentning ved henvendelse til Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger i den kommune, der har bevilliget hjælpemidlet, medmindre du selv vil aflevere det i borgerskranken, se ovenstående. 

Hvis du har lånt et hjælpemiddel, skal du selv sørge for, rengøring, almindeligt vedligehold og drift af hjælpemidlet, herunder: 

 • Holde hjælpemidlets hjul fri for hår og lignede. 
 • Stramning af diverse skruer. 
 • Pumpe og lappe kørestol, el-kørestol og el-scooter. 

Udskifte dæk og slanger på kørestol, el-kørestol og el-scooter. En cykel-smed vil normal kunne foretage disse reparationer. Er der behov for mere end en årlig udskiftning, kan kommunen betale de efterfølgende inden for samme år, hvis du viser den første kvittering. 

Du må ikke sælge, udlåne eller pantsætte hjælpemidlet. 

Du skal altid behandle og opbevare de lånte hjælpemidler forsvarligt. 

Er hjælpemidlet gået i stykker, skal du kontakte Visitation, Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger, som vil bestille en reparation. 

Dog er undtaget badebænke, stokke, gribetænger og andre små-hjælpemidler. Disse kan du komme forbi borgerskranken med i åbningstiden og enten få hjælpemidlet repareret eller byttet, uden først at skulle kontakte Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpmidler og Boliger – se åbningstiderne længere nede på siden. 

Du er selv ansvarlig for at få dit hjælpemiddel fragtet hjem, hvis det går i stykker, når du er ude at køre. Hos flere autohjælpsfirmaer kan du købe et abonnement på en transportordning. En lifttaxa kan også transportere dit køretøj for dig. 

Bliver dit hjælpemiddel stjålet, skal du undersøge, om dit forsikringsselskab dækker skaden, og kontakte Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger hurtigst muligt. 

 • Høreapparater og batterier til disse 
 • Hjælpemidler udleveret fra sygehuset(region) 
 • Kropsbårne personlige hjælpemidler 
 • Diabetes, stomi og inkontinens produkter 
 • Sygepleje artikler og engangshjælpemidler. 

Kontakt Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger om eventuel tilbagelevering af disse. 

Fabersvej 110 

7500 Holstebro 

Åbningstider i Borgerskranken: Hverdage kl. 9.00 – 14.00 

Al henvendelse sker i borgerskranken – Indgang ”Borgere” 

 

Al henvendelse angående bevilling og udlevering af hjælpemidler: 

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger
Telefon nr. 9684 8420 - Alle hverdage mellem 8.00 - 9.00

Hjælpemiddelscenter
Luk alle
Åben alle

Hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer § 112 / 113 og 116 

APV hjælpemidler, personlige hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer: 12 uger 

Handicapkørsel: 12 uger 

Større boligændringer § 116: 40 uger 

Støtte til køb af bil § 114: 40 uger 

 

Generelle mål for behandling af henvendelser

Henvendelse fra borgere ang. personlig hjælp og akut behov for hjælpemidler besvares på alle hverdagen. Andre henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt indenfor godkendte sagbehandlingsfrist. Borger kontaktes og der aftales hjemmebesøg med borger. Ansøgninger der kommer ind elektronisk, kvitteres der altid for modtagelsen af.

Administrativ sagsbehandling foretages hurtigst muligt, men kan variere meget alt efter typen af ansøgning. 

Sagsbehandlingstider for de enkelte områder fremgår, hvor der er angivet maksimale sagsbehandlingstider samt oversigt over om sagsbehandlingstiderne overholdes. Sagsbehandlingstiden måles fra ansøgning er indgået i afdelingen til borger modtager en mundtligt eller skriftlig afgørelse på sagen. 

Flertallet af ansøgninger forventes færdigbehandlet på kortere tid end den maksimale sagsbehandlingstid. 

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen
 • hos lægen
 • på hospitalets forskellige afdelinger.

Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Har du spørgsmål, så kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

Tlf: 96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00

Send mail:

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Klik på linket herunder, log på med MitID og skriv din besked.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)