Spørgsmål og svar

Luk alle
Åben alle

Et vejlaug giver mulighed for, at man i fællesskab kan både opspare kapital samt vedligeholde vejen.

Struer Kommune opfordrer derfor grundejere med en privat fællesvej, til at oprette et vejlaug eller en grundejerforening.

I de nyere lokalplaner i Struer Kommune er der pligt til, at grundejerne er medlem af en grundejerforening. Dette er blandt andet for at overdrage vedligeholdelsesansvaret fra den enkelte grundejer til en forening.

 

Der kan tinglyses medlemspligt

I henhold til privatvejsloven (Lov om private fællesveje, nr. 1234 af 4. november 2015) §44 er det hver enkelt grundejers ansvar at holde vejen i en god og forsvarlig stand til den trafik der er på vejen. Undtaget er dog ejere, som kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.

Det vil sige, at hver grundejer skal vedligeholde det areal der er fra vedkommendes ejendom til vejmidten.

Grundejeren er forpligtiget til at vedligeholde og renovere alt vej, fortov, sti, rabat osv. fra grundejerens ejendom til vejmidte. Arealet skal vedligeholdes, renholdes og ryddes for sne. Se evt. Struer Kommunes Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser på kommunens hjemmeside under veje.

Loven kræver, at vejen holdes i god og forsvarlig stand set i forhold til færdslens art og omfang. Herunder er det udtrykkeligt fastslået, at pligten også omfatter en pligt til at forsyne vejen med forsvarligt afløb.

Det er vejmyndigheden (kommunen), der bestemmer, hvor meget og hvordan en privat fællesvej skal vedligeholdes. Hvis det er nødvendigt, for at opnå, at en vej er i god og forsvarlig stand, kan vejmyndigheden bestemme, at en vej skal istandsættes, så der sker en forbedring af den.

Et vejlaug fungere bedst, hvis alle de vejberettigede er med i vejlauget. Blandt dem vælges nogle personer, (fx en bestyrelse) som varetager opgaverne eller hyrer en entreprenør til at varetage opgaverne, der er i forbindelse med vedligeholdelse af vejen.

De sørger blandt andet for renholdelse, glatførebekæmpelse, snerydning og vedligeholdelse af vejarealet og tilhørende afvanding (rendestensbrønde og stikledninger).

I forbindelse med et vejlaug betales der en årlig ydelse til vedligehold af vejarealet, der er samtidig mulighed for, at lave en opsparing til en gennemgribende renovering af vejarealet og den tilhørende afvanding.

Ved oprettelse af vejlaug eller grundejerforening hvor der ikke er pligt til det i forhold til fx en lokalplan, vælger mange at få det tinglyst på ejendommen. Således er kommende ejere også pligtige til, at være medlem.

Har du spørgsmål, så kontakt

Teknisk drift og anlæg

Tlf: 96 84 84 82

Send mail: tda@struer.dk

 

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Find sikre mailadresser her