Personlig hjælp og ledsagerordning

Personlig borgerstyret assistance

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

Hvordan søger jeg om BPA?

Du kan ansøge om borgerstyret personlig assistance (BPA) hos kommunen, som afgør, om du kan få BPA.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Hvordan udmåler kommunen mit behov?

Kommunens udmåling af omkostninger til ansættelse af hjælpere til BPA skal ske på samme vilkår uanset, om du selv er arbejdsgiver, eller om du har overført bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Kommunen skal udmåle en bevilling, som:

 • gør det muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
 • vurderes individuelt og dækker dit personlige hjælpebehov
 • sikrer passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere
 • tager hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen.

Det er ikke hensigten, at du skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning.

Kommunen skal:

 • opstille et budget for de forudsete omkostninger til ansættelse af dine hjælpere, herunder de omkostninger, der er til en virksomhed eller forening, hvis du har overført tilskuddet hertil
 • betale efter regning for dine faktiske omkostninger i forbindelse med:
  • hjælpernes sygdom
  • barns 1. og 2. sygedag
  • forsikring
  • omkostninger ved at overholde arbejdsmiljølovgivningen mv.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Pengene udbetales månedsvis.

En del af omkostningerne, fx til forsikringer, løn under sygdom mv. dækkes dog efter regning. Hvis du vælger at overføre bevillingen til en forening, en virksomhed eller en nærtstående, som herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand, sker udbetalingen hertil.

Kan jeg fortsætte med min BPA-ordning, hvis jeg flytter?

Hvis du flytter, skal kommunen fortsætte udbetalingen af dit tilskud, indtil din nye kommune har truffet en ny afgørelse.

Denne håndbog er til dig, der overvejer at ansøge om, eller som allerede har fået en bevilling til Borgerstyret Personlig Assistanceordning (BPA) i henhold til Lov om social service § 96.
Håndbogen er en hjælp til dig og dine handicaphjælpere og indeholder vejledning om opgaverne i forbindelse med ordningen.
Håndbogen indeholder forhåbentlig svar på mange af dine spørgsmål, men der vil sandsynligvis også være mange, som du ikke finder svar på. Du kan derfor altid kontakte din socialkonsulent i Handicap, Social og Psykiatri ved Struer Kommune for at få råd og vejledning.

Ledsagerordning

Hvem kan søge om ledsageordning?

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Ansøg om ledsageordning

Du kan ansøge om ledsageordning hos kommunen, som afgør, om du kan få ledsageordning. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du kan selv vælge din ledsager

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Op til 15 timers ledsagelse om måneden

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Ansøg om tilskud til ledsagerens udgifter

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 974 kr. (2023), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge det.

Ledsager i anlægget

Kontaktperson for døvblinde

Formålet med  at have en kontaktperson er, at du på trods af døvblindheden kan leve så normalt som muligt ög har mulighed for at deltage i aktiviteter blandt andet for at undgå eller bryde isolation.

Du kan ansøge om kontaktperson, hvis du er funktionelt døvblind med et samlet funktionsniveau på skala 3-4.

Ansøgning sendes til Handicap, Social og Psykiatri, hvor du også kan på svar på eventuelle spørgsmål.

Handicapkørsel til aktiviteter

Handicapkørsel er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål, besøg, indkøb, kulturelle aktiviteter og visse former for behandling (fx fysioterapi og tandlæge).

Kørselsordningen kan også anvendes til læge/speciallæge samt behandling/genoptræning.

Struer Kommune foretager en konkret individuel vurdering af, om ansøger er berettiget til kørselsordningen.

Kørselsordningen henvender sig til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Desuden henvender ordningen sig til synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller derunder, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede.

Bostøtte

Bostøtte er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det kan f.eks. være:

 • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
 • omsorg og hjælp til personlige forhold som f.eks. konfliktløsning
 • hjælp til at opretholde sociale netværk
 • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre

Formålet med bostøtte er at bidrage til at skabe en tilværelse for dig på dine præmisser, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om bostøtte uanset boform, og bostøtten bevilges ud fra en konkret individuel vurdering.

Ansøgning om bostøtte skal ske til Handicap, Social og Psykiatri.

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00