Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et kommunalt tilbud til alle familier med børn. Vi arbejder sundhedsfremmende og forebyggende og kan hjælpe dig og din familie i sundhedsfaglige spørgsmål og i forhold til barnets trivsel.

Læs vores guide: Det bedste for barnet

Sundhedsplejens lovgrundlag: Findes i Sundhedslovens § 119. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsloven, lov nr. 913 af 13-7-2010.

Sundhedsplejens organisering: Sundhedsplejen er organiseret i Børn og Familie, og består af en faglig leder og 6 sundhedsplejersker som koordinerer og samarbejder omkring kerneopgaverne.

Sundhedsplejerskens faglige baggrund: Sundhedsplejersken har en grunduddannelse som sygeplejerske. Uddannelsen som sundhedsplejerske er en specialuddannelse på 1½ år. Sundhedsplejen er også uddannelsessted for sygeplejerske studerende og sundhedsplejerske studerende. Studerende vil derfor deltage i enkelte besøg, dog efter aftale med den enkelte familie.

Sundhedsplejerskens journaler, tavshedspligt og oplysningspligt: Som autoriserede sygeplejersker fører vi sundhedsjournaler, med oplysninger der har betydning for barnets trivsel, udvikling og sundhed. I kan læse disse oplysninger via Sundhedsvejen.dk. Sundhedsplejersken har tavshedspligt og det betyder at kontakt til andre faggrupper skal ske i samråd med familien.

Kontakt til Sundhedsplejersker: Sundhedsplejen oplever at mange familier skriver sms i tilknytning til problemer og behov for vejledninger. På baggrund af gældende lovgivning om persondatasikkerhed kan vi ikke give svar eller vejledning pr. sms. Vi besvarer kun spørgsmål på sms vedr. aftaler om dato, tid og sted for møder og hjemmebesøg. Istedet vil vi bede familier om at ringe til sundhedsplejersken som vender tilbage senest to hverdage efter henvendelsen.

Tilbud 

Sundhedsplejen tilbyder alle familier et sammenhængende forløb af sundhedstilbud fra graviditet til barnet forlader skolen. Sundhedsplejen støtter dig i, at du og dit barn får en god start som familie, og at du bliver tryg som forældre.

Det er dit barns udvikling og trivsel samt familiens behov, der er udgangspunkt for sundhedsplejens tilbud. Har dit barn særlige behov, kan sundhedsplejersken efter aftale med dig inddrage andre faggrupper.

Du kan få besøg af sundhedsplejersken i din graviditet, hvis du sammen med din læge eller jordemoder vurderer, at du har en svær graviditet eller oplever behov for ekstra støtte. Graviditetsbesøg kan aftales gennem egen læge eller jordemoder, efter familiens behov.

Familieiværksætterne - et tilbud om fødsels- og forældreforberedelseskursus og forældregupper

For øjeblikket er familieiværksætterne sat på pause. Alle oprettede hold opfordres til at mødes privat.

I pauseperioden opretter sundhedsplejersken lokale forældregrupper for både førstegangs og flergangsfødende

Familieiværksætterne er et gratis og frivilligt tilbud til alle i Struer kommune som venter deres første barn.

Familieiværksætterne er for både fædre og mødre og vi håber og forventer at begge forældre deltager. Skal du være alene med barnet, er du velkommen til at tage en anden med. Forløbet starter i graviditeten og frem til barnet er omkring 15 måneder gamle. Forældregrupperne sammensættes udelukkende efter termin for fødsel og der opstarter cirka 6 hold om året. På mødegangene vil I møde en bred vifte af undervisere blandt andet sundhedsplejerske, jordemoder, advokat, bankrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og familiebehandler.

Forløbet forbereder jer på fødslen op på at blive forældre, desuden vil I få:

 • Netværk med andre nye forældre
 • Plads til erfaringsudveksling og spørgsmål
 • Inspiration og viden om barnets forskellige aldre og udviklingsområder
 • De fleste forældre grupper ses også udenfor mødegangene

Efter fødsel tilbydes i alt 6 besøg i barnets første leveår:

 • Tidlig barselsbesøg på barnets 4.-5. levedøgn.
  • Tilbuddet sikrer tilsyn med barnets trivsel og tryghed for familien med det nyfødte barn.
 • Etableringsbesøg inden for 10 dage.
  • Besøget har fokus på barnets ernæring og trivsel og der udføres børneundersøgelse.
 • Besøg når barnet er omkring 3 uger.
  • Besøget har fokus på barnets trivsel og udvikling, motoriske øvelser og forebyggelse af skævt kranie samt hverdagen med et spædbarn.
 • Besøg når barnet er ca. 2 måneder.
  • Besøget har særlig fokus på barnets almene trivsel og udvikling. Der er fokus på barnets sociale kompetencer og forældrenes psykiske velbefindende.
 • Besøg når barnet er ca. 4 – 6 måneder.
  • Besøget har særlig fokus på barnets udvikling og tegn på parathed til overgangskost, fokus på barnets psykiske, sociale og motoriske udvikling
 • Besøg før barnet skal ud i første pasningstilbud.
  • Formålet er at drøfte overgang fra hjem til første pasningstilbud. Overlevering af de sundhedsfaglige forhold omkring barnets vækst, trivsel, tilnytning , motorik og udvikling.

Til familier der har flere børn tilbydes kontakt til en lokal forældregruppe/mødregruppe.

I Region Midtjyllands trivselsskema kan du se, om dit barn trives: Trivselsskema

Sundhedsplejersken kan tilbyde besøg efter jeres behov og dermed supplere jeres besøg hos egen læge ved de årlige undersøgelser og vaccinationer. I barnets pasningstilbud har I som forældre også mulighed for at inddrage sundhedsplejersken, da sundhedsplejen og dagtilbud arbejder sammen på flere måder. 

Skolesundhedsplejen har kontor på alle skoler og er derfor en tæt samarbejdspartner for familier og skolens personale. I kan kontakte sundhedsplejen direkte over skolens AULA hvis I har brug for sundhedsfaglig rådgivning.

Skolesundhedsplejen er gennem sundhedsloven forpligtet til at tilbyde sundhedsindsatser og i Struer kommune er der følgende tilbud:

 • Indskolingsundersøgelse og samtale i 0. klasse hvor forældre inviteres med.
  • Her vurderes barnets helbred, trivsel, motorisk screening og sundhedsmæssige skoleparathed samt der gives vejledning om sundhedsrelaterede forhold. Barnets syn, hørelse, vægt og højde undersøges.
 • Opfølgning på trivselsproblematikker i indskolingen undersøgelse i 1.klasse.
  • Her er der tale om en undersøgelse af højde og vægt og tilrettelæggelse af indsats hvis der er behov på opfølgning af tidligere forhold.
 • Sundhedssamtale og undersøgelser i 4. klasse hvor forældre inviteres med.
  • Her er der fokus på barnets egen oplevelse af sundhed og trivsel. Der er undersøgelse af barnets højde og vægt.
 • Tilbud om undervisning i pubertet og menstruation for piger i 4. klasse.
  • Her undervises i de fysiske forandringer, anatomi og de psykiske forandringer som handler om identitet, kropstilfredshed og relationer.
 • Pubertetsundervisning til piger og drenge i 5.el. 6 klasse samt undersøgelse.
  • Her undervises i de fysiske forandringer, anatomi og de psykiske forandringer som handler om identitet, kropstilfredshed og relationer.
 • Udskolingsundersøgelser og samtale i 8. klasse.
  • Her er der samtale om den unges trivsel, robusthed og sundhed ved afslutning af skoleforløbet. Der gives vejledning til erhvervsvalg ift. den enkeltes sundhed og sygdom. Der tilbydes undersøgelse og vurdering af højde, vægt, tale, syn farvesynstest og hørelse.
 • Tilbud om undervisning i seksuel sundhed, prævention og sexsygdomme i 8. klasse.

På alle klassetrin har familier, børn og unge mulighed for at benytte tilbuddet ”Åben konsultation”. Her er det familien eller den unge som henvender sig med et dilemma, problematik og eventuelle behov for sundhedsfaglig rådgivning.

Sundhedsplejen inviteres også ad hoc. til netværksmøder sammen med familier og tværfaglige samarbejdspartnere.

Sundhedsplejen på besøg

Børn og unge mellem 3-17 år, der er overvægtige og gerne vil have hjælp til at tabe sig, kan få råd og vejledning hos sundhedsplejen og høre om tilbuddet fra Sundhedsklinikken for Børn og Unge.

Det er vigtigt, at hele familien er motiveret til at arbejde med ændringer i jeres livsstil.

Vi optager løbende børn/unge, når der er en ledig plads. 
Du skal bo i Struer Kommune, for at være med.

Forløbet
Vi begynder med en forundersøgelse i Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, Bygning B.

Til undersøgelsen bliver barnets/den unges vægt, højde, talje, blodtryk og fedtprocent målt og I skal udfylde et spørgeskema. I forbindelse med undersøgelsen får barnet/den unge en individuelt tilpasset plan om kost og motion. 

Derefter er der opfølgning 6 gange det første år ved sundhedsplejerske eller kostvejleder. Det videre forløb aftales individuelt.

Kontakt os

Puslestik er et 1,5 times kursus til alle familier i Struer Kommune, der har et barn under 6 måneder.

Formålet med kurset er at inspirere forældrene til at være sammen med deres barn, så barnet deltager aktivt i familiens hverdagsliv og udvikler sig motorisk, socialt og sprogligt.
Udover øvelser, opmærksomhedspunkter og gode råd, er der mulighed for at stille spørgsmål til børneergoterapeuterne. 

Ofte stillede spørgsmål:

 •  ”Hvorfor skal mit barn ligge meget på maven, når det er vågent?” 
 • ”Hvorfor skal mit barn ligge på siden, når det er vågent?” 
 • ”Hvordan hjælper jeg mit barn med at lære at trille?” 
 • ”Hvordan kan jeg sikre mig, at mit barn får lyst til at kravle?” 
 • ”Hvad betyder den tidlige udvikling på lang sigt for mit barn?”
 • ”Hvordan opnår jeg en god kontakt til mit barn?”
 • ”Hvordan arbejder jeg med mit barns selvværd?”
 • ”Er mit barns kranieform symmetrisk?”

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte børneergoterapeuterne.

Kontakt os

Struer Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Sex & Samfund, en landsdækkende forening, der har specialiseret sig i præventionsoplysning, seksualundervisning, forebyggelse af sexsygdomme og uønsket graviditet.

Som borger kan man gå ind på hjemmesiden og finde masser af oplysninger. Aftalen giver adgang til gratis rådgivning, information, og kommunen kan modtage materiale, kurser mv. i relation til seksuel sundhed.

Læs mere på sexlinien.dk

Barn bliver vejet

Den alment praktiserende læge

Børn fra 0-5 år skal tilbydes 7 forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge, heraf 3 undersøgelser inden barnet er et år gammelt.

Du skal selv henvende dig til dit barns læge for at bestille tid til undersøgelserne.

Kommunallæger og sundhedsplejersker

 • oplyser og vejleder om sundhed og forebyggelse af sygdomme over for børn og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole
 • holder øje med det enkelte barns psykiske sundhed og trivsel.
Sundhedsplejerskeundersøgelse

Når du har fået et barn, tager sundhedsplejersken kontakt til dig for at arrangere et besøg.

Sundhedsplejersken vejleder bl.a. om amning, kost, spisekultur, barnets pleje og udvikling, dagligdagen, forældreroller og ansvar.

Sundhedsplejersken kan hjælpe dig med at få kontakt til andre mødre og med at danne mødregrupper.

Helbredsundersøgelser af skoleelever

Alle skolebørn skal tilbydes to forebyggende helbredsundersøgelser:

 • den første undersøgelse ved en (kommunal) læge eller sundhedsplejerske i barnets første skoleår
 • den anden helbredsundersøgelse skal tilbydes umiddelbart før skolepligtens ophør.

De børn, der har behov for det, får tilbudt ekstra undersøgelser i løbet af skoleforløbet.

Børnevaccinationer

Alle børn i Danmark tilbydes gratis vaccine mod:

 • difteri, stivkrampe, kighoste, polio (Di-Te-Ki-Pol), mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) hos børn og unge under 18 år
 • røde hunde hos unge over 12 år
 • infektioner forårsaget af bakterien Hæmophilus influenzea, type b (Hib) hos børn under 6 år. Bakterien kan give hjernehindebetændelse (meningitis) og strubelågskatar
 • hepatitis B hos børn under 2 år, der er født af kvinder med kronisk hepatitis B
 • livmoderhalskræft (obs. 3 vaccinationer er nødvendig).

Du skal selv bestille tid til vaccinationerne hos dit barns læge. Du kan læse mere om det danske børnevaccinationsprogram på borger.dk.

Tandpleje

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 18 år.

 • Optagelse i børne- og ungdomstandpleje sker automatisk ved dit barns fødsel og forudsætter ikke tilmelding.
 • Det anbefales, at dit barn senest i ½-1 års alderen indkaldes til besøg på klinikken med henblik på at sikre tidlig opstart af hensigtsmæssige tandplejevaner og oplyse dig om hensigtsmæssig kost, mund- og tandhygiejne.
 • Ved dit barnets optagelse i den kommunale tandpleje orienterer kommunen dig samtidigt om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sit tandplejetilbud. I denne forbindelse har kommunen pligt til at oplyse om de valgmuligheder du og dit barn har inden for børne- og ungdomstandplejen, herunder om regler for frit valg for børn og unge under 15 år, særlige regler for de 16-17 årige, regler for skift af behandler, eventuel egenbetaling og færdiggørelse af påbegyndte behandlinger.

   

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Sundhedsplejens akuttelefon

70 20 80 18