Affald og genbrug

Det er affaldsselskabet Nomi4S i/s, der står for affaldet i kommunen. På deres hjemmeside kan du finde vejledning om affaldssortering, genbrugspladser og meget andet. Det er også dem, du skal kontakte, hvis din skraldespand ikke er tømt eller du skal have en ny.

Herunder finder du en række nyttige informationer om affald i Struer Kommune.

Besøg Nomi4S

Luk alle
Åben alle

Husholdningsaffald

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald. Det dækker over dagrenovation(restaffald), haveaffald, storskrald samt det affald, vi sorterer i forskellige dele; f.eks. madaffald, papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres, og hvilke affaldsløsninger, der gælder for dig, er fastlagt i ”Struer Kommunes regulativ for husholdningsaffald”.

Affaldsselskabet Nomi4S står for affald i kommunen. De kan svare på spørgsmål om f.eks.:

- tømningsdage
- manglende tømning
- udskiftning af containere
- priser på affaldsbeholdere
- miljøgebyrer
- åbningstider på genbrugspladser

Du kan også finde oplysningerne på deres hjemmeside.

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald fra virksomheder.

Alle virksomheder, har pligt til at:

  • benytte de affaldsordninger, der er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
  • sortere deres affald.
  • bortskaffe affaldet til godkendte modtagere.

Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ fastsætter regler for virksomheders håndtering af affald, der er egnet til forbrænding eller deponi.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald sorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Virksomheder kan - og skal - i affaldsregisteret finde en godkendt modtager og transportør til sit affald.

Kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af reglerne fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Find affaldsregisteret her

Læs mere om Erhvervsaffald her

Læs regulativ for husholdningsaffald

Læs affaldsregulativ for jord

 

Affaldsplan:

Struer Kommune har udarbejdet en affaldsplan i samarbejde med Holstebro, Lemvig og Skive Kommuner.

En affaldsplan redegør for, hvordan status er på området, og sætter mål og rammer for, hvordan affald skal behandles i fremtiden. Der laves en ny hvert 6. år

Affaldsplanen er opdelt i to dele

  1. Målsætning og planlægning

Første del handler om målsætning og planlægning. Den beskriver kort baggrunden for det, man planlægger at gøre. Der igangsættes undersøgelser, for at finde ud af om der skal laves ændringer, i måden affald håndteres på. Og ud fra det lægges der planer for, hvad der skal ske i fremtiden.

  1. Kortlægning

Anden del viser en status for affaldshåndteringen nu, for eksempel: Hvor meget er der? Hvordan fordeler udgifterne sig mellem private og virksomheder?

Der kortlægges mulige fokusområder, hvor man vil satse ekstra. Desuden forsøger man at beregne affaldsmængder og økonomi for fremtiden.

.

Læs om målsætning- og planlægning

Læs om kortlægning

Det er som udgangspunkt forbudt at brænde affald af.

Borgere og grundejere må dog brænde:
- Rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser
- Haveaffald til Sankt Hans aften.

Læs mere om afbrænding her.

Få mere information i Affaldsbekendtgørelsen.

Har du spørgsmål, så kontakt

Nomi4s

Tlf: 96 10 62 40