Ny forening - hvad skal du være opmærksom på?

En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. Så længe formålet er lovligt, sikrer grundloven, at enhver kan danne en forening uden tilladelse.

I Danmark findes der fem typer foreninger:

 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.)
 • Frivillige foreninger
 • Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening)
 • Andelsboligforeninger
 • Særlige foreninger

Foreningens formål og faktiske aktivitet afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan.

Mere information om foreningstyper

Luk alle
Åben alle

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan for eksempel være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende.

Din forening skal som udgangspunkt ikke være officielt registreret eller godkendt for at være en forening. Men hvis foreningen ønsker tilskud til egne eller lejede lokaler, lån af kommunale lokaler eller støtte til aktiviteter, skal foreningen opfylde forskellige krav for at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven.

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om, hvilke formål og aktiviteter der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

 • Foreningen har vedtægter med et formål, som er godkendt på en stiftende generalforsamling.
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse, der er valgt af medlemmerne. Bestyrelsen skal som minimum bestå af fem medlemmer.
 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.
 • Foreningen afholder primært aktiviteter i Struer Kommune (den kommune, man søger støtte i).
 • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
 • Foreningen bygger på aktive medlemskaber og har mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt formål. Et eventuelt overskud tilfalder foreningen.
 • Hvis foreningen opløses, skal en eventuel formue tilfalde almennyttige formål.

Derudover skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto.

Første skridt vil ofte være at indkalde interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor I beslutter at stifte foreningen.

Når du indkalder til den stiftende generalforsamling, bør der følge et udkast til vedtægter for foreningen. Formål og vedtægter skal vedtages, inden foreningen kan stiftes.

En vedtægt sætter rammen for en forening og giver nye og gamle medlemmer indblik i, hvilke forpligtelser og rettigheder de har som medlemmer.

Der er mange måder, man kan udarbejde vedtægter på - der er ingen formelle krav om, hvordan vedtægterne skal se ud, og hvor udførlige de skal være. Dog sætter folkeoplysningsloven nogle krav, som skal være opfyldt, hvis du ønsker at søge tilskud til din forening.

Vedtægten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Hvis foreningen vil søge støtte hos Struer Kommune, skal I sende foreningens vedtægter til godkendelse hos Center for Kultur.

Hvis din forening ønsker at søge støtte ved Struer Kommune, er det et krav, at den er oprettet som en frivillig folkeoplysende forening. Kort fortalt skal foreningen være demokratisk- og medlemsstyret – det skal fremgå af foreningens vedtægter, og derudover skal det være frivillige kræfter, der bærer foreningen.

Vedtægter og en beskrivelse af foreningens formål og aktiviteter  danner baggrund for kommunens beslutning om, hvorvidt foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven og dermed også være støtteberettiget.

Hvis din forening ønsker at modtage økonomisk støtte, er det et krav, at den har en NemKonto. For at oprette en NemKonto i et pengeinstitut er det en forudsætning, at foreningen har et CVR-nummer.

Foreningen skal registrere sig via Virk for at få et CVR-nummer – det er gratis. Herefter offentliggøres oplysninger om foreningen på Det Centrale Virksomhedsregister.

Foreningen skal tilbyde faste og kontinuerlige aktiviteter over for en mere eller mindre fast medlemsskare. Medlemmerne betaler kontingent for at deltage i aktiviteterne.  

Struer Kommune giver ikke støtte til enkeltstående arrangementer. Det er dog ikke ensbetydende med, at foreninger ikke må holde enkeltstående arrangementer ved siden af deres kontinuerlige aktiviteter.

Fodbold

Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille børneattest på politi.dk

Offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger og andre institutioner, der vil ansætte en person eller har ansatte og frivillige, som beskæftiger sig med børn under 15 år, kan bestille en børneattest på politi.dk.

Hvis borgeren ikke har Digital Post

Hvis du skal bestille en børneattest for en person, som er fritaget for Digital Post, skal du benytte en særlig blanket til rekvirering af børneattesten.

Personen, som børneattesten vedrører, skal underskrive en samtykkeerklæring i blanketten, som du efterfølgende skal sende til Kriminalregisteret under Politiets Administrative Center.

Du finder blanketten til rekvirering af børneattest på politiets hjemmeside:

Har du spørgsmål, så kontakt