Jordforurening

Luk alle
Åben alle

Anmeldelse af jordflytning sker ved at udfylde nedenstående skema og sende det elektronisk til Struer Kommune på teknisk@struer.dk

Er du i tvivl, så læs vejledningerne herunder.

Anmeld jordflytning

Hvis der udtages flere analyser i forbindelse med et projekt, skal der også fremsendes et kort over projektområde, der viser, hvordan prøverne er placeret indenfor hvert område.

Flyttes jorden fra et godkendt modtageanlæg skal den oprindelig anmeldelse samt analyser medsendes. Det skal sikre fortsat kendskab til jordens forureningshistorik.

 

Når du skal flytte jord fra forurenede (kortlagte) eller muligt forurenede (klassificerede) områder, skal jordflytningen altid anmeldes til kommunen – se herunder.

Det kræver analyser, inden jorden flyttes
Hvis du skal flytte større mængder jord, afhænger antallet af påkrævede analyser af, hvor jorden flyttes fra og hvem der modtager jorden.

Skal du flytte under 1 kubikmeter jord fra et områdeklassificeret areal, kan det flyttes til et godkendt modtageranlæg, herunder kommunal genbrugsplads, uden at det skal anmeldes.

Husk anden lovgivning
Når jorden flyttes, skal man også undersøge om anden lovgivning berører arbejdet (f.eks. §3-beskyttet natur, strandbeskyttelseslinje, lokalplaner, osv.)

 

Konstateres en ”ukendt” forurening i forbindelse med et gravearbejde, skal arbejdet indstilles og Struer Kommune kontaktes. Struer Kommune underretter regionen, som afgør, hvornår arbejdet kan genoptages.

 

Jordflytning til areal som kræver, at jorden klassificeres uforurenet

For at jorden kan klassificeres uforurenet, skal der være udtaget en prøve pr. påbegyndt 30 ton jord, der flyttes. Dette gælder for eksempel ved flytning af jord til råstofgrave, landbrugsjord, terrænregulering osv.

Ved flytning af jord til råstofgrave finder 50%-reglen ikke anvendelse, medmindre det fremgår af modtageanlæggets miljøgodkendelse, at 50%-reglen godt kan anvendes.

Et kortlagt areal betyder, at der en kendt forurening, eller at der er foregået noget, der gør det sandsynligt, at der er forurenet. Arealerne kortlægges af regionen.
Et kortlagt areal har betegnelserne Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2).
V1 angiver, at det er sandsynligt at der er en forurening.
V2 angiver, at der er konstateret en forurening.
Se kortet her.  

Jord fra kortlagte arealer

Hvis du skal flytte jord fra et kortlagt areal, skal du altid først have tilladelse. Det gælder også ved jordflytning indenfor selve matriklen.

I forbindelse med jordflytningen skal jorden analyseres med 1 prøve pr. påbegyndte 30 tons jord, der ønskes flyttet.

Ved større projektet vil det ofte være en fordel at udarbejdet en jordhåndteringsplan. Det vil her være muligt at nedsætte antallet af analyser, hvis det er miljømæssigt forsvarligt. Jordhåndteringsplanen skal godkendes af kommunen forud for projektet.

Områdeklassificering

Et områdeklassificeret areal er afgrænset af kommunen. Det er ofte byzone og industriarealer, hvor mange aktiviteter igennem mange år giver risiko for lettere forurening.

De senere års kortlægning af jordforurening har vist, at især de ældre byområder stort set altid er lettere forurenede. Forureningen er opbygget gennem mange år og stammer blandt andet fra tidligere industri, skorstensrøg og bilos.

Ejendomme i byzonen skal derfor betragtes som lettere forurenet, medmindre området er udtaget for klassificeringen. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet ”Udtaget af områdeklassificeringen”.

Derfor er al jord inden for områdeklassificeringen at betragte som lettere forurenet.

På Struer Kommunes hjemmeside findes et kort, der angiver, hvilke områder der er områdeklassificeret.

Se kortet her

Reglerne om anmeldelse af jordflytning gælder for alle typer forurenede ejendomme og arealer.

Jord fra områdeklassificeret areal

Hvis du skal flytte jord fra et områdeklassificeret areal, skal der udtages mindst 1 prøve pr. påbegyndt 120 ton jord, der skal flyttes. Det gælder dog kun, hvis modtageanlægget er godkendt til at modtage kategori 2 jord.

Flyttes jorden inden for matriklen, er der ikke krav om anmeldelse eller analyser af jorden.

Offentlige veje er altid at betragte som områdeklassificerede arealer.

 

Kommunen har mulighed for at tage områder ud af klassificeringen, hvis de historiske oplysninger gør det sandsynligt, at der ikke er sket en forurening af området. Det vil især være gældende for nyere boligområder, der er opført efter ca. 1950. Udtagningen sker i praksis ved, at kommunen udarbejder et regulativ for de udtagne områder. For de udtagne områder, er der ikke længere krav om anmeldelse og analyser ved jordflytning.

Regulativ:
Struer Kommune har lavet et regulativ for jordstyring, hvor der tages stilling til, hvilke områder indenfor kommunen der undtages fra områdeklassificering. Af regulativet fremgår det:

  • Hvilke områder, der er områdeklassificeret.
  • Hvilke områder, der er taget ud af klassificering
  • Hvilke regler der gælder for jordflytning

 

Fra d. 1. januar 2022 skal man i Struer Kommune betale et gebyr ved anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Jordflytningsgebyret består af et fast administrationsgebyr pr. jordflytningsanmeldelse samt et gebyr for den konkrete sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt kvarter.

Gebyret for 2023 vil fremgå af kommunens gennerelle takstblad.

Takstbladet finder du her.

Gebyret udstedes til den virksomhed, som anmelder jordflytningen.

Hvornår er jord erhvervsaffald?

Det er kommunen, der afgør, hvad der er affald.

 Jord betragtes som erhvervsaffald, når

1) Jorden flyttes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller offentlig institution.

2) Jorden opgraves fra offentlig vej.

3) En virksomhed har dispositionsretten over jorden.

4) I tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er tale om erhvervsaffald.

For at vi kan fremsende en faktura, bedes I oplyse jeres CVR nr. i forbindelse med jordflytningsanmeldelsen.

 

Har du spørgsmål, så kontakt