Integration og flygtninge

Er du flygtning vil Struer Kommune hjælpe dig til at blive integreret bedst muligt på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet inden for de første tre år, så du bliver i stand til at klare sig selv og forsørge sin familie.

Øvrig information om integrationsindsatsen

 

Integrationsgrunduddannelse

Integrationsgrunduddannelsen er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Luk alle
Åben alle

Intergrationsgrundsuddannelsen (IGU) er et 2-årigt forløb med det formål at give dig sproglige- og faglige kvalifikationer og almen samfundskundskab.

Integrationsgrunduddannelsen udgøres af både skoleundervisning og praktik.

Praktikdelen på virksomheden skal give dig viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Målet er, at du får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skoleundervisningen skal give dig sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat selvforsørgelse og vil kunne danne grundlag for at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Som IGU-elev arbejder du i hele IGU-forløbet under andres ansvar. Du kan ikke alene være ansvarlig for opgaver. Din kontaktperson vurderer i forløbet, hvornår en du er klar til at tage medansvar i de konkrete arbejdsopgaver.

Efter en velafsluttet praktik vil du kunne forvente:

 • 2 års ansættelse i lønnet forløb med mulighed for at optjene dagpengeret samt optjene retten til feriepenge.
 • Kendskab til dansk kultur og arbejdsmarkedsforståelse.
 • Mulighed for ekstra danskundervisning ved siden af IGU.
 • Opkvalificering til ordinær ansættelse indenfor diverse fagområder.
 • Indsigt i struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads.
 • Et individuelt tilrettelagt forløb.

IGU er ikke en garanti for uddannelse eller ansættelse efterfølgende. Et IGU-forløb kan afbrydes af både elev og Struer Kommune efter aftale.

Et rekrutteringsforløb sker ved at Jobcenter Struer udvælger en eller flere kandidater til en praktik. De enkelte praktiksteder udvælger 1-2 kontaktpersoner pr. praktikant, som kan støtte praktikanten og hinanden.

Jobcentrets mentorer tilbyder støtte til praktiksted og kontaktpersoner. Der er mulighed for at få tolkebistand under både praktikken og IGU-forløbet.

Praktikken afsluttes med indgåelse af en IGU-aftale. Dette sker i samarbejde med virksomhedskonsulenten jobcenterets kontaktpersoner/ mentorer og praktikstedets kontaktpersoner. Jobcenter står for planlægning af møderne.

Forud for en IGU-aftale vil der bl.a. bliver lagt vægt på praktikperiodens forløb:

 • Fremmøde og stabilitet
 • Interesse og engagement
 • Proaktivitet – udviser evne til at opsøge kollegaer, nye arbejdsopgaver, og eks spørge om hjælp.
 • Læringspotentiale – evnen til at omsætte læring til handling
 • Evnen til at lære sprog samt tale med personale og beboerne, eks. ”sige til”, når noget ikke er forstået at undersøge hvad noget betyder.

Kontaktpersonen er en erfaren medarbejder, som har lyst og evner til at motivere og integrere eleven i arbejdsfællesskabet. Kontaktpersonen er imødekommende over for den ny og har lyst og energi til at motivere, støtte, instruere mv.

Kontaktpersonen planlægger en god start for eleven, herunder positiv modtagelse, præsentation af arbejdspladsen, introduktion til såvel kolleger, som opgaver, orientering om praktiske forhold (påklædning, sikkerhedsforanstaltninger, arbejdstider, pauser, løn, forhold vedr. sygdom m.m.).

Kontaktpersonen er er arbejdspladsens kulturbærer og rollemodel, som skal indføre eleven i virksomhedens kultur, omgangstone, skrevne og uskrevne regler.

Kontaktpersonen er den ”livline”, eleven trygt henvender sig til ved behov igennem hele forløbet.

Jobcentret er ansvarligt for rekruttering. Jobcentret bidrager med tolkebistand og evt. mentorstøtte under praktikforløbet.

Kommunernes forskellige afdelinger stiller virksomhedspraktikpladser til rådighed og de daglige kontaktpersoner.

Kontaktpersonerne varetager sammen med kollegaer den daglige sparring og oplæring.

Jobcentret afholder informationsmøder for kontaktpersoner og bidrager til støtte af kontaktpersoner i forhold til denne nye målgruppe.

I det omfang det er nødvendigt, vil der blive stillet tolk til rådighed både under praktik og IGU-forløbet.

I forhold til registrering af IGU-eleverne skal de oprettes som enhver anden ny medarbejder og under- skrive de samme aftaler.

Der er ligeledes mulighed for at indhente div. attester. Disse kan dog ikke dateres længere tilbage, end til borgerens indrejsedato.

Læs mere om åben rådgivning for flygtninge.

Det er muligt for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i den tre-årige integrationsperiode at benytte sig af Åben Rådgivning.

I Åben Rådgivning kan du få hjælp til blandt andet breve fra offentlige myndigheder, budgetforståelse.

Der er arabisk tolk samt medarbejder fra Integration og Ydelseskontoret til stede.

Åben Rådgivning foregår i Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer hver torsdag kl. 15.00-16.00.

Har du spørgsmål, så kontakt